PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 5–13
Article title

Ocena porównawcza systemów usprawniania pacjentów z przewlekłym przeciążeniowym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego

Content
Title variants
EN
Comparative evaluation of rehabilitation systems for patients with chronic lumbar overload syndrome
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: W krajach wysoko rozwiniętych około 65–80% społeczeństwa doświadcza bólu kręgosłupa lędźwiowego. Przyczynami są przede wszystkim siedzący tryb życia i ograniczenie aktywności fizycznej. Za powód zdecydowanej większości dolegliwości bólowych uznaje się określone przeciążenia kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych. Celem pracy była analiza porównawcza skuteczności treningu segmentarnej stabilizacji i relaksacji poizometrycznej ze skutecznością ćwiczeń przywracających równowagę napięć mięśniowych kręgosłupa połączonych z relaksacją poizometryczną. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów z rozpoznanym przewlekłym przeciążeniowym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego. Uczestników podzielono losowo na dwie jednakowe pod względem liczebności grupy, którym zaaplikowano selektywną terapię manualną w warunkach ambulatoryjnych trwającą dwa tygodnie. W badaniach wykorzystano Visual Analogue Scale, kwestionariusze Low Back Pain Rating Scale, Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire i Roland Morris Disability Questionnaire, test Schobera, test oceniający wytrzymałość mięśni kręgosłupa oraz test ogólnej mobilności, które zastosowano przed dwutygodniowym procesem usprawniania i po nim. Wyniki: Na podstawie dokonanych obserwacji wykazano zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego po zastosowaniu obu sposobów usprawniania. Zmniejszeniu uległa liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwbólowe. U wszystkich badanych odnotowano poprawę stanu funkcjonalnego, a także parametrów wytrzymałości mięśni kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa lędźwiowego i ogólnej sprawności. Wnioski: Trening segmentarnej stabilizacji wpływa na poprawę parametrów wytrzymałości mięśni kręgosłupa i ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w większym stopniu niż ćwiczenia przywracające równowagę napięć mięśniowych. Natomiast ćwiczenia przywracające równowagę napięć mięśniowych kręgosłupa w większym stopniu wpływają na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmujących leki przeciwbólowe.
EN
Introduction: Lower back pain affects about 65–80% of population in highly developed countries. The main causes include sedentary lifestyle and limited physical activity. Certain overloads of the spine and sacroiliac joints are considered to account for most cases of spinal pain. The aim of the study was to perform a comparative analysis of the efficacy of segmental stabilisation exercises and post-isometric relaxation vs. exercises restoring balance of spinal muscular tension in combination with post-isometric relaxation. Material and methods: A total of 100 patients diagnosed with chronic lumbar overload pain syndrome were included in the study group. Participants were randomly classified into two same-size groups, which received a 2-week selective manual therapy in an outpatient setting. The study used (before and after the 2-week rehabilitation process) Visual Analogue Scale, Low Back Pain Rating Scale, Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire and Roland Morris Disability Questionnaire, Schober’s test, test assessing spinal muscle strength and overall mobility test. Results: Based on the observations, reduced lumbar pain was shown after the use of both rehabilitation methods. There was also a decrease in the number of patients receiving analgesics. Improvement in the functional status, spinal muscle strength parameters, lumbar mobility and overall physical fitness was observed in all patients. Conclusions: Segmental stabilisation exercises improve spinal muscular strength parameters and lumbar mobility to a greater extent than exercises restoring balance of spinal muscular tension, which in turn have a greater impact on the decrease in the number of patients receiving analgesics.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
5–13
Physical description
Contributors
 • Postamedica M.K. Zarzyccy Sp.J., Łódź, Polska
 • Postamedica M.K. Zarzyccy Sp.J., Łódź, Polska
author
 • Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
References
 • Actis JA, Honegger JD, Gates DH et al.: Validation of lumbar spine loading from a musculoskeletal model including the lower limbs and lumbar spine. J Biomech 2018; 68: 107–114.
 • Akhtar MW, Karimi H, Gilani SA: Effectiveness of core stabilization exercises and routine exercise therapy in management of pain in chronic non-specific low back pain: a randomized controlled clinical trial. Pak J Med Sci 2017; 33: 1002–1006.
 • Cho HY, Kim EH, Kim J: Effects of the CORE exercise program on pain and active range of motion in patients with chronic low back pain. J Phys Ther Sci 2014; 26: 1237–1240.
 • Cruz-Díaz D, Martínez-Amat A, De la Torre-Cruz MJ et al.: Effects of a six-week Pilates intervention on balance and fear of falling in women aged over 65 with chronic low-back pain: a randomized controlled trial. Maturitas 2015; 82: 371–376.
 • Depa A, Przysada G, Wolan A: Wykorzystanie kwestionariusza Oswestry do oceny stopnia upośledzenia aktywności funkcjonalnej u chorych z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabil 2010; 24 (2): 5–13.
 • Franke H, Fryer G, Ostelo RW et al.: Muscle energy technique for nonspecific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2015; (2): CD009852.
 • Goldby LJ, Moore AP, Doust J et al.: A randomized controlled trial investigating the efficiency of musculoskeletal physiotherapy on chronic low back disorder. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31: 1083–1093.
 • Hlávková J, Lebeda T, Tichý T et al.: Evaluation of lumbar spine load by computational method in order to acknowledge low-back disorders as occupational diseases. Cent Eur J Public Health 2016; 24: 58–67.
 • Hwangbo G, Lee CW, Kim SG et al.: The effects of trunk stability exercise and a combined exercise program on pain, flexibility, and static balance in chronic low back pain patients. J Phys Ther Sci 2015; 27: 1153–1155.
 • Jordan C, Luttmann A, Theilmeier A et al.: Characteristic values of the lumbar load of manual patient handling for the application in workers’ compensation procedures. J Occup Med Toxicol 2011; 6: 17.
 • Moon HJ, Choi KH, Kim DH et al.: Effect of lumbar stabilization and dynamic lumbar strengthening exercises in patients with chronic low back pain. Ann Rehabil Med 2013; 37: 110–117.
 • Pactwa P: Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego (ZBKL) z wykorzystaniem metody McKenziego oraz metody Neurac – opis przypadku. Prakt Fizjoter Rehabil 2012; 26: 53–61.
 • Patti A, Bianco A, Paoli A et al.: Effects of Pilates exercise programs in people with chronic low back pain: a systematic review. Medicine (Baltimore) 2015; 94: e383.
 • Plouvier S, Gourmelen J, Chastang JF et al.: Low back pain around retirement age and physical occupational exposure during working life. BMC Public Health 2011; 11: 268.
 • Seidler A, Bergmann A, Jäger M et al.: Cumulative occupational lumbar load and lumbar disc disease – results of a German multi-center case-control study (EPILIFT). BMC Musculoskelet Disord 2009; 10: 48.
 • Sofi F, Molino Lova R, Nucida V et al.: Adaptive physical activity and back pain: a non-randomised community-based intervention trial. Eur J Phys Rehabil Med 2011; 47: 543–549.
 • Stodolny J, Chmielewski H: Propozycja systemu klasyfikacji zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej. Kwart Ortop 2002; 2: 81–87.
 • Wells C, Kolt GS, Marshall P et al.: Effectiveness of Pilates exercise in treating people with chronic low back pain: a systematic review of systematic reviews. BMC Med Res Methodol 2013; 13: 7.
 • Yang SR, Kim K, Park SJ et al.: The effect of thoracic spine mobilization and stabilization exercise on the muscular strength and flexibility of the trunk of chronic low back pain patients. J Phys Ther Sci 2015; 27: 3851–3854.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3fc5eb1d-b889-442c-b4a1-3a5933c63b79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.