PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 84–89
Article title

Ostre potransfuzyjne uszkodzenie płuc (TRALI) po punkcji jajników do zabiegu zapłodnienia in vitro (IVF) – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Transfusion related acute lung injury after ovaries puncture for in vitro fertilization procedure – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostre potransfuzyjne uszkodzenie płuc (TRALI – transfusion related acute lung injury) jest poważnym powikłaniem poprzetoczeniowym, charakteryzującym się ostrym niekardiogennym obrzękiem płuc. W patogenezie TRALI wymienia się obecność w osoczu dawcy przeciwciał przeciw antygenom zgodności tkankowej (HLA – human leukocyte antigen) lub przeciw swoistym ludzkim antygenom neutrofilowym (HNA – human neutrophil antigens). Przypadki TRALI są często nierozpoznane lub źle zdiagnozowane. W piśmiennictwie polskim opisano tylko kilka przypadków. W pracy przedstawiono opis przypadku 22-letniej kobiety bez istotnej przeszłości chorobowej, której przetoczono dużą ilość preparatów krwi z powodu wstrząsu w przebiegu krwawienia po punkcji jajników. Punkcja była wykonywana w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia in vitro po hormonalnej stymulacji. Na oddziale ginekologicznym wykonano 2 laparotomie z powodu masywnego krwawienia. Pacjentce usunięto oba jajniki. W okresie okołooperacyjnym przetoczono: 6 j. KKCZ (koncentrat krwinek czerwonych), 1 KKP (koncentrat krwinek płytkowych) i 5 j. FFP (osocze świeżo mrożone). Z powodu narastającej niewydolności oddechowej pacjentka została przekazana na oddział intensywnej terapii, gdzie dodatkowo przetoczono: 6 j. KKCz, 3 j. KKP i 4 j. FFP. W trakcie hospitalizacji wystąpił zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC – disseminated intravascular coagulation). Zdecydowano się podać aktywowany ludzki rekombinowany czynnik VII – eptakog alfa (NovoSeven, Novo Nordisk, Dania). W badaniu radiologicznym klatki piersiowej wykazano cechy obrzęku płuc. Badania gazometryczne wykazały również niski wskaźnik oksygenacji z koniecznością terapii 100% tlenem oraz PEEP > > 10 cm H2O (dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe). Ze względu na obraz kliniczny i związek czasowy obrzęku płuc z transfuzją rozpoznano TRALI. Dalszy przebieg leczenia był niepowikłany i chora została przekazana na oddział ginekologii w 11 dobie pobytu, w stanie ogólnym dobrym.
EN
Transfusion related acute lung injury (TRALI) is a serious blood transfusion complication characterized by the acute onset of non-cardiogenic pulmonary edema. In the pathogenesis of TRALI antibodies directed toward Human Leukocyte Antigens or Human Neutrophil Antigens are listed. Cases of TRALI have often gone unrecognized. The study gives an example of a 22 year-old patient without a significant history of the disease who received transfusions of large amounts of blood products because of shock in the course of bleeding after a puncture of the ovaries. The puncture was performed to retrieve ova for in vitro fertilization after hormonal stimulation. In the Department of Gynaecology, 2 laparotomies were performed because of massive bleeding and oth ovaries were removed. During the operation, 6 units of packed red blood cells, 1 unit of platelets concentrate and 5 units of fresh frozen plasma were transfused. Because of increasing respiratory failure, the patient was transferred to the Intensive Care Unit where 6 units of packed red blood cells, 3 units of plateletsconcentrate and 4 units of fresh frozen plasma were additionally transfused. During hospitalization, disseminated intravascular coagulation (DIC) appeared. It was decided to give the patient a Novo Seven preparation. The chest X-ray examination showed features of pulmonary edema. Tests also revealed low rates of respiratory (hypoxemia) and the need for a high FiO2, PEEP >10 cmH2O. Due to the clinical picture and the temporal relationship of pulmonary edema with transfusion, TRALI was diagnosed.
Keywords
Discipline
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
84–89
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i KLinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel. 32 789 42 01 fax: 32 789 42 03
author
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Popovsky M.A., Abel M.D., Moore S.B. Transfusion-related acute lung injury associated with passive transfer of antileukocyte antibodies. Am. Rev. Respir. Dis. 1983; 128: 185–189.
 • 2. Toy P., Popovsky M.A., Abraham E. i wsp. Transfusion-related acute lung injury: definition and review. Crit. Care Med. 2005; 33: 721–726.
 • 3. Popovsky M.A. Transfusion associated circulatory overload: the plot thickens. Transfusion 2009; 49: 2–4.
 • 4. Gajic O., Rana R., Winters J.L. i wsp. Transfusion-related acute lung injury in the critically ill: prospective nested case-control study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 176: 886–891.
 • 5. Silliman C.C., Boshkov L.K., Mehdizadehkashi Z. i wsp. Transfusion- -related acute lung injury: epidemiology and a prospective analysis of etiologic factors. Blood 2003; 101: 454–462.
 • 6. Vamvakas E.C., Blajchman M.A. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. Blood 2009; 113: 3406–3417.
 • 7. Webert K.E., Blajchman M.A. Transfusion-related acute lung injury. Curr. Opin. Hematol. 2005; 12: 480–487.
 • 8. Webert K.E., Blajchman M.A. Transfusion-related acute lung injury. Transf. Med. Rev. 2003; 17: 252–262.
 • 9. Kleinmann S., Caulfield T., Chan P. i wsp. Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. Transfusion 2004; 44: 1774–1789.
 • 10. Triulzi D.J. Transfusion-related acute lung injury: current concepts for the clinician. Anesth. Analg. 2009; 108: 770–776.
 • 11. Dry S.M., Bechard K.M., Milford E.L., Churchill W.H., Benjamin R.J. The pathology of transfusion-related acute lung injury. Am. J. Clin. Pathol. 1999; 112: 216–221.
 • 12. Jawa R.S., Anillo S., Kulayat M.N. Transfusion-related Acute Lung Injury. J. Intens. Care Med. 2008; 23: 109–121.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3e646723-51d8-46d2-9e03-19b4e326cec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.