PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 50-55
Article title

Porównanie czasu odnowy w czynnościowej próbie termicznej wykonanej dwiema metodami u osób z acrohomoiotermicznym typem regulacji naczyń obwodowych

Content
Title variants
EN
Comparison of recovery time in a cold provocation test performed by two methods in subjects with acrohomoiothermic regulation of the peripheral circulation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Ilościowa ocena reakcji naczyniowej na prowokację chłodem jest określana za pomocą pomiarów temperatury skóry palców rąk. W badaniach zastosowano dwa sposoby oziębienia rąk celem oceny wpływu temperatury wody i okresu chłodzenia na czas odnowy u osób o akrohomoiotermicznym typie regulacji obwodowej. MATERIAŁ I METODY W badaniach wykonano dwa testy czynnościowej próby termicznej. W jednym teście stosowano oziębianie obu rąk przez 10 minut w wodzie o temperaturze 14 °C (krajowe wytyczne), a w drugim odpowiednio oziębiano ręce przez 5 minut w wodzie o temperaturze 12 °C (norma ISO 14835-1:2004). W każdym teście uczestniczyło po 20 młodych (22-24 lata) i zdrowych osób. Temperaturę skóry mierzono na wszystkich palcach obu rąk przed i po oziębianiu. WYNIKI Średni czas odnowy w czynnościowej próbie termicznej nie różnił się statystycznie w grupie badanej wg zaleceń normy ISO 14835-1:2004 w porównaniu do grupy badanej wg wytycznych krajowych. WNIOSKI Parametry oziębiania stosowane w czynnościowej próbie termicznej nie mają istotnego wpływu na czas odnowy u osób z homoiotermicznym typem regulacji naczyń obwodowych.
EN
BACKGROUND A quantitative evaluation of vascular response to cold provocation is determined by measurements of the fi nger skin temperature. In the study two methods of cold exposure were used to assess the eff ect of water temperature and immersion duration on recovery time in subjects with the homoiothermic regulation. MATERIAL AND METHODS In the study two cold provocation tests were performed. One test consisted of a 10-min immersion of the both hands in cold water at 14 °C (Polish requirements) and the second one adequately, of a 5-min immersion in cold water at 12 °C (ISO 14835-1:2004 standard). Twenty young (22-24 years) and health subjects took part in each test. Finger skin temperature was measured on all fi ngers of both hands before and after immersion. RESULTS The mean recovery time of the cold provocation test was not statistically signifi cant in the group examined by ISO 14835-1:2004 standard requirements in comparison with the group examined by the method used in Poland. CONCLUSIONS Immersion parameters used in the cold provocation test performed in acrohomoiothermics do not have a signifi cant eff ect on recovery time.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
50-55
Physical description
Contributors
 • Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 18, tel. (32) 208 87 43
 • Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, SUM w Katowicach
 • Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, SUM w Katowicach
 • Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego, SUM w Katowicach
References
 • 1. Virokansas H., Rintamäki H.: Finger blood pressure and rewarming rate for screening and diagnosis of Raynaud’s phenomenon in workers exposed to vibration. Br J Ind Med, 1991, 48, 480-484.
 • 2. Pyykkő I., Färkkilä M., Korhonen O., Starck J., Jäntti V.: Cold provocation tests in the evaluation of vibration-induced white fi nger. Scand J Work Environ Health 1986, 12, 254-258.
 • 3. Bovenzi M.: Cardiovascular response of vibration-exposed workers to a cold provocation test. Scand J Work Environ Health, 1986, 12, 378-381.
 • 4. Gautherie M.: Clinical studies of the vibration syndrome using a cold stress test measuring fi nger temperature. Centr eur J Publ Hlth, Suppl. 1995, 3: 5-10.
 • 5. Langauer-Lewowicka H., Harazin B., Stachura A.: Rozpoznawanie zmian chorobowych wywołanych przez drgania mechaniczne. Wskazówki metodyczne. Sosnowiec, IMPiZŚ, 1998.
 • 6. Harada N.: Cold-stress tests involving fi nger skin temperature measurement for evaluation of vascular disorders in handarm vibration syndrome: review of the literature. Int Arh Occup Environ Health, 2002, 75, 14-19.
 • 7. International Organization for Standardization: Mechanical vibration and shock – Cold provocation tests for the assessment of peripheral vascular function – Part 1: Measurement and evaluation of fi nger skin temperature. International Standard, ISO 14835-1: 2004, Geneva, 2005, 1-10.
 • 8. Langauer-Lewowicka H.: Wpływ termoregulacji obwodowej na wyniki badań stosowanych w diagnostyce zespołu wibracyjnego. Med. Pr. 1987; 38: 352-356.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz. 332, 1996.
 • 10. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Inspekcji Sanitarnej: Wytyczne metodologiczne w sprawie rozpoznania chorób zawodowych. PZWL, Warszawa, 1987.
 • 11. Langauer-Lewowicka H.: Wartość badań termografi cznych w diagnostyce naczyniowej postaci zespołu wibracyjnego. Med. Pr. 1986; 37: 321-326.
 • 12. Langauer-Lewowicka H., Stachura A.: Zespół wibracyjny. W: Marek K. red: Choroby zawodowe. Warszawa, PZWL, 2001: 327-350.
 • 13. Lindsell C.J., Griffi n M.J.: Interpretation of the fi nger skin temperature response to cold provocation . Int Arch Occup Environ Health, 2001, 74, 325-335.
 • 14. Bogadi-Sare A., Zavalić M.: Diagnostic value of fi nger thermometry and photoplethysmography in the assessment of handarm vibration syndrome. Int Arh Occup Environ Health, 1994, 66, 137-140.
 • 15. Tomida K., Morioka I., Kaewboonchoo O., Yamamoto H., Miyai N., Ishii N., Miyashita K.: Evaluation of fi nger skin temperature by cold provocation test for diagnosis of vibration induced white fi nger (VWF). Ind. Health, 1998; 36: 20-26.
 • 16. Harazin B.: Porównanie czasu odnowy w czynnościowej próbie termicznej wykonanej według zaleceń krajowych i normy ISO 14835-1 . Med Pr, 2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-43232c51-b2d5-44f0-96e2-e9c2723484d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.