PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 26 -30
Article title

Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

Content
Title variants
EN
Etiology and risk factors of stroke attack in patients treated in the Department of Neurology Medical University in Bialystok
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Polish epidemiological studies reported high ratio of morbidity and mortality on first in life stroke attack, lasting for several years increased with age. We can decrease those indicators significantly after identifying the risk factors and introducing prevention of stroke. The aim of the study was epidemiological analysis of patients hospitalised in the Department of Neurology Medical University in Bialystok. We have concentrated on aetiology with risk factors and mortality, depending on the age and sex of our patients. Material and methods: We recorded all cases of stroke in patients hospitalised in the Department of Neurology, Medical University in Bialystok during one year. We collected data using questionnaires from POLKARD (National Programme of Prophylaxis and Treatment of Cardiovascular Diseases). Results: We studied 408 patients – 185 (45.3%) women and 223 (54.7%) men with subarachnoid haemorrhage in 6.9%, intracerebral haemorrhage in 12.5% and ischaemic stroke in 80.6% cases. The most often observed risk factors were hypertension (81.2% cases), aerial fibrillation and morbus coronarius (38%). We observed case fatality rates in 11.6% patients with ischaemic stroke and in 21.5% with haemorrhagic stroke. Average mortality in the Department of Neurology Medical University in Bialystok was 13.5%. Conclusions: Hypertension is the most frequent risk factor of stroke attack and we often observed a few risk factors in one patient. Conducting treatment in stroke units can decrease early mortality in stroke.
PL
Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD). Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3%) kobiet oraz 223 (54,7%) mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%), następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%). Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdziałach udarowych wiąże się z obniżeniem śmiertelności wczesnej.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
26 -30
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 743 36 28
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 743 36 28
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 743 36 28
References
 • 1. Szczudlik A., Członkowska A., Kwieciński H., Słowik A.: Udar mózgu. Wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007: 85-100.
 • 2. Członkowska A., Ryglewicz D.: Epidemiologia udarów mózgu. Terapia 1996; 11: 9-16.
 • 3. Barańska-Gieruszczak M., Członkowska A., Ryglewicz D.: Choroby naczyniowe. W: Członkowska A., Członkowski A. (red.): Diagnostyka i leczenie w neurologii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1992.
 • 4. Asplund K., Bonita R., Kuulasmaa K. i wsp.: Multinational comparisons of stroke epidemiology. Evaluation of case ascertainment in the WHO MONICA Stroke Study. World Health Organization Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Stroke 1995; 26: 355-360.
 • 5. Ryglewicz D., Polakowska M., Lechowicz W. i wsp.: Stroke mortality rates in Poland did not decline between 1984 and 1992. Stroke 1997; 28: 752-757.
 • 6. Członkowska A., Niewada M., Saleh El-Baroni I. i wsp.: High early case fatality after ischaemic stroke in Poland: exploration of possible explanations in the International Stroke Trial. J. Neurol. Sci. 2002; 202: 53-57.
 • 7. Niewada M., Skowrońska M., Ryglewicz D. i wsp.: Acute ischemic stroke care and outcome in centers participating in the Polish National Stroke Prevention and Treatment Registry. Stroke 2006; 37: 1837-1843.
 • 8. Banecka-Majkutewicz Z., Nyka W.M., Krześniak-Bohdan M. i wsp.: Analiza czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu (badanie wstępne). Udar Mózgu 2002; 4: 15-22.
 • 9. Słowik A., Turaj W., Zwolińska G. i wsp.: Stroke attack rates and case fatality in the Krakow Stroke Registry. Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41: 291-295.
 • 10. Ryglewicz D., Milewska D., Lechowicz W. i wsp.: Factors predicting early stroke fatality in Poland. Preliminary report of the Polish National Stroke Registry. Neurol. Sci. 2003; 24: 301-304.
 • 11. Kochanowicz J., Kułakowska A., Drozdowski W.: Seasonal variations in stroke incidence in North-Eastern Poland. Neurologia i Neurochirurgia Polska 1999; 33: 1005-1013.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-45a87982-53c7-4053-964c-cf088a51ae2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.