PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 470–478
Article title

Wady postawy a wady wymowy

Content
Title variants
EN
Postural defects and speech disorders
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Organizm ludzki to jedna struktura, w której każda część jest ściśle powiązana z drugą. Ten łańcuch współzależności powinien być przyczynkiem do holistycznego spojrzenia na człowieka i rozpatrywania danego schorzenia nie jako odrębnej jednostki, lecz jako ewentualnej konsekwencji pozostałych dysfunkcji w organizmie. Tylko takie leczenie i postępowanie terapeutyczne może przynieść pozytywne efekty. Niniejsza praca ma charakter poglądowy i wskazuje, jak ważna jest prawidłowa postawa ciała i jak duży jest jej wpływ na aparat stomatognatyczny, a także mowę dziecka. Praca składa się z trzech części oraz omówienia. W części pierwszej przedstawiono etiologię powstawania wad posturalnych oraz krótką charakterystykę wybranych wad postawy, najczęściej występujących u dzieci i młodzieży. W części drugiej opisano korelacje wad postawy i wad zgryzu u dzieci. Informacje pozyskane z literatury i badań naukowych przybliżają istotny wpływ postawy na układ stomatognatyczny człowieka. W trzeciej części przedstawiono krótki opis wad zgryzu i ich wpływ na wadliwą artykulację głosek. Zawarta tu tabela prezentuje wykaz wadliwie realizowanych fonemów spółgłoskowych w poszczególnych wadach zgryzu. Omówienie stanowi podsumowanie pracy i pogłębia jej tematykę, przedstawiając pośredni wpływ wad postawy na mowę dzieci i młodzieży. W opracowaniu zwrócono uwagę, jak ważne jest wczesne podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wad postawy, po to by nie dopuścić do rozwinięcia dalszych dysfunkcji organizmu, tj. wykształcenia wadliwej artykulacji głosek oraz innych deficytów wynikających z anomalii zgryzowych. W przypadku dziecka z współistniejącą wadą wymowy i zgryzu ważne jest interdyscyplinarne podejście, poparte wielospecjalistycznym działaniem kompensacyjnym.
EN
The human body is a structure in which each part is closely related to the other. This chain of interdependence should contribute to a holistic view of a human being and a perception of a disease as a potential consequence of other body dysfunctions rather than an independent entity. Only such a therapeutic approach can produce positive effects. This overview shows the importance of proper body posture and its significant effects on the stomatognathic apparatus and speech in a child. The paper consists of three parts followed by a discussion. The first part presents the aetiology of postural pathologies and a brief characteristics of selected postural defects that are most common among children and adolescents. The second part focuses on the correlations between postural disorders and malocclusions in children. Data derived from literature and research indicate significant effects of postural disorders on the human stomatognathic system. The third part presents a brief description of malocclusions and their effects on defective articulation of sounds. A list of defective consonant phonemes in different types of malocclusion is presented in the form of table. The discussion summarises the work and further expands the subject by presenting the indirect effects of postural defects on the speech in children and adolescents. The study highlighted the importance of early corrective intervention in postural defects to prevent the development of further body dysfunctions, such as defective articulation or other malocclusion-related deficits. An interdisciplinary approach supported by multidisciplinary compensatory measures is important in children with speech disorders coexisting with malocclusion.
Keywords
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
470–478
Physical description
Contributors
 • Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie Zdrój, Polska
 • Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
References
 • 1. Wilczyński J: Korekcja wad postawy człowieka. Wyd. 3. Wydawnictwo Anthropos, Starachowice 2005.
 • 2. Wilczyński J: Posturologia – nauka o postawie ciała człowieka. Studia Medyczne 2011; 23 (3): 7–17.
 • 3. Krysiński Z, Sójka A: Objawy dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu – badania wstępne. Protet Stomatol 2005; 55: 267–272.
 • 4. Dubojska AM, Skowrońska AR: Nie czekać na ból i trzaski – wczesne rozpoznawanie predyspozycji do zaburzeń czynnościowych narządu żucia. e-Dentico 2010; 25: 118–126.
 • 5. Laskowska M: Częstość i postacie wad zgryzu u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2012 (praca doktorska).
 • 6. Segatto E, Lippold C, Végh A: Craniofacial features of children with spinal deformities. BMC Musculoskelet Disord 2008; 9: 169.
 • 7. Végh A, Fábian G, Jianu R et al.: Orofacial characteristics of adolescents with diagnosed spinal disorders. Biomed Tech (Berl) 2012; 57: 65–69.
 • 8. Meibodi SE, Parhiz H, Motamedi MHK et al.: Cervical vertebrae anomalies in patients with class III skeletal malocclusion. J Craniovertebr Junction Spine 2011; 2: 73–76.
 • 9. Jaroń AM, Werner B: Analiza postępowania leczniczego dziecka z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego. Nowa Pediatria 2013; 17: 124–127.
 • 10. Harila V, Valkama M, Sato K et al.: Occlusal asymmetries in children with congenital hip dislocation. Eur J Orthod 2012; 34: 307–311.
 • 11. Demel G: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Wyd. 9. WSiP, Warszawa 2008.
 • 12. Konopska L: Wymowa osób z wadą zgryzu. Wydawnictwo Media Druk, Szczecin 2007.
 • 13. Król-Sykut A: Zgryz otwarty, rodzaje i charakterystyka. Stomatol Współcz 2012; 19: 46–49.
 • 14. Ocampo-Parra A, Escobar-Toro B, Sierra-Alzate V et al.: Prevalence of dyslalias in 8 to 16 year-old students with anterior open bite in the municipality of Envigado, Colombia. BMC Oral Health 2015; 15: 77.
 • 15. Konopska L: Jakość wymowy osób z wadą zgryzu. Logopedia 2002; 31: 157–198.
 • 16. Raftowicz-Wójcik K, Matthews-Brzozowska T: Wady zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym z/bez wad wymowy. Czas Stomatol 2006; 59: 361–367.
 • 17. Zyszko A, Kolik D, Młynarska Zduniak E: Podniebienie gotyckie – podniebienie wysoko wysklepione. Czas Stomatol 1991; 44: 716–720.
 • 18. Schertz M, Zuk L, Green D: Long-term neurodevelopmental follow-up of children with congenital muscular torticollis. J Child Neurol 2013; 28: 1215–1221.
 • 19. Grudziecka B, Raczkowski J, Miller E et al.: Wstępna analiza wpływu zaburzeń statyczno-dynamicznych na powstawanie wad postawy. Available from: http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%20 2001/Referaty%202001/39.pdf.
 • 20. Olszewska E, Trzcińska D: Postawa ciała dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu. Medycyna Sportowa 2010; 26: 123–133.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-44305df8-340c-43f2-b66f-76084bc2c359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.