PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 144-149
Article title

Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie

Content
Title variants
EN
The relationship between the type of allergen and the development of atopic disease in the group of patients treated at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology, Military Institute of Medicine in Warsaw
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Skin prick tests are one of the most commonly used diagnostic method in modern allergology through which we recognize the immediate allergy, i.e. IgE-mediated allergy. Allergens are being administered in form of a standardized solutions. Then, the wheal diameter is measured and evaluated in relation to the positive and negative control. The thesis presents the results of skin prick tests carried out among 225 children with symptoms of allergy such as asthma, allergic rhinitis (ANN) and atopic dermatitis (AZS). Evaluation embraced a relationship between the types of allergies and a predisposition to the development of atopic disease and child’s age. The most common sensitising allergen in the whole group were house dust mites found in 81% of patients. The second most common allergy was allergy to grass pollen (43%), then to trees (33%) and cat dander allergens (27%). This order differs in studied age groups. The most frequently observed allergens in the youngest group were molds (54.3%), then equally dust mites and grass pollen (43.5%). The dominant allergen in the group between 5 and 12 years was dust mite (90.7%), then molds (50.4%) and grass allergens (36%). In the oldest age group the allergens of dust mite were also dominant (92%), less often grass pollen (58%) and molds (58%). The most common clinical manifestation was the co-occurrence of asthma and rhinitis, then asthma symptoms, less often symptoms of rhinitis and a co-occurrence of asthma and atopic dermatitis. The smallest group were children with atopic dermatitis. Distribution of most common allergens in relation to the manifestation of atopic disease showed that the allergen of dust mine is playing crucial role in patient with symptoms of asthma and co-occurrence of asthma and allergic rhinitis. These results are consistent with reports of other cited authors. However, due to the nature of studied group of patients, we can suppose that the results for whole paediatric population can be a bit different.
PL
Punktowe testy skórne to jedna z najpowszechniej stosowanych metod diagnostycznych we współczesnej alergologii, dzięki niej rozpoznajemy alergię natychmiastową, IgE-zależną. Diagnostycznie alergeny są stosowane w postaci standaryzowanych roztworów. Oceniana jest średnica powstałych bąbli, a także ich wielkość względem kontroli dodatniej i ujemnej. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki punktowych testów skórnych przeprowadzonych w grupie 225 dzieci z objawami alergii w postaci astmy, alergicznego nieżytu nosa (ANN) oraz atopowego zapalenia skóry (AZS). Oceniano związek pomiędzy typem alergenu a chorobą atopową oraz wiekiem dziecka. Najczęściej uczulającym alergenem w całej badanej grupie były roztocza kurzu domowego, stwierdzone u 81% pacjentów. Drugą co do częstości występowania alergię stanowiło uczulenie na pyłki traw (u 43%). W dalszej kolejności uczulały pyłki drzewa (33%) i alergeny sierści kota (27%). Kolejność ta zmienia się w poszczególnych grupach wiekowych. Dla najmłodszej grupy pacjentów najczęściej stwierdzanym alergenem były pleśnie (54,3%), rzadziej odnotowywano – w równym stopniu – roztocza kurzu domowego oraz alergeny traw (po 43,5%). W grupie między 5. a 12. rokiem życia dominującym alergenem były roztocza kurzu domowego (90,7%), następnie pleśnie (50,4%) i trawy (36%). U dzieci powyżej 12. roku życia również dominowały roztocza kurzu domowego (92%), rzadziej stwierdzano uczulenie – w równym stopniu – na trawy i pleśnie (po 58%). Najczęstszą manifestacją kliniczną był zespół współwystępowania astmy i ANN, rzadziej występowały objawy astmy, a jeszcze rzadziej objawy ANN oraz zespół współwystępowania astmy i AZS. Najmniej liczną grupę stanowiły dzieci z objawami AZS. Rozkład najczęściej występujących alergenów w odniesieniu do manifestacji choroby atopowej wykazał, że wśród pacjentów z astmą oraz współistniejącymi astmą i ANN dominującą rolę odgrywają roztocza kurzu domowego. W grupie dzieci z ANN równie często obserwuje się też alergie na pyłki traw. Powyższe wyniki są zgodne z doniesieniami innych cytowanych autorów. Jednakże ze względu na specyfikę badanej grupy pacjentów można przypuszczać, że uzyskane wyniki mogą być nieco inne dla ogółu populacji dziecięcej.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
144-149
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung. Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Alergologii AM we Wrocławiu. Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal
References
 • 1. Wiśniewska-Barcz B., Orłowska E.: Testy skórne w diagnostyce alergologicznej. Alergologia Współczesna 2001; 4: 15-23 .
 • 2. Morris A. : ALLSA position statement: allergen skin-prick testing . Curr Allergy Clin . Immunol . 2006; 19: 22-25.
 • 3. Robinson M. , Smart J.: Allergy testing and referral in children. Aust. Fam . Physician 20θ8; 37: 210-213 .
 • 4. Cantani A, Micera M.: The prick by prick test is safe and reliable in 58 children with atopic dermatitis and food allergy. Eur. Rev. Med . Pharmacol. Sci. 2006; 10: 115-120.
 • 5. Kupryś-Lipińska I., Elgalal A., Kuna P: Wyniki punktowych testów skórnych z aeroalergenami w populacji ogólnej mieszkańców województwa łódzkiego. Pneumonol. Alergol . Pol . 2009; 77: 229-234.
 • 6. Marszałkowska J., Gutowska J., Samoliński B.: Częstość występowania dodatnich testów skórnych na alergeny pokarmowe w specjalistycznej poradni alergologicznej . Alerg. Astma Immun. 2007; 12: 160-164.
 • 7. Yuen A. PW , Cheung S . , Tang K. C . i wsp .: The skin prick test results of 977 patients suffering from chronic rhinitis in Hong Kong . Hong Kong Med . J. 2007; 13: 131-136 .
 • 8. Beezhold D . H . , Green B J . , Blachere F M. i wsp .: Prevalence of allergic sensitization to indoor fungi in West Virginia . Allergy Asthma Proc . 2008; 29: 29-34.
 • 9. Caplin J. , Capriles-Hulett A. , Iraola V i wsp . : Allergic sensitization to domestic mites in Corpus Christi, Texas . Allergy Asthma Proc . 2009; 30: 166-170.
 • 10. Sibanda E . N.: Inhalant allergies in Zimbabwe: a common problem . Int. Arch . Allergy Immunol . 2003; 130: 2-9 .
 • 11. Calabria C W , Dice J P , Hagan L L : Prevalence of positive skin test responses to 53 allergens in patients with rhinitis symptoms . Allergy Asthma Proc . 2007; 28: 442-448.
 • 12. Jurkiewicz D.: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa wywołane przez roztocza kurzu domowego. Alergologia Współczesna 2000; 4: 2-6.
 • 13. Nizio-Mąsior J.: Znaczenie alergologiczne roztoczy spiżarnianych. Alergologia Współczesna 2000; 1: 7-8.
 • 14. Krawiec M. , Krauze A. , Borkowska A.: Epidemiologia alergii wziewnych w grupie pacjentów Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Alergoprofil 2008; 4: 20-24.
 • 15. Bravo M . C . , Ortiz L. I . , Soto O .A. : Allergy to storage mites . Allergy 1999; 54: 769-770.
 • 16. Arshad S . H. , Tariq S .M. , Matthews S . , Hakim E.: Sensitization to common allergens and its association with allergic disorders at age 4 years: a whole population birth cohort study Pediatrics 2001; 108: E33 .
 • 17. Lee L A : Atopic dermatitis and allergy in children: a dynamic relationship . Food Chem . Toxicol . 2008; 46 (supl . 10): S6-S11.
 • 18. Van Reijsen F. C . , Felius A. , Wauters E .A. i wsp .: T-cell reactivity for a peanut-derived epitope in the skin of a young infant with atopic dermatitis J Allergy Clin Immunol . 1998; 101: 207-209 .
 • 19. Scalabrin D . M. , Bavbek S . , Perzanowski M .S . i wsp . : Use of specific IgE in assessing the relevance oh fungal and dust mite allergens to atopic dermatitis: a comparison with asthmatic and nonasthmatic control subjects. J. Allergy Clin. Immunol . 1999; 104: 1273-1279.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-40ee4b12-ae2a-449d-9e4a-1ab266922a01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.