PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 32-38
Article title

Ocena dyskryminacyjnej roli wykształcenia matki i dzietności rodzin w kształtowaniu wysokości ciała dzieci z Zagłębia Miedziowego

Content
Title variants
EN
Evaluation of discriminant role of mother’s education and family size in shaping body height of children from the Copper Basin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Na przebieg rozwoju fizycznego dzieci wpływa
zespół czynników środowiskowych, w tym stopień
urbanizacji miejsca zamieszkania, wykształcenie rodziców,
dzietność rodzin. Z licznych badań wynika, że
czułym miernikiem oddziaływań środowiskowych
na rozwój fizyczny w okresie progresywnego rozwoju
jest wysokość ciała. Celem pracy było ustalenie, czy
wykształcenie matki i dzietność rodzin należą nadal
do czynników modyfikujących wysokość ciała dzieci
w środowisku ekologicznie zagrożonym, miejskim
i wiejskim.
Materiał i metody. Zbadano 2599 chłopców
i dziewcząt w wieku od 7 do 15 lat. Dzieci uczęszczały
do szkół podstawowych i gimnazjów w Polkowicach
oraz wiejskich szkół okolic Legnicy i Głogowa. Badania
zostały przeprowadzone w 2007 i 2008 roku. U każdej
osoby przeprowadzono pomiary wysokości ciała,
a za pomocą ankiety uzyskano dane dotyczące warunków
socjalno-bytowych – wykształcenia matki i liczby
dzieci w rodzinie.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdzono, że pomiędzy wydzielonymi grupami
chłopców i dziewcząt występują różnice w wysokości
ciała zależne od stopnia zurbanizowania środowiska
bytowego, jak również w zależności od warunków społeczno-
ekonomicznych.
Wnioski. Zgromadzone wyniki pozwalają stwierdzić,
że nadal takie czynniki jak wykształcenie matki i dzietność
rodziny przyczyniają się do zróżnicowania wysokości
ciała młodego pokolenia i że działają one w obu
środowiskach – miejskim i wiejskim – z różnym nasileniem.
EN
Introduction. Growth of the children influence several
environmental factors, including urban development
level of the place of residence, parents” education
and number of children in family. Many survey results
reveal that body height is a sensitive measure of environmental
interaction and physical growth in a period
of progressive growth. The aim of the research was to
determine if mother’s education and number of children
in family are among the factors which modify the body
height in ecologically endangered environment, urban
and rural.
Material and methods. 2599 boys and girls aged 7–
15 were examined. Children represented primary and
secondary schools in Polkowice and rural region schools
near Legnica and Głogów. Surveys were performed in
the years 2007 and 2008. Every subject was examined
for body height and data from questionnaire provided
information on mother’s education and number of children
in family.
Results. Reportedly, it was noticed, that groups of
boys and girls are different in body height which
depend on level of urbanization of living environment
and socio-economic standards.
Conclusions. Collected results reveal that such factors
as mother’s education and number of children in
the family make differences in body height of young
generation and they occur in both environments –
urban and rural – with different intensity.
Contributors
 • Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu
 • Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu
 • Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu
References
 • 1. Bielicki T., Szklarska A., Kozieł S., Welon Z.: Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn. Monografie Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 2003; 23.
 • 2. Ignasiak Z., Sławińska T., Domaradzki J.: The influence of social-economical factors on the morphofunctional growth of children considering the urbanisation factor aspect. Gymnica 2002; 32, 2: 29-34.
 • 3. Mleczko E.: Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego w polskich badaniach auksologicznych [w:] Saczuk J. (red.): Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. AWF, Warszawa 2006; 39- 79.
 • 4. Sławińska T.: Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich. Prace habilitacyjne, AWF, Wrocław 2000.
 • 5. Szklarska A.: Społeczne różnice w sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Monografie Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1998; 17.
 • 6. Domaradzki J., Ignasiak Z.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju cech somatycznych i funkcjonalnych dzieci zamieszkujących tereny o różnym stopniu zanieczyszczenia. Człowiek i Ruch 2002; 1(5): 14-20.
 • 7. Fugiel J., Sławińska T., Krynicka I. i wsp.: Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Środowiskowa 2009; 12, 2: 56-63.
 • 8. Ignasiak Z., Sławińska T., Domaradzki J. i wsp.: Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego. AWF, Wrocław 2007.
 • 9. Ignasiak Z., Sławińska T., Rożek K. i wsp.: Blood lead level and physical fitness of school children in the copper basin of south-western Poland: indirect effects through growth stunting. Ann Hum Biol 2007; 34, 3: 329- 343.
 • 10. Sławińska T., Żurek G., Domaradzki J.: Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój morfologiczny i sprawność motoryczną chłopców. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2006; 60, supl. 16, 7 (705): 59-62.
 • 11. Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. UE, Wrocław 1999.
 • 12. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. II. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft, Kraków 2006.
 • 13. Chabros E.: Społeczne dystanse rozwoju fizycznego młodzieży [w:] Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. AWF, Warszawa 1998: 89-98.
 • 14. Grabowska J.: (red.) Dziecko konińskie. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży województwa konińskiego. UŁ, Łódź 1998.
 • 15. Palczewska L., Niedźwiecka Z., Szilagyi-Pągowska L. i wsp.: Trend sekularny wzrastania dzieci i młodzieży warszawskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Med Wieku Rozw; 2000; 4(2): 161-176.
 • 16. Krawczyński M., Walkowiak J., Krzyżaniak A.: Trend sekularny wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży miasta Poznania w latach 1880-2000. Ped Prakt 2000; 8(4): 365-383.
 • 17. Oblacińska A., Jodkowska M., Tabak I. i wsp.: Rozwój fizyczny i dojrzewanie polskich 13-latków w pierwszej dekadzie XXI wieku. Stan obecny oraz trend sekularny wzrastania i dojrzewania w ostatnim trzydziestoleciu. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; XIV, 3: 235-245.
 • 18. Palczewska L., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med Wieku Rozw 2001; 5, supl. I do nr 2: 1-120.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3e075e77-1048-4490-8d33-68abf333ad55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.