Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 3 | 43-48

Article title

Wodorowe niszczenie materiałów konstrukcyjnych

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, 01-224 Warszawa

References

 • 1. M. Śmiałowski, Wodór w stali, WNT, Warsza-wa, 1961.
 • 2. Hydrogen induced degradation of ferrous alloys, J.P. Hirth, A.R. Oriani, M. Smialowski Eds., Park Ridge, N.J. 1985.
 • 3. Environment-induced Cracking of Materials. Chemistry, Mechanics and Mechnisms, Red. S. Shipilov, R.H. Jones, J.-M. Olive, R.B. Rebak, Elsevier, Amsterdam, London, 2007.
 • 4. A. Zieliński, Niszczenie wodorowe metali nie-żelaznych i ich stopów, Gdańskie Towarzy-stwo Naukowe, 1999.
 • 5. Handbook of heterogeneous catalysis. Wein-heim, FRG, VCH, Wiley Company, Ver-lagsgeselschaft mbH, 1997.
 • 6. L. Starczewski, Wodorowe zużycie ciernych elementów maszyn, Wydawnictwo I Zkład Po-ligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2002.
 • 7. S. Zaborski, Elektrochemiczna intensyfikacja obróbki ściernej materiałów trudno obrabial-nych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław, 2000.
 • 8. J. Ćwiek, Niszczenie wodorowe stali spawa-nych o wysokiej wytrzymałości, Politechnika Gdańska, monografie N 74, Gdańsk, 2006.
 • 9. E. Lunarska, J. Birn, Domżalicki, Hydrogen uptake by structural steels at cathodic protection in sea water inoculated with SRB, Werkstoffe & Korrozion 58 (2007) 13-19.
 • 10. R.D.Merrick, Materials Performance 27 (1988) 30.
 • 11. M. Sozańska, Niszczenie wodorowe typu “ry-bie oczy” wybranych stali dla energetyki, Ze-szyty Naukowe Politechniki Śląskiej, N 1705, Gliwice, 2006.
 • 12. B. Świeczko-Zurek, Ocena skłonności stali stopowych 26H2MF i 34HNM do degradacji w technicznych mieszaninach węglowodorów, Praca doktorska, Politechnika Gdańska, 2005.
 • 13. P.F. Timmis, Solution to hydrogen attack in steels, ASM International, 1997.
 • 14. E. Lunarska, K. Nikiforov, Hydrogen degrada-tion of the refinery and electric power instal-lations, Corrosion Review, 2008, w druku.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4225351c-57b8-47a3-a05f-e93db08f53b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.