PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 115–121
Article title

The psychological aspects of everyday functioning in a group of patients with varicose veins – an assessment with VEINES Qol/Sym for patients before and after varicose veins surgery

Content
Title variants
PL
Psychologiczne aspekty codziennego funkcjonowania pacjentów z żylakami – ocena przed- i pooperacyjna z zastosowaniem narzędzia VEINES Qol/Sym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Psychological functioning of patients in early stages of venous insufficiency has not been a common subject of scientific investigation so far, even though this group of patients experiences many limitations in daily functioning, as well as psychological distress. Varicose veins are the most common type of venous insufficiency, with an epidemiology of up to 50% of the western population. The present study is concerned with the functioning of a group undergoing surgery of varicose veins. The operation was carried out in an ambulatory mode, and such psychological factors as acceptance of illness, anxiety–state, anxiety–trait, and wellbeing (treated as personality construct) have been considered. It is the first time that such variables have been used with the new tool for assessing quality of life in venous diseases (VEINES Qol/Sym), and no previous findings about applying VEINES Qol/Sym to assess patients after varicose veins operations exist. The results are promising, especially for combining such psychological variables as anxiety, acceptance of illness, or wellbeing with specific venous measures of quality of life. It has been proved that there is a need for monitoring psychological variables in the group of patients in an early stage of chronic venous illness. Further research on other venous patient groups is necessary to fully understand the specificity of these groups.
PL
Psychologiczne funkcjonowanie pacjentów we wczesnych stadiach niewydolności żylnej nie było jak dotąd częstym przedmiotem badań, pomimo faktu, że doświadczają oni licznych ograniczeń codziennego funkcjonowania oraz dystresu psychologicznego. Żylaki są najczęstszą formą niewydolności żylnej, zmaga się z nimi nawet 50% populacji zachodniej. Opracowanie dotyczy funkcjonowania pacjentów przed i po zabiegu operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych. Operację przeprowadzono w trybie ambulatoryjnym, a w badaniu uwzględniono takie zmienne psychologiczne, jak akceptacja choroby, lęk – stan, lęk – cecha, dobrostan (rozumiany jako konstrukt osobowościowy). Po raz pierwszy zestawiono takie zmienne z nowym narzędziem mierzenia jakości życia w chorobach żylnych (VEINES Qol/Sym), nie było też dotychczas danych na temat zastosowania tego narzędzia w grupie pacjentów poddawanych operacyjnemu leczeniu żylaków. Uzyskane wyniki są obiecujące – szczególnie ciekawych wniosków dostarcza zestawienie zmiennych lęku, akceptacji choroby i dobrostanu ze specyficzną miarą jakości życia. Wykazano, że istnieje potrzeba monitorowania zmiennych psychologicznych w grupie osób we wczesnym stadium niewydolności żylnej. Zrozumienie specyfiki problemów żylnych wymaga dalszych badań z udziałem następnych grup pacjentów z tymi problemami.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
115–121
Physical description
Contributors
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Polska
 • Zespół Psychologów, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Polska
References
 • Abenhaim L, Kurz X: The VEINES study (VEnous INsufficiency Epidemiologic and Economic Study): an international cohort study on chronic venous disorders of the leg. VEINES Group. Angiology 1997; 48: 59–66.
 • Bilińska MM, Sitek EJ: Jakość życia i akceptacja choroby w miastenii. Postępy Psychiatr Neurol 2007; 16: 139–143.
 • Brar R, Nordon IM, Hinchliffe RJ et al.: Surgical management of varicose veins: meta-analysis. Vascular 2010; 18: 205–220.
 • Deyo RA: The quality of life, research, and care. Ann Intern Med 1991; 114: 695–697.
 • Diener E: Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol 2000; 55: 34–43.
 • Felton BJ, Revenson TA: Coping with chronic illness: a study of illness controllability and the influence of coping strategies on psychological adjustment. J Consult Clin Psychol 1984; 52: 343–353.
 • Guzińska K, Kupc A, Borys B: Zasoby odporności na stres w procesie zdrowienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Psychiatria 2007; 4: 144–152.
 • Jawień A, Grzela T, Ochwat A: Prevalence of chronic venous insufficiency in men and women in Poland: multicentre cross-sectional study in 40,095 patients. Phlebology 2003; 18: 110–122.
 • Jiang W, Kuchibhatla M, Cuffe MS et al.: Prognostic value of anxiety and depression in patients with chronic heart failure. Circulation 2004; 110: 3452–3456.
 • Juczyński Z: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 • Juczyński Z, Adamiak G: Psychologiczne i behawioralne wyznaczniki jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Pol Merkur Lekarski 2000; 8: 413–415.
 • Kindler CH, Harms C, Amsler F et al.: The visual analog scale allows effective measurement of preoperative anxiety and detection of patients’ anesthetic concerns. Anesth Analg 2000; 90: 706–712.
 • Krueger RF, McGue M, Iacono WG: The higher-order structure of common DSM mental disorders: internalization, externalization, and their connections to personality. Pers Individ Dif 2001; 30: 1245–1259.
 • Kupcewicz E, Wojtkowska M: Akceptacja choroby a poczucie satysfakcji z życia w grupie chorych leczonych z powodu dyskopatii. In: Majchrzak-Kłokocka E, Woźniak A (eds.): Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie – część II. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 15, Zeszyt 12, Część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Olsztyn 2014: 157–170.
 • Lykken D: Wrodzony potencjał szczęścia: jak i dlaczego ludzie różnią się pod względem odczuwanego dobrostanu. In: Czapiński J (ed.): Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 257–283.
 • McGarvey LPA, Carton C, Gamble LA et al.: Prevalence of psychomorbidity among patients with chronic cough. Cough 2006; 2: 4.
 • McGue M, Bacon S, Lykken DT: Personality stability and change in early adulthood: a behavioral genetic analysis. Dev Psychol 1993; 29: 96–109.
 • Migdalski Ł, Kuzdak K: Zastosowanie ankiety VEINS Qol/Sym u pacjentów operowanych z powodu żylaków kończyn dolnych. Pol Przegl Chir (w recenzji, 2015).
 • Migdalski A, Ciecierski M, Jawień A: Fizjologia i patofizjologia odpływu żylnego. Przew Lek 2004; 7: 33–35.
 • Miniszewska J, Adamska M: Przekonania na temat zdrowia i choroby a akceptacja ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie osób z łuszczycą. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14: 202–212.
 • Mowatt-Larssen E, Shortell CK: Treatment of primary varicose veins has changed with the introduction of new techniques. Semin Vasc Surg 2012; 25: 18–24.
 • Noszczyk W: Choroby żył obwodowych. In: Szmidt J, Kużdżał J (eds.): Podstawy chirurgii. II ed., Vol. 1, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 1289–1354.
 • Ostiak W: Funkcja kończyny dolnej, aktywność codzienna i jakość życia u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008.
 • Patrick CJ, Curtin JJ, Tellegen A: Development and validation of a brief form of the Multidimensional Personality Questionnaire. Psychol Assess 2002; 14: 150–163.
 • Robertson L, Evans C, Fowkes FG: Epidemiology of chronic venous disease. Phlebology 2008; 23: 103–111.
 • Spielberger CD: Anxiety: state-trait-process. In: Spielberger CD, Sarason IG (eds.): Stress and Anxiety. Vol. 1, Hemisphere/Wiley, Washington 1975.
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R et al.: Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1970.
 • Steuden S, Okła W (eds.): Jakość życia w chorobie. Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2007.
 • Wrześniewski K, Sosnowski T, Matusik D: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2002.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ea7d35a-1f6d-404f-8a2d-ffb08ecfda07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.