PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 69-78
Article title

Comparison of fertility ratios, attitudes and beliefs of Polish and Czech women

Content
Title variants
PL
Porównanie wskaźników dzietności oraz postaw i poglądów w grupie kobiet polskich i czeskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: The aim of this study was to estimate
some basic data related to the fertility in the chosen groups
of Polish and Czech women. We have tried to acquire and
analyze the attitudes and beliefs of these women in motherhood
and the desire to have children. These data enable
to verify the interdisciplinary hypothesis explaining the
decline of birth rate and low fertility in European countries.
Materials and methods: The authors performed the survey
by means of a questionnaire formulated after a comprehensive
discussion of possible reasons of birth rate decline. They
have tried through the questions of the survey to verify the
hypothesis that the decline is the result of the cumulative
mental changes occurring in contemporary societies. The
questionnaire completed 90 Polish women students pursuing
complementary studies of nursing in Higher School of
Applied Sciences in Nysa, during the academic year
2012/2013. The questionnaire also completed 53 Czech
women students pursuing part-time studies and training at
the Tomas Bata University in Zlin (the Czech Republic).
Results: The above surveyed 90 Polish women gave birth to
132 children, so fertility rates is 1.46. The average age at the
birth of the first child was 24.7 years, of the second child
27.5 and of the third child 31.7 years. The surveyed 53
Czech women gave birth to 86 children, so fertility rates is
1.62. The average age at birth of the first child was 24.7
years, of the second child 27.2 and of the third child 27,5
years. The authors present also convictions, beliefs and attitudes
of the women under study. Conclusions: The multifaceted
and interdisciplinary hypothesis (theoretical model)
formulated at the outset of our work, can be useful for
attempts to estimate the pro-family attitudes in different
populations of women. The results in the light of compliance
with the proposed theoretical model allow for the formulation
of proposals for action, which would counteract
the decline in birth rates.
PL
Cel pracy: Celem pracy była ocena podstawowych
danych dotyczących płodności w wybranych grupach
kobiet w Polsce i Czechach. Próbowaliśmy także analizować
postawy i przekonania tych kobiet odnośnie macierzyństwa
i chęci posiadania dzieci. Dane te pozwalają na
sprawdzenie interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej
spadek liczby urodzeń i niskiej dzietności w krajach europejskich.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono za
pomocą kwestionariusza sformułowanego po dokładnym
omówieniu możliwych przyczyn spadku liczby urodzeń.
Jedną z nich jest kumulacja zmian psychicznych zachodzących
we współczesnych społeczeństwach. Ankietę wypełniło
dziewięćdziesiąt Polek, studentek uzupełniających studiów
pielęgniarskich Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie,
w roku akademickim 2012/2013. Ankieta została również
przeprowadzona wśród pięćdziesięciu trzech studentek
z Czech. Były to kobiety, które studiują w niepełnym
wymiarze czasu na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie.
Wyniki: Ankietowane Polki urodziły łącznie 132 dzieci,
zatem współczynnik dzietności w tej grupie wynosi 1,46.
Średni wiek ankietowanej w momencie narodzin pierwszego
dziecka wynosił 24,7 lat, w momencie narodzin drugiego
dziecka: 27,5 i trzeciego dziecka: 31,7 lat. Badane
kobiety z Czech urodziły 86 dzieci, więc współczynnik
dzietności wynosi 1,62. Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka w tej grupie kobiet to 24,7 lat, drugiego dziecka
27,2 i trzeciego dziecka 27,5 lat. Autorzy przedstawiają
również przekonania i postawy kobiet objętych badaniem,
odnośnie macierzyństwa. Wnioski: Wielopłaszczyznowa
i interdyscyplinarna hipoteza (model teoretyczny), sformułowana
na początku pracy, opisująca spadek liczby urodzeń,
może być przydatna do prób oszacowania prorodzinnych
postaw w różnych populacjach kobiet. Wyniki w
świetle zgodności z proponowanym modelem teoretycznym
pozwalają na formułowanie wniosków dotyczących
działań, które mogłyby przeciwdziałać spadkowi liczby
urodzeń.
Contributors
 • Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec, Poland; Institute of Nursing, State Higher School of Applied Sciences in Nysa
 • Institute of Health Care Studies of Tomas Bata University in Zlin
author
 • Institute of Health Care Studies of Tomas Bata University in Zlin
 • Institute of Nursing, State Higher School of Applied Sciences in Nysa
author
 • Institute of Nursing, State Higher School of Applied Sciences in Nysa
References
 • 1. Yoldemir T., Oral E.: Has fertility declined in recent decades? Curr Opin Obstet Gynecol 2012; 24: 119–26.
 • 2. ESHRE Capri Workshop Group, Europe the continent with the lowest fertility. Hum Reprod Update 2010; 16: 590–602.
 • 3. Rządowa rada ludnościowa. Sytuacja demograficzna Polski http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf
 • 4. Rocznik demograficzny http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf
 • 5. Popko A., Smyrgała D.: Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki. Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011. Instytut Jagielloński. Warszawa, 2011. http://www.jagiellonski.pl/wpcontent/uploads/2011/07/Ekspertyza-nr-1.-Kryzys-demograficzny-RP.pdf
 • 6. Pszczółkowska D.: Wywiad z Helene Perivier pt. Płodna Francja. Gazeta Wyborcza z dnia 27.06.2012 r.
 • 7. Priskorn L., Holmboe S.A., Jacobsen R. i wsp.: Increasing trends in childlessness in recent birth cohorts - a registry-based study of the total Danish male population born from 1945 to 1980. Int J Androl 2012; 35: 449–55.
 • 8. Baird D.T., Collins J., Egozcue J. I wsp.: Fertility and ageing. Hum Reprod Update 2005; 11: 261–76.
 • 9. Hvidtfeldt U.A., Gerster M., Knudsen L.B I wsp.: Are low Danish fertility rates explained by changes in timing of births? Scand J Public Health 2010; 38: 426–33.
 • 10. Matorras R., Matorras F., Expósito A. i wsp.: Decline in human fertility rates with male age: a consequence of a decrease in male fecundity with aging? Gynecol Obstet Invest 2011; 71: 229–35.
 • 11. Baranowska-Rataj A., Matysiak A.: Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012. www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISiD_WP_Ewaluacja-PolitykiRodzinnej.pdf
 • 12. Baranowska-Rataj A.: Premarital conceptions and their resolution. The decomposition of trends in rural and urban areas in Poland 1985–2009. ISD Working Paper nr 10. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • 13. Duvander A., Lappegard T., Andersson G.: Gender equality and fertility in Sweden. Marriage and Family Review 2006; 39: 121–142.
 • 14. Duvander A., Lappegard T., Andersson G.: Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. J Europ Social Policy 2010; 20: 45–57.
 • 15. Hank K., Kreyenfelf M.: A multilevel analysis of child care and women’s fertility Decisions in Western Germany. J Marriage and Family 2003; 65: 584–596.
 • 16. Holzer-Żelażewska D., Tymicki K.: Cohort and period fertility of Polish women 1945 – 2008. Studia Demograficzne, 155; 30–48.
 • 17. Neyer G.: Family Policies and fertility in Europe: Fertility police at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper nr 10. Max Planck Institute for Demographic Research 2006, Rostock.
 • 18. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P., Kravdal O.: Child care availability and fertility in Norway. Popul and Develop Review, 2010; 36; 725–748.
 • 19. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp.: Child care availability and first – birth timing in Norway. Demography. 2007, 44; 345–372.
 • 20. Okólski M.: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • 21. Kędelski M., Paradysz J.: Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 • 22. Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C.: Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej UW - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • 23. Brodziak A., Wolińska A.A., Ziółko E.: Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność. Medycyna Środowiskowa, 2012, 15; 104–115.
 • 24. Brodziak A., Wolińska A.A., Ziółko E.: Czy zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka? Medycyna Środowiskowa, 2013, 16; 1–8.
 • 25. http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,135372377,135372377,Zapasc _demograficzna_8211_co_robic_.html
 • 26. http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,136201317,136201317,Zapasc _ demograficzna_TO_robic_.html
 • 27. The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html
 • 28. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_birth_rate
 • 29. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_ dependent_territories_by_death_rate
 • 30. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
 • 31. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-437ab65a-0680-4ed8-b079-8698a1b0a764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.