Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 2 |

Article title

Evaluation the effectiveness of the program „Hospital Without Pain” – own experience

Title variants

PL
Ocena skuteczności programu „Szpital bez bólu” – doświadczenia własne

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zagadnienie leczenia bólu pooperacyjnego było tematem stosunkowo rzadko poruszanym w kręgach medycznych. Ból był identyfikowany jako nieodłączny element zabiegów chirurgicznych. Obecne wytyczne odnośnie optymalizacji postępowania z bólem pooperacyjnym zakładają: prawidłowe i pełne informowanie pacjenta, rutynową ocenę nasilenia bólu oraz szkolenie personelu medycznego z postępowania przeciwbólowego. W styczniu 2010 r. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu (4 WSK z P) przystąpił do programu „Szpital bez bólu”, ogólnokrajowego projektu certyfikacji szpitali, którego celem jest podniesienie jakości leczenia przeciwbólowego z zastosowaniem najnowszych standardów i wytycznych Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Celem pracy było poznanie opinii personelu medycznego na temat funkcjonowania programu „Szpital bez bólu”w 4 WSK z P, funkcjonalności narzędzi wykorzystywanych przy realizacji programu oraz preferowanego rodzaju terapii przeciwbólowej w oddziałach objętych projektem. Badania przeprowadzono wśród liczącej 89 osób grupy personelu pielęgniarskiego oddziałów zabiegowych w 4 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ we Wrocławiu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy pomocy autorskiego kwestionariusza skonstruowanego na potrzeby badania. W opinii personelu medycznego wprowadzenie programu „Szpital bez bólu” podniosło jakość i skuteczność pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego, jednak postępowanie przeciwbólowe wymaga wciąż ciągłych zmian i udoskonaleń oraz szkoleń personelu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.
EN
By the end of the eighties there was a rare interest in postoperative pain treatment. Pain was identified as an integral element of surgery procedures. Nowadays there are guidelines on subject of optimizing pain treatment such as delivering proper and complete information to the patient, routine pain assessment, workshops for medical staff on subject of the post-operative pain treatment. In January 2010 the 4th Military Hospital joined the „Hospital without pain”, the nationwide project of hospital certification, which purpose is to improve the quality of the postoperative pain treatment using the highest standards and quidelines of the Polish Pain Society. Aim of the study was to get to know the opinion of medical team on how the project work, what they think about functionality of the tools that are used in the project and which kind of pain therapy is preffered at the surveyed departments. The study was conducted among 89 people, the medical team of surgery departments of 4 Military Hospital. The diagnostics survey method used in the study was a questionnaire specially created for the study. In the opinion of medical Staff implementing the „Hospital without pain” program improved the quality and efficiency of post-operative pain service but still it needs improvements as well as trainings for the medical staff in the field of pain relief treatment.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

2

Physical description

Contributors

  • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Neurochirurgii
author
  • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-3f5af4b7-3da4-4f31-8243-2f1b4952e524
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.