PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 139-146
Article title

Rozumienie zachowań autodestrukcyjnych młodzieży. Analiza porównawcza na przykładzie dwóch pacjentek – z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego i z depresyjnymi zaburzeniami zachowania

Content
Title variants
EN
Understanding adolescents’ autodestructive behaviours. A comparative analysis based on two cases – diagnosed with anorexia nervosa and juvenile depression
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: One of the more frequent symptoms of the adolescent period disturbances are different forms of autodestructive behaviours. Understanding the function of autodestructive behaviour symptoms has a significant influence on the form and dynamics of the therapeutic process and – as a result – has an impact on the improvement of the functioning of the patient in many areas of life. Objective: The aim of this paper is an attempt to understand the genesis and the autodestructive mechanisms in eating disorders in comparison with such behaviours as self-inflicted injuries and suicide attempts present in other areas of psychopathology potypical to the adolescent period. Material and method: The clinical picture consists of a comparative analysis of two cases: a patient diagnosed with juvenile depression with self-inflicted injuries and suicide attempts and a patient diagnosed with anorexia nervosa. Conclusions: Numerous similarities and connections in the understanding of symptoms shown by the anorexia nervosa patient and the juvenile depression patient point to common problems of the adolescent period, which need addressing and solving. Similar intrapsychic and interpersonal problems can be solved by different psychopathological symptoms.
PL
Wstęp: Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie adolescencji są różne formy zachowań autodestrukcyjnych. Rozumienie funkcji objawu – zachowań autodestrukcyjnych – ma znaczący wpływ na formę oraz dynamikę procesu terapeutycznego, a więc ma także wyraźny związek z możliwością uzyskania poprawy w zakresie funkcjonowania pacjenta w wielu obszarach. Cel pracy: Celem pracy była próba zrozumienia genezy i mechanizmów autodestrukcyjnych w zaburzeniach odżywiania się w przypadku takich zachowań, jak samookaleczenia i próby samobójcze występujące w innych obszarach psychopatologii typowych dla okresu adolescencji. Materiał i metoda: Ilustrację kliniczną dotyczącą wybranej problematyki stanowi porównawcza analiza dwóch przypadków – pacjentki z rozpoznaniem depresji młodzieńczej, z samookaleczeniami i próbami samobójczymi, oraz chorej z jadłowstrętem psychicznym. Wnioski: Liczne podobieństwa i związki w rozumieniu objawów chorej z jadłowstrętem psychicznym i pacjentki z depresją młodzieńczą wskazują na wspólne problemy okresu adolescencji, których rozwiązania wymaga dorastanie. Podobne problemy intrapsychiczne i interpersonalne mogą być rozwiązywane poprzez odmienne objawy psychopatologiczne.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
139-146
Physical description
Contributors
 • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, Sosnowiec. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SAM, ul. Ziołowa 45/47, Katowice
 • Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SAM, ul. Ziołowa 45/47, Katowice
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 1-9, Warszawa
author
 • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, Sosnowiec
author
 • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, Sosnowiec
References
 • 1. Hawton K., James A.: Suicide and deliberate self harm in young people. Br. Med. J. 2005; 330: 891-894.
 • 2. Namysłowska I.: Adolescencja - wiek dorastania. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 231-246.
 • 3. Favazza A.R., DeRosear L., Conterio K.: Self-mutilation and eating disorders. Suicide Life Threat. Behav. 1989; 19: 352-361.
 • 4. Kocalevent R.D., Fliege H., Rose M. i wsp.: Autodestructive syndromes. Psychother. Psychosom. 2005; 74: 202-211.
 • 5. Miller T.R., Taylor D.M.: Adolescent suicidality: who will ideale, who will act? Suicide Life Threat. Behav. 2005; 35: 425-435.
 • 6. Chapman A.L., Specht M.W, Cellucci T: Borderline personality disorder and deliberate self-harm: does experimental avoidance play a role? Suicide Life Threat. Behav. 2005; 35: 388-399.
 • 7. Rosenberg H.J., Jankowski M.K., Sengupta A. i wsp.: Single and multiple suicide attempts and associated health risk factors in New Hampshire adolescents. Suicide Life Threat. Behav. 2005; 35: 547-557.
 • 8. Blos P: The second individuation process of adolescence. Psychoanal. Study Child. 1967; 22: 162-186.
 • 9. Freud A.: Adolescence. W: The writins of Anna Freud. Int. Univ. Press 1968; 4: 136-166.
 • 10. Bomba J.: Depresja młodzieńcza. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie pZwL, Warszawa 2004; 266-276.
 • 11. Freud A.: Ego i mechanizmy obronne. PWN, Warszawa 1997.
 • 12. Moore B.F., Fine B.D.: Słownik psychoanalizy. Wyd. J. Santorski, Warszawa 1996.
 • 13. Tomkiewicz S.: Depresja wieku dojrzewania. W: Wawelska K., Pawlik J. (red): Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. PWN, Warszawa 1992.
 • 14. Bleiberg E.: Personality disorders in children and adolescents. Basic Books, NY 2000.
 • 15. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków - Warszawa 1998.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-426d443f-9a12-42c2-a997-b18766f99adb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.