PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 2 | 24-31
Article title

Możliwości adaptacyjne młodzieży w wieku dorastania do funkcjonowania społecznego

Content
Title variants
EN
Adaptability of adolescents for functioning in the social environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy. Celem pracy była ocena indywidualnych zdolności przystosowawczych młodzieży dorastającej do funkcjonowania społecznego. Materiał i metody. Badania prowadzone były w latach 2013–2014 wśród młodzieży szkół z terenu Sosnowca. W badaniach zastosowane zostały znormalizowane testy i kwestionariusze psychologiczne oraz kwestionariusz ogólny opracowany dla celu badania, który pozwolił uzyskać uzupełniające dane na temat badanej populacji. Wyniki. Badania pozwoliły scharakteryzować badaną populację pod kątem postaw i zachowań w odniesieniu do wybranych cech osobowości oraz czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie społeczne. Wnioski. Badana młodzież posiadała wiele możliwości adaptacyjnych sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu. Wynikały one zarówno z indywidualnych predyspozycji osobowościowych badanych osób, jak i pozytywnych oddziaływań środowiska rodzinnego i pozarodzinnego. Wyniki wskazały na dwa negatywne zjawiska mające związek z funkcjonowaniem społecznym osób dorastających tj. tendencję do zachowań agresywnych oraz alienację społeczną.
EN
Objective. The aim of the study was an assessment of adolescent adaptability resources, necessary for the proper social functioning. Material and methods. The study was conducted in 2013-2014 by means of standardised tests, psychological questionnaires and a general questionnaire developed for the purpose of the study, which made it possible to obtain additional necessary data on the study group. Results. The study describes the study group in terms of attitudes and behaviour in relation to certain personality traits and external factors, which may affect the functioning of adolescents. Conclusions. Examined adolescents had good adaptability conducive to proper social functioning. It resulted both from individual personal predispositions as well as from the positive impact of the family and non-family environment. These observations confirm that adolescents require continuous interest and attention from adults and implementing measures to prevent impaired development of individuals and its negative social repercussions.
Contributors
  • Klinika, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
  • Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  • Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3f74514e-a9d8-42c7-8590-910c765727d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.