PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 1 | 24-32
Article title

The role of the Volunteer Fire Service during interventions in rural agglomeration.

Content
Title variants
PL
Rola Ochotniczej Straży Pożarnej podczas interwencji w aglomeracji wiejskiej.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: At the moment, the role of the Fire Service in the vast majority of cases differs from actions related to fires or natural disasters. The type of intervention depends on the specificity of the region and the equipment of the unit. The aim of the study was to analyze the activities of the Volunteer Fire Services (VFS) in a rural agglomeration. MATERIAL AND METHODS: 164 interventions from 2018 were analyzed. The VFS unit was located in the Zbuczyn area in Poland. Tables showing the activity of the unit in numerical terms were used to present the research results. Statistical analysis was performed by assessing the normal distribution with the Shapiro-Wilk test. Spearman's Rho test was used to calculate the significance of variable correlations. The significance level was assumed at p<0.05. RESULTS: More than 1/3 of all interventions (n=55; 33.60%) concerned traffic events. Calls to fire constituted 21.90% (n=36). A total of 586 activities were undertaken, of which 78 (13.31%) were related to securing the incident site, 50 (8.53%) to stopping hemorrhage and dressing wounds, and 46 (7.85%) to cutting various structures in order to free the casualties. Rescue equipment was used 698 times. Firefighters usually used dressing sets (n=74; 10.60%), as well as stretchers and immobilizing equipment (n=62; 8.88%). Rescue operations were usually conducted in the open air (n=84; 51.22%) in the afternoon (4:00 p.m -5:00 p.m). There was a significant correlation (p=0.004) shown between the hours per day cycle and the number of calls. CONCLUSIONS:In case of incidents in rural areas, VFS firefighters are most often called to road accidents. The majority of on-site interventions are related to providing safety and dressing the wounds of the injured persons. The number of interventions closely correlates with the time of day and is the highest in the afternoon.
PL
WSTĘP: Obecnie rola Straży Pożarnej w zdecydowanej większości przypadków odbiega od działań związanych z pożarami, czy klęskami żywiołowymi. Rodzaj interwencji jest zależny od specyfiki regionu oraz wyposażenia danej jednostki. Celem pracy była analiza działań Ochotniczej Straży Pożarnej (VFS) w aglomeracji wiejskiej. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano 164 interwencje w roku 2018. Jednostka VFS znajdowała się w rejonie Zbuczyn, Polska. Do przedstawienia wyników badań wykorzystano tabele ukazujące działalność jednostki w ujęciu liczbowym. Analizę statystyczną przeprowadzono oceniając normalność rozkładu testem Shapiro-Wilka. Dla wyliczenia istotności korelacji zmiennych wykorzystano test rho-Spearman’a. Poziom istotności przyjęto dla p<0.05. WYNIKI: Ponad 1/3 wszystkich interwencji (n=55; 33.60%) dotyczyła zdarzeń drogowych. Wezwania do pożarów stanowiły 21.90% (n=36). Podjęto łącznie 586 czynności, z czego 78 (13.31%) dotyczyło zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 50 (8.53%) – tamowania krwotoków i opatrywania ran, a 46 (7.85%) – rozcinania konstrukcji. Sprzęt ratunkowy wykorzystano 698 razy. Strażacy stosowali najczęściej zestawy opatrunkowe (n=74; 10.60%) oraz nosze i sprzęt unieruchamiający (n=62; 8.88%). Działania ratunkowe prowadzono najczęściej na otwartej przestrzeni (n=84; 51.22%) w godzinach popołudniowych (16:00-17:00). Wykazano istotną korelację (p=0.004) godzin w cyklu dobowym do liczby wezwań. WNIOSKI: Zdarzenia w rejonie wiejskim, do których najczęściej dysponowani są strażacy VFS to wypadki drogowe. Podejmowane na miejscu zdarzenia interwencje w przeważającej ilości dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa oraz opatrywania obrażeń poszkodowanych. Liczba interwencji ściśle koreluje z porą dnia i jest największa w godzinach popołudniowych.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
24-32
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-41d4254b-4fc4-407e-aee1-635f3c0c5a2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.