PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 2 | 92-101
Article title

Natality and infant mortality in Roma children in the Prešov region

Content
Title variants
PL
Urodzenia i umieralność dzieci romskich w regionie Presova
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Due to the lack of exact data on natality
and infant mortality rates of the Roma living in Slovakia
we aim to look closer into these parameters, analyze
them and in this respect compare two ethnic
groups: Roma and non-Roma Slovak children.
Material and methods: In the time period
from 1997 to 2011, we collected data in selected parameters
(birth rate, infant mortality rate, the number of
newborns with low birth weight, the number of children
abandoned by their mothers after birth) in the
Prešov region, and we evaluated them.
Findings: A declining natality rate was observed in
non-Roma children, as opposed to an upward trend in
Roma children. In 1997, every fourth child was born
to a Roma woman; in 2011, it was every third child.
A declining infant mortality rate was observed in all
groups studied. In the Roma children, the decline in
the infant mortality rate was the biggest, yet the mere
infant mortality rate, in this group of children, was the
highest – in 1997 and in 2011 approximately 3-times
higher than in the children born to non-Roma
mothers.
Conclusion: In our study, the infant mortality rate
of Roma children is on decline, yet still it is high when
compared to the non-Roma population. This may be
caused by low interest of the Roma in providing health
care to their children and their low responsibility or
their inability to take responsibility for health and
health care education of their children.
PL
Cel pracy: Z powodu braku danych na temat liczby
urodzeń i umieralności niemowląt Romów mieszkających
na Słowacji celem pracy jest zebranie tych danych,
ich analiza i przeprowadzenie pod tym względem
porównania między dwoma grupami etnicznymi, tj.
grupą Romów i Słowaków nie-Romów
Materiał i metody: W okresie lat 1997 do 2011
zebrano dane co do wybranych parametrów (liczba urodzin,
wskaźnik umieralności niemowląt, liczba noworodków
z niską urodzeniową masą ciała, liczba noworodków
porzuconych przez matki po urodzeniu) na terenie
regionu Prešov i porównano je statystycznie.
Wyniki: Zaobserwowano spadającą liczbę urodzin
w grupie nie-Romów, w odróżnieniu od trendu wzrostowego
urodzin dzieci romskich. W1997 roku co czwarte
dziecko było urodzone przez matkę romską; w 2011
roku było to co trzecie dziecko. Wskaźnik umieralności
niemowląt spadał we wszystkich badanych grupach.
Spadek umieralności niemowląt romskich był największy,
jednak i tak pozostawał najwyższy – w 1997
i w 2011 roku był około 3 razy wyższy niż wskaźnik
umieralności dzieci nie-Romów.
Wnioski: Nasze badania wykazują, że wskaźnik
umieralności dzieci romskich spada, jednak nadal jest
wysoki w porównaniu z wskaźnikiem w populacji nie-
Romów. Może to być spowodowane niskim zainteresowaniem
Romów w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej
swoim dzieciom i ich niską odpowiedzialnością albo
niezdolnością do odpowiedzialności za zdrowie i edukację
zdrowotną ich dzieci.
Contributors
author
 • The Pediatric Clinic of J. A. Reiman University Hospital and Policlinic, Prešov, Slovakia; Faculty of Health Care, University of Prešov, Prešov, Slovakia
 • Faculty of Health Care, University of Prešov, Prešov, Slovakia
 • Faculty of Health Care, University of Prešov, Prešov, Slovakia
References
 • 1. E. Ginter et al: Health status of Romanies (Gypsies) in the Slovak Republic and in the neighbouring countries. In: Bratislavské Lekárske Listy. ISSN 1336-0345, 2001, vol. 102, no. 10, p. 479-484.
 • 2. E. Petrejčíkova et al.: Y-haplogroup frequencies in the Slovak Romany population. In: Anthropological Science. ISSN 0918-7960, 2009, vol. 117, no. 2, p. 89-94.
 • 3. B. Vaňo: Rómske deti z pohl’adu demografie. In: Rómske deti v slovenskom školstve. Bratislava, Slovak Governance Institute: ADIN, 2004. s. 25-32. ISBN 80-89041-81-7. [online]. [citované 12.2.2012]. Dostupné na: <http://www.governance. sk/assets/ files/romske-deti_v-sk-skolstve-www.pdf >.
 • 4. A. Bérešová – K. Rimárová: Súvislosti sociálneho prostredia a fajčenia rómskych detí vo vybrany􀀀ch lokalitách Košického kraja. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účast’ou. EQUILIBRIA, 2009, s. 17-23, ISBN 978-80-89284-66-5.
 • 5. J. Koval”, D. Pochová, A. Čuríková: Zdravie detí ohrozené vplyvom prostredia. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnouúčast’ou. EQUILIBRIA, 2009, s. 146-153, ISBN 978-80-89284-66-5.
 • 6. B. Šprocha: Úmrtnost” rómskej populácie na Slovensku. In: Demografie. ISSN 0011-8265, 2008, vol. 50, no. 4, p. 276-287.
 • 7. K. Kalibová: Gypsies in the Czech Republic and the Slovak Republic: Geographic and demographic characteristics. In: GeoJournal. ISSN 0343-2521, 1993, vol. 30, no. 3, p. 255-258.
 • 8. Zákon NR SR č. 471/2005 z 23. septembra 2005 o príspevku pri narodení diet’at’a, o príspevku rodičom, ktory􀀀m sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktory􀀀m sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.
 • 9. P. Šimurka, S. Dlucholucky􀀀: Neonatológia. In: M. Šašinka, T. Šagat, L. Kovács a kol. Pediatria. 2. vyd. Bratislava: HERBA, 2007, ISBN 978-80-89171-49-1, s. 167-228.
 • 10. Štatisticky􀀀 úrad SR. Sčítanie l’udu, domov a bytov v roku 2001. [online].[citované 20.4.2012]. Dostupné na: <http://portal. statistics. sk/showdoc. do? docid=6366>.
 • 11. K. Rimárová, A. OstróOSTRÓ, J. Koval”: Základné diferencie v zdravotny􀀀ch determinantoch medzi rómskou a nerómskou populáciou – vy􀀀sledky EU MEHO projektu – WP 10. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedecky􀀀ch prác. ÚVZ SR, 2009, s. 252-257, ISBN 978-80-7159-173-3.
 • 12. L. Puporka, Z. Zádori: The health status of Romas in Hungary. Budapest: The World Bank. 64 p. ISBN 963-03-9297-0. [online]. [citované 25.4.2012]. Dostupné na: <http://siteresources.worldbank. org/INTROMA/Resources/multi0page. pdf>.
 • 13. S. Cace et al.: Roma in the republic of Moldova. Chisinau: UNDP, 2007, 120 p. ISBN 978-9975-80-097-6. [online]. [citované 20.3.2012]. Dostupné na: <http://www. undp.md/publications/roma%20_report/Roma%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova. pdf>.
 • 14. U. S Global Health Policy: Infant Mortality Rate. [online]. [citované 21.4.2012]. Dostupné na: <http://www. globalhealthfacts.org/data/topic/map. aspx? ind= 91>.
 • 15. E. Ginter et al.: Health status of the Slovakia population at its entry to the European Union. In: Bratislavské Lekárske Listy. ISSN 1336-0345, 2005, vol. 106, no. 2, p. 45-54.
 • 16. The World FactBook. 2011. Infant mortality. [online].[citované 20.4.2011]. Dostupné na: <https://www. cia. gov/library/publications/the-world-factbook>.
 • 17. K. Rosicova et al.: Regional socioeconomic indicators and ethnicity as redictors of regional infant mortality rate in Slovakia. In: International journal of public health. ISSN 1661-8556, 2011, vol. 56, no. 5, p. 523-531.
 • 18. K. Bernasovská et al.: Weights and lengths of East Slovakia Romany newborns being carried for full period of pregnancy. In: Československá Gynekologie, ISSN 0374-6852, 1975, vol. 40, p. 595-598.
 • 19. K. Rimárová: Rómske zdravie – komparatívna štúdia rodičiek a novorodencov vzh’adom na etnikum. In: In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedecky􀀀ch prác. ÚVZ SR, 2007, s. 123-126, ISBN 978-80-7159-166-5.
 • 20. J. Rambouskova et al.: Health behaviors, nutritional status, and anthropometric parameters of Roma and non-Roma mothers and their infants in the Czech Republic. In: Journal of nutrition education and behavior. ISSN 1499- 4046, 2009, vol. 41, no. 1, p. 58-64.
 • 21. M. Bobak et al.: Unfavourable birth outcomes of the Roma women in the Czech Republic and the potential explanations: a population-based study. In: BMC Public Health. ISSN 1471-2458, 2005, vol. 10, no. 5, p. 106.
 • 22. I. Bernasovsky􀀀 et al.: Pozorovanie niektorych biologickych parametrov u rómskych detí. In: Československá Hygiena. ISSN 0009-0573, 1981, vol. 26, p. 263-268.
 • 23. J. Dejmek et al.: Vitamin C, E and A levels in maternal and fetal blood for Czech and Gypsy ethnic groups in the Czech Republic. In: International journal for vitamin and nutrition research. ISSN 0300-9831, 2002, vol. 72, no. 3, p. 183-190.
 • 24. V. Ferák, D. Siváková, Z. Siegelová: Slovenskí Rómovia – populácia s najvyšším koeficientom inbrídingu v Európe. In: Bratislavské lekárske listy. ISSN 1336-0345, 1987, vol. 87, p. 168-175.
 • 25. J. Koval”, D. Pochová: Zlé životné podmienky a zdravie deti. In: Pediatria. Reviewed, Postgraduate Scientific Medical Journal. ISSN 1336- 863X, 2011, roč. 6, supl. 1, s. 24-30.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4563fd12-af3a-41f1-bec0-adc61b7abb20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.