PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 3 | 136-144
Article title

Poziom agresji u młodzieży po próbach samobójczych

Content
Title variants
EN
The level of aggression of young people after suicide attempts
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Year by year the level of suicide attempts among the young people increases systematically and the age at which adolescents attempt suicide decreases. Among the factors connected with suicidal behaviour, literature mentions aggressive behaviour and attitudes. Aim: The aim of the study was specification of the level of aggression, its intensity and the way of expressing it in the group of young persons after suicide attempts. Material and method: The group of subjects after suicide attempts included 99 persons and they were compared with the control group of 301 persons. We used the Psychological Inventory of Aggression Syndrome (IPSA) and the Anger Expression Scale (SEG). Results: The results of the study showed that adolescents after suicide attempts exhibited an increased level of aggression and anger, they found it difficult to manifest in a socially acceptable way the attitudes and behaviours recognized as aggressive; they were characterized by the lack of the capability to express anger or other negative emotions, less often made negative self-estimation, rarely manifested hostile desires in relation to other people and exhibited few seemingly non aggressive behaviours. Moreover, such adolescents rarely transfer their aggression on inanimate objects, they are less noisy, quarrelsome and vulgar, they less often undertake activities recognized as physical violence. Conclusions: The above results may be used to construct strategies, programmes and support groups for adolescents with suicidal tendencies.
PL
Wprowadzenie: Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także się próg wiekowy adolescentów podejmujących próby samobójcze. Wśród czynników wykazujących związek z samobójczością w grupie nastolatków literatura przedmiotu wymienia zachowania i postawy agresywne. Cel: Celem niniejszej pracy było określenie poziomu agresji, jej nasilenia, sposobu ekspresji w grupie młodych osób po próbach samobójczych. Materiał i metoda: Grupa badanych po próbie samobójczej obejmowała 99 osób, porównywano ją z 301-osobową grupą kontrolną. W pracy wykorzystano Inwentarz Psychologicznego Syndromu Agresji (IPSA) oraz Skalę Ekspresji Gniewu (SEG). Wyniki: W pracy stwierdzono, że młodzież po próbach samobójczych wyróżnia się podwyższonym poziomem agresji oraz gniewu, trudniej manifestuje w sposób akceptowany społecznie postawy i zachowania uznane jako agresywne, cechuje się wyraźnym brakiem umiejętności wyrażania złości, gniewu lub innych negatywnych emocji, rzadziej dokonuje negatywnej samooceny, rzadziej przejawia wrogie pragnienia wobec innych ludzi i stosuje mało zachowań pozornie nieagresywnych. Ponadto rzadziej przenosi agresję na przedmioty martwe, jest mniej wrzaskliwa, kłótliwa i wulgarna, rzadziej podejmuje działania noszące znamiona przemocy fizycznej. Wnioski: Niniejsze wyniki mogą być wykorzystywane do konstruowania strategii, programów i grup wsparcia dla młodzieży ze skłonnościami suicydalnymi.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
136-144
Physical description
Contributors
 • Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska
author
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
References
 • 1. Diekstra R.F., Garnefski N.: On the nature, magnitude, and causality of suicidal behaviors: an international perspective. Suicide Life Threat. Behav. 1995; 25: 36-57.
 • 2. Jabłoński R.: Młodzi samobójcy są wśród nas, czy potrafimy ich rozpoznawać? W: Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka- -Anholcer M. (red.): Samobójstwo. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002: 189-195.
 • 3. De Leo D.: Struggling against suicide: the need for an integrative approach. Crisis 2002; 23: 23-31.
 • 4. Gmitrowicz A., Szymczak W., Kropiwnicki P., Rabe-Jabłońska J.: Gender influence in suicidal behaviour of Polish adolescents. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2003; 12: 205-213.
 • 5. Garrison C.Z., McKeown R.E., Valois R.F., Vincent M.L.: Aggression, substance use, and suicidal behaviors in high school students. Am. J. Public Health 1993; 83: 179-184.
 • 6. Stein D., Apter A., Ratzoni G. i wsp.: Association between multiple suicide attempts and negative affects in adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1998; 37: 488-494.
 • 7. Plutchik R., van Praag H.M.: Suicide, impulsivity, and antisocial behavior. W: Stoff D.M., Breiling J., Maser J.D. (red.): Handbook of Antisocial Behavior. John Wiley & Sons, New York 1997: 101-108.
 • 8. Rostowski J.: Samobójstwa młodzieży a antyspołeczne formy jej zachowania. W: Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka- -Anholcer M. (red.): Samobójstwo. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002: 132-150.
 • 9. Gaś Z.B.: Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny 1980; 23: 143-158.
 • 10. Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1983.
 • 11. Everly G.S. Jr, Rosenfeld R.: Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. PWN, Warszawa 1992.
 • 12. Garfinkel B.D., Froese A., Hood J.: Suicide attempts in children and adolescents. Am. J. Psychiatry 1982; 139: 1257-1261.
 • 13. Pelkonen M., Marttunen M., Pulkkinen E. i wsp.: Characteristics of out-patient adolescents with suicidal tendencies. Acta Psychiatr. Scand. 1997; 95: 100-107.
 • 14. Sourander A., Helstelä L., Haavisto A., Bergroth L.: Suicidal thoughts and attempts among adolescents: a longitudinal 8-year follow-up study. J. Affect. Disord. 2001; 63: 59-66.
 • 15. Siegel J.M.: Anger and cardiovascular risk in adolescents. Health Psychol. 1984; 3: 293-313.
 • 16. Ballard M.E., Cummings E.M., Larkin K.: Emotional and cardiovascular responses to adults’ angry behavior and to challenging tasks in children of hypertensive and normotensive parents. Child Dev. 1993; 64: 500-515.
 • 17. Matthews K.A., Glass D.C., Rosenman R.H., Bortner R.W.: Competitive drive, pattern A, and coronary heart disease: a further analysis of some data from the Western Collaborative Group Study. J. Chronic Dis. 1977; 30: 489-498.
 • 18. Diamond E.L.: The role of anger and hostility in essential hypertension and coronary heart disease. Psychol. Bull. 1982; 92: 410-433.
 • 19. Müller M.M.: Das Müller Anger-Coping Questionnaire (MAQ): Konstruktion und Bestimmung der Gütekriterien. W: Müller M.M. (red.): Psychophysiologische Risikofaktoren bei Herz-/Kreislauferkrankungen. Grundlagen und Therapie. Hogrefe Verlag, Göttingen 1992: 56-83.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-41db4d64-d6f4-45a8-8277-c9ec52816923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.