PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 25–34
Article title

Subjective executive difficulties – a study using the Dysexecutive Questionnaire

Content
Title variants
PL
Poczucie trudności wykonawczych – badania z wykorzystaniem Dysexecutive Questionnaire
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Subjective executive difficulties, understood as a sense of disruption of planning, control and correction of one’s own activity, is often reported by healthy as well as clinical individuals. Self-report measures such as the Dysexecutive Questionnaire (DEX-S) are used to assess the severity of this feeling. The diagnostic value of this method is debated due to the numerous factors affecting the beliefs on executive deficits. Aim of the study: With reference to inconclusive data concerning the underlying factors of subjective executive deficits and the value of self-report measures the following aims of the present study were established: a) determination of the demographic, clinical and cognitive characteristics of individuals with various levels of subjective executive difficulties, b) finding which of these variables contribute to the risk of subjective executive difficulties increase. Material and methods: The study included 213 adult individuals. DEX-S as well as measures of cognitive assessment (Montreal Cognitive Assessment, MoCA; subtests of the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, WAIS-R) and depressive mood assessment [Geriatric Depression Scale (Short Form), GDS-15] were used. Demographic variables (age, gender and educational level) as well as clinical variables (lack of/presence of central nervous system disease history, including lateralised brain pathology) were also taken into consideration. Based on DEX-S results a cluster analysis was performed and two groups of subjects with a different level of subjective executive difficulties were identified: low-severity group (individuals reporting no complaints regarding executive deficits) and high-severity group (individuals with complaints). Group comparisons demonstrated that individuals complaining about executive deficits have a higher depressive mood index and lower scores on some subtests used to assess cognitive functions. The results of logistic regression analysis suggest that the risk of executive difficulties complaints increases with the severity of depressive mood. In contrast, higher attentional performance reduces the possibility of complaints. No interaction effect was observed between these two factors. Conclusions: Based on the results it can be assumed that there are independent protective mechanisms against subjective executive difficulties as well as mechanisms that exacerbate them, which indicates the need for psychological intervention (e.g. cognitive training and/or psychotherapy) adjusted to the mechanism of the complaint.
PL
Wstęp: Poczucie trudności wykonawczych, rozumiane jako subiektywne odczuwanie zakłóceń w planowaniu, kontroli i korygowaniu własnej aktywności, jest często zgłaszane przez osoby zdrowe i z różnych grup klinicznych. Do oceny nasilenia poczucia tych trudności służą techniki samoopisowe, m.in. Dysexecutive Questionnaire (DEX-S). Wartość diagnostyczna metody jest dyskutowana ze względu na liczne uwarunkowania przekonań o deficytach wykonawczych. Cel: W nawiązaniu do niekonkluzywnych danych dotyczących zarówno uwarunkowań poczucia deficytów wykonawczych, jak i wartości narzędzi samoopisowych sformułowano następujące cele badań własnych: a) charakterystyka demograficzna, kliniczna i poznawcza osób o różnym nasileniu poczucia trudności wykonawczych, b) określenie, które z tych zmiennych zwiększają ryzyko wzrostu poczucia trudności wykonawczych. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 213 osób dorosłych. Zastosowano DEX-S oraz narzędzia oceniające funkcje poznawcze (Montrealską Skalę Oceny Funkcji Poznawczych – Montreal Cognitive Assessment, MoCA; podtesty Skali Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych, wersji zrewidowanej – Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, WAIS-R) i nasilenie nastroju depresyjnego [Geriatryczną Skalę Depresji – Geriatric Depression Scale (Short Form), GDS-15]. Uwzględniono także zmienne demograficzne (wiek, płeć, poziom wykształcenia) i kliniczne (brak/obecność obciążeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym lateralizację patologii mózgowej). Na bazie wyników DEX-S wykonano analizę skupień i wyodrębniono dwie grupy uczestników o różnym nasileniu poczucia trudności wykonawczych: niskim (osoby nieskarżące się na deficyty wykonawcze) i wyższym (osoby skarżące się). Porównania grup wykazały, iż osoby skarżące się na deficyty wykonawcze uzyskują wyższy wskaźnik nastroju depresyjnego i niższe wyniki w niektórych podtestach służących do oceny funkcji poznawczych. Wyniki analizy regresji logistycznej sugerują, że ryzyko wystąpienia skarg na trudności wykonawcze rośnie w przypadku nasilonego nastroju depresyjnego. Z kolei wyższa sprawność procesów uwagowych zmniejsza prawdopodobieństwo formułowania skarg. Nie odnotowano efektu interakcji między tymi dwoma czynnikami. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że istnieją niezależne mechanizmy protekcyjne względem poczucia deficytów wykonawczych oraz nasilające to poczucie, co wskazuje na konieczność podejmowania oddziaływań psychologicznych (np. treningów poznawczych i/lub psychoterapii) dopasowanych do mechanizmu skarg.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
25–34
Physical description
Contributors
 • Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
author
 • Provincial Specialist Hospital, Biała Podlaska, Poland; Faculty of Tourism and Health, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Poland
References
 • Albiński R, Kleszczewska-Albińska A, Bedyńska S: Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań. Psychiatr Pol 2011; 45: 555–562.
 • Amariglio RE, Becker JA, Carmasin J et al.: Subjective cognitive complaints and amyloid burden in cognitively normal older individuals. Neuropsychologia 2012; 50: 2880–2886.
 • Balash V, Mordechovich M, Shabtai H et al.: Subjective memory complaints in elders: depression, anxiety, or cognitive decline? Acta Neurol Scand 2013; 127: 344–350.
 • Brzeziński J, Gaul M, Hornowska E et al.: Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja WAIS-R (PL). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2004.
 • Buchanan T: Self-report measures of executive function problems correlate with personality, not performance-based executive function measures, in nonclinical samples. Psychol Assess 2016; 28: 372–385.
 • Buchanan T, Heffernan TM, Parrott AC et al.: A short self-report measure of problems with executive function suitable for administration via the Internet. Behav Res Methods 2010; 42: 709–714.
 • Burgess PW, Alderman N, Evans J et al.: The ecological validity of tests of executive function. J Int Neuropsychol Soc 1998; 4: 547–558.
 • Burgess PW, Veitch E, de lacy Costello A et al.: The cognitive and neuroanatomical correlates of multitasking. Neuropsychologia 2000; 38: 848–863.
 • Burmester B, Leathem J, Merrick P: Subjective cognitive complaints and objective cognitive function in aging: a systematic review and meta-analysis of recent cross-sectional findings. Neuropsychol Rev 2016; 26: 376–393.
 • Canali F, Brucki SMD, Bueno OFA: Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) in healthy elders and Alzheimer’s disease patients: preliminary study. Dement Neuropsychol 2007; 1: 154–160.
 • Chan RC: Dysexecutive symptoms among a non-clinical sample: a study with the use of the Dysexecutive Questionnaire. Br J Psychol 2001; 92: 551–565.
 • Chan RC, Shum D, Toulopoulou T et al.: Assessment of executive functions: Review of instruments and identification of critical issues. Arch Clin Neuropsychol 2008; 23: 201–216.
 • Cheng CP, Chiu-Wa Lam L, Cheng ST: The effects of integrated attention training for older Chinese adults with subjective cognitive complaints. J Appl Gerontol 2016: 733464816684622. DOI: 10.1177/0733464816684622.
 • Chu CS, Sun IW, Begum A et al.: The association between subjective memory complaint and objective cognitive function in older people with previous major depression. PLoS One 2017; 12: e0173027.
 • Epperson CN, Shanmugan S, Kim DR et al.: New onset executive function difficulties at menopause: a possible role for lisdexamfetamine. Psychopharmacology (Berl) 2015; 232: 3091–3100.
 • Fritsch T, McClendon MJ, Wallendal MS et al.: Prevalence and cognitive bases of subjective memory complaints in older adults: evidence from a community sample. J Neurodegener Dis 2014; 2014: 176843.
 • Gerstorf D, Siedlecki KL, Tucker-Drob EM et al.: Executive dysfunctions across adulthood: measurement properties and correlates of the DEX self-report questionnaire. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn 2008; 15: 424–445.
 • Hughes DM, Turkstra LS, Wulfeck BB: Parent and self-ratings of executive function in adolescents with specific language impairment. Int J Lang Commun Disord 2009; 44: 901–916.
 • Kelly ME, Loughrey D, Lawlor BA et al.: The impact of cognitive training and mental stimulation on cognitive and everyday functioning of healthy older adults: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2014; 15: 28–43.
 • Kochhann R, Camozzato AL, Godinho C et al.: Cognitive complaints compared to performance on a mental state screening test in elderly outpatients. Dement Neuropsychol 2008; 2: 46–51.
 • Lesher EL, Berryhill JS: Validation of the Geriatric Depression Scale – Short Form among inpatients. J Clin Psychol 1994; 50: 256–260.
 • Liebermann D, Ostendorf F, Kopp UA et al.: Subjective cognitive-affective status following thalamic stroke. J Neurol 2013; 260: 386–396.
 • Løvstad M, Sigurdardottir S, Andersson S et al.: Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in patients with neurological and neuropsychiatric conditions: symptom levels and relationship to emotional distress. J Int Neuropsychol Soc 2016; 22: 682–694.
 • Łucki W: Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1995.
 • McGuire BE, Morrison TG, Barker LA et al.: Impaired self-awareness after traumatic brain injury: inter-rater reliability and factor structure of the Dysexecutive Questionnaire (DEX) in patients, significant others and clinicians. Front Behav Neurosci 2014; 8: 352.
 • Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ et al.: The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: a latent variable analysis. Cogn Psychol 2000; 41: 49–100.
 • Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V et al.: The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 695–699.
 • Pallier G: Gender differences in the self-assessment of accuracy on cognitive tasks. Sex Roles 2003; 48: 265–276.
 • Shaw S, Oei TP, Sawang S: Psychometric validation of the Dysexecutive Questionnaire (DEX). Psychol Assess 2015; 27: 138–147.
 • Spinella M: Self-rated executive function: development of the executive function index. Int J Neurosci 2005; 115: 649–667.
 • Stenfors CUD, Marklund P, Magnusson Hanson LL et al.: Subjective cognitive complaints and the role of executive cognitive functioning in the working population: a case-control study. PLoS One 2013; 8: e83351.
 • Stuss DT, Benson DF: The Frontal Lobes. Raven Press, New York 1986.
 • Stuss DT, Shallice T, Alexander MP et al.: A multidisciplinary approach to anterior attentional functions. Ann N Y Acad Sci 1995; 769: 191–211.
 • Toplak ME, West RF, Stanovich KE: Practitioner review: do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? J Child Psychol Psychiatry 2013; 54: 131–143.
 • van Rijsbergen MW, Mark RE, de Kort PL et al.: Subjective cognitive complaints after stroke: a systematic review. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014; 23: 408–420.
 • Wilson BA, Alderman N, Burgess PW et al.: Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Thames Valley Test Company, Bury St. Edmunds 1996.
 • Yamasato M, Satoh S, Ikejima C et al.: Reliability and validity of Questionnaire for Neurobehavioral Disability following traumatic brain injury. Psychiatry Clin Neurosci 2007; 61: 658–664.
 • Yesavage JA: Geriatric Depression Scale. Psychopharmacol Bull 1988; 24: 709–711.
 • Zlatar ZZ, Moore RC, Palmer BW et al.: Cognitive complaints correlate with depression rather than concurrent objective cognitive impairment in the successful aging evaluation baseline sample. J Geriatr Psychiatry Neurol 2014; 27: 181–187.
 • Zlatar ZZ, Muniz M, Galasko D et al.: Subjective cognitive decline correlates with depression symptoms and not with concurrent objective cognition in a clinic-based sample of older adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2017. DOI: 10.1093/geronb/gbw207.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4435610b-6da9-4be6-8d4f-e76d2e3975f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.