PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 232-237
Article title

Homofobia, homouprzedzenie czy homosceptycyzm?

Content
Title variants
EN
Homophobia, homoprejudice or homoscepticism?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu analizuje problem homofobii, homouprzedzenia i homonegatywizmu. Termin homofobia zgodnie ze swym semantycznym źródłosłowem oraz współczesnymi klasyfikacjami chorób i zaburzeń psychicznych – ICD‑10 i DSM‑IV – powinien oznaczać zaburzenie psychiczne z grupy fobii. Obserwuje się, iż w dyskursie społecznym termin ten jest na ogół nieprawidłowo redefiniowany, najczęściej stosowany stereotypowo na określenie wszystkich postaw niechętnych bądź wrogich wobec homoseksualizmu. W rezultacie terminu homofobia używa się na określenie wielu różnych modalności, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Tymczasem istnieją doniesienia ilustrujące przypadki kliniczne rzeczywistej homofobii. Opierając się na przeglądzie światowego piśmiennictwa, autor proponuje stosowanie terminu homofobia wyłącznie w odniesieniu do jednostki klinicznej z grupy fobii. W stosunku do postaw dyskryminacyjnych, nacechowanych wrogością i agresją wobec mniejszości seksualnych zasadne jest stosowanie terminu homouprzedzenia, badania wykazują, iż podłoże emocjonalne takich postaw wiąże się z emocjami, takimi jak wstręt i gniew. U osób niechętnych homoseksualistom lęk nie występuje wcale lub w ilościach śladowych. Termin ten dobrze koreluje z psychologiczną wiedzą na temat uprzedzeń. Trzeci rodzaj postaw wobec homoseksualizmu reprezentują jednostki, które nie akceptują zachowań homoseksualnych, ale w relacjach osobistych i społecznych są tolerancyjne, nie wykazują wrogich, dyskryminacyjnych zachowań wobec gejów i lesbijek. Takie postawy krytyczne zostały w tekście określone mianem homosceptycyzmu, w odróżnieniu od homonegatywizmu, który to termin był już używany w piśmiennictwie w przeciwstawnych znaczeniach. Autor wyraża przekonanie, iż przedstawiona propozycja uporządkowania terminologii stosowanej na określenie postaw wobec homoseksualizmu zadowoli specjalistów i obniży temperaturę sporów społecznych.
EN
The survey is devoted to analysis of homophobia, homoprejudice and homonegativism. The homophobia term in accordance with the semantic word source as well as the contemporary classification of psychological diseases and disorders ICD‑10 and DSM‑IV should be used to describe this psychological disorder from the phobias group. It has been observed that the homophobia term is improperly redefined in a comprehensive social discourse, mostly stereotypically to describe all attitudes that are unfriendly or even hostile towards homosexuality. As a result the homophobia term is used to describe many different types of modality, which is an adverse phenomenon. Meanwhile there is some information which illustrates real examples of clinical homophobia. On the basis of worldwide literature, the author proposes to use the homophobia term exclusively in relation to a clinical unit of the phobia group. In relation to discrimination attitudes, marked with hostility and aggression towards sexual minorities, it is legitimate to use the homoprejudice term. According to some studies, The studies show that the emotional basis of such attitudes is connected with such emotions as hostility and aggression. There is no fear present or it is present only in trace amount among people who are unfriendly towards homosexuals. This term correlates well with psychological knowledge about prejudices. The third type of attitudes towards homosexuality is exhibited by individuals who do not accept homosexual behaviour but in personal and social relations they aretolerant and show no hostile, discriminatory behaviour towards gays and lesbians. Such critical attitudes were defined in the text as homoscepticism as opposed to homonegativism, the term which had already been used in literature in opposite meanings. The author is of the opinion that the presented proposal of organizing the terminology which is used to describe the attitudes towards homosexuality will satisfy specialists and will reduce the temperature of social arguments.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
232-237
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • 1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 2. Breiner S.J.: Homophobia: a scientific non‑political definition. NARTH Collected Papers, 2003. Adres: http://narth. com, pobrano 15.01.2011 r.
 • 3. Murphy D.: Homophobia and psychotic crimes of violence. J. Forens. Psychiatry Psychol. 2006; 17: 131‑150.
 • 4. Herek G.M.: The psychology of sexual prejudice. Curr. Dir. Psychol. Sci. 2000; 9: 19‑22.
 • 5. Weinberg G.: Ludzie zorientowani homoseksualnie w społeczeństwie. Softpress, Poznań 1991.
 • 6. Blumenfeld W.: Homophobia: How We All Pay The Price. Beacon Press, Boston 1992: 196‑198.
 • 7. Lew‑Starowicz Z.: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wyd. Europa, Wrocław 1999.
 • 8. Lew‑Starowicz Z.: Encyklopedia erotyki. Muza, Warszawa 2001.
 • 9. Bojarska K.: Analiza merytoryczna wybranych pozycji piśmiennictwa poświęconego problematyce homoseksualności wydanego w języku polskim w latach 1970‑2008. W: Loewe A. (red.): Raport o homo‑, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010.
 • 10. Lew‑Starowicz Z., Lew‑Starowicz M., Dulko S.: Homoseksualizm. W: Slany K., Kowalska B., Śmietana M. (red.): Homoseksualizm – perspektywa interdyscyplinarna. Nomos, Kraków 2005.
 • 11. Hudson W.W., Ricketts W.A.: A strategy for the measurement of homophobia. J. Homosex. 1980; 5: 357‑372.
 • 12. Pilecka B.: Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu. Radamsa, Kraków 1999.
 • 13. Giddens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2006.
 • 14. Słownik wyrazów obcych. Adres: http://www.slownik‑online. pl/kopalinski, pobrano 27.07.2011 r.
 • 15. Słownik języka polskiego. Adres: http://sjp.pwn.pl, pobrano 27.07.2011 r.
 • 16. Encyklopedia Interii. Adres: http://encyklopedia.interia.pl, pobrano 27.07.2011 r.
 • 17. Wikipedia. Adres: http://pl.wikipedia.org, pobrano 27.07.2011 r.
 • 18. Abramowicz M. (red.): Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006. Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda, Warszawa 2007.
 • 19. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie homofobii w Europie z 18.01.2006 r. Adres: http://www.europarl.europa. eu/sides, pobrano 20.01.2011 r.
 • 20. Haaga D.A.: “Homphobia”? J. Soc. Behav. Pers. 1991; 6: 171‑174.
 • 21. Herek G.M.: Assessing heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men: A review of empirical research with the ATLG scale. W: Greene B., Herek G.M. (red.): Lesbian and Gay Psychology: Theory, Research, and Clinical Applications. Sage, Thousand Oaks, CA, 1994: 206‑228.
 • 22. Richmond J.P., McKenna H.: Homophobia: an evolutionary analysis of the concept as applied to nursing. J. Adv. Nurs. 1998; 28: 362‑369.
 • 23. Herek G.M.: Beyond “homophobia”: thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty‑first century. Sexuality Research and Social Policy. A Journal of the NSRC 2004; 1: 6‑24.
 • 24. Herek G.M., Berrill K.T. (red.): Hate Crimes: Confronting Violence Against Lesbians and Gay Men. Sage, Thousand Oaks, CA 1992.
 • 25. Logan C.R.: Homophobia? No, Homoprejudice. J. Homosex. 1996; 31: 31‑53.
 • 26. Bojarska‑Nowaczyk K.: Czy homofobia jest fobią? Analiza lękowego komponentu uprzedzenia seksualnego. Studia Psychologiczne 2005; 43: 5‑14.
 • 27. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S‑ka, Poznań 1997.
 • 28. Zimbardo P.G.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2002.
 • 29. van den Aardweg G.: Walka o normalność. Przewodnik do autoterapii homoseksualizmu. Fronda, Warszawa 2007.
 • 30. Cohen R.: Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu. WAM, Kraków 2002.
 • 31. Plummer K.: Telling Sexual Stories. Routledge, London 1995.
 • 32. Cody P., Welch R.: Rural gay men in northern New England. J. Homosex. 1997; 33: 51‑67.
 • 33. Williamson I.R.: Internalized homophobia and health issues affecting lesbians and gay men. Health Educ. Res. 2000; 15: 97‑107.
 • 34. Morrison M.A., Morrison T.G.: Development and validation of a scale measuring modern prejudice toward gay men and lesbian women. J. Homosex. 2002; 43: 15‑37.
 • 35. Herek G.M.: Confronting sexual stigma and prejudice: theory and practice. J. Soc. Issues 2007; 63: 905‑925.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-40b2fb7d-74b8-4a68-af70-6ae82087b54c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.