PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 45-51
Article title

Nieprawidłowo kształtująca się osobowość w okresie adolescencji – trudności diagnostyczne oraz dylematy terapeutyczne

Content
Title variants
EN
Abnormal personality development during adolescence – diagnostic difficulties and therapeutic dilemmas
Languages of publication
EN EN
Abstracts
EN
The ICD-10 classification describes personality disorders as deeply fixed behavioural patterns, which are abnormal when compared to average patterns accepted by a given community, and which are characterized by a low flexibility of reactions to various individual and social situations, as well as difficulties in various scopes of the sociopsychological functioning. Personality is the internal regulating system enabling adaptation and internal integration of thoughts, feelings and behaviour in a given environment within a timeframe (the feeling of stability). Disorder is an outcome of maladjustment of the needs, the way of their fulfilment and the manner of tasks realisation by an individual at a specific stage of his or her life to the social requirements, in other words it is the maladjustment of the individual activity to the social and cultural requirements operating in the environment of the individual. In the case of a possibility of patoloan abnormal personality development in a young person, the diagnostic difficulty consists in a lack of clear diagnostic criteria for children and adolescents, who reveal much more permanent and insusceptible to changes mechanisms of functioning. The aim of this paper is to present a differentiation based on defining the functioning organization of neurotic and borderline personalities, on the basis of two examples of female patients during the period of adolescence who reveal eating disorders. Presented cases reveal similarities within the clinical symptoms of eating disorders, but the role of these symptoms in patients’ lives is different, as is the understanding of them. In the neurotic organization of personality the main defensive mechanisms are focused around denial and other developmentally advanced defensive activities, and in the case of the borderline disorders mainly primitive defensive activities dominate, which is presented by the clinical illustrations.
PL
Klasyfikacja ICD-10 opisuje zaburzenia osobowości jako głęboko utrwalone paradygmaty zachowań, odbiegające od przeciętnych wzorców przyjętych w danej kulturze. Charakteryzują się mało elastycznymi reakcjami na różne sytuacje indywidualne i społeczne oraz trudnościami na wielu płaszczyznach funkcjonowania psychologiczno-społecznego. Osobowość to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Terminem zaburzenie określa się efekt niedopasowania potrzeb, sposobu ich zaspokajania i sposobu realizacji zadań jednostki na danym etapie życia do wymogów społecznych, czyli aktywności własnej do wymagań społecznych i kulturowych obowiązujących w środowisku jednostki. W przypadku podejrzenia nieprawidłowo kształtującej się osobowości u młodego człowieka problem stanowi wyraźny brak kryteriów diagnostycznych dla dzieci i adolescentów, którzy przejawiają znacznie trwalsze i niepoddające się zmianom mechanizmy funkcjonowania. Celem pracy jest ukazanie problematyki osobowości nieprawidłowo kształtującej się na przykładzie dwóch pacjentek w okresie adolescencji z zaburzeniami odżywiania oraz cechami nieprawidłowo kształtującej się osobowości – w kierunku neurotycznej i z pogranicza. W prezentowanych przypadkach występuje podobieństwo kliniczne objawów z zakresu odżywiania się, jednak rola tych symptomów w życiu chorych oraz ich rozumienie są różne. W neurotycznej organizacji osobowości główne mechanizmy obronne skupiają się wokół wyparcia oraz innych zaawansowanych rozwojowo działań defensywnych, a w przypadku zaburzeń typu borderline dominują przede wszystkim prymitywne obrony, co miały pokazać przedstawione przypadki chorych.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
45-51
Physical description
Contributors
author
  • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
author
  • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
  • Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, tel.: 32 720 77 60, faks: 32 720 77 60, tel. kom.: 0 606 820 812
References
  • 1. Moore B.E., Fine B.D.: Słownik psychoanalizy. Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 1996: 200-201.
  • 2. Janas-Kozik M., Krupka-Matuszczyk I., Hyrnik J. i wsp.: Zaburzenia odżywiania się oraz uzależnienie od środków psychoaktywnych. Prezentacja przypadku z mieszanym obrazem klinicznym w kontekście zaburzeń osobowości typu borderline. Psychiatr. Psychol. Klin. 2005; 5: 52-55.
  • 3. Westen D., Chang C.: Personality pathology in adolescence: a review. Adolescent Psychiatry 2000; 25: 61-101.
  • 4. Jakubik A.: Zaburzenia osobowości W: Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998: 344.
  • 5. Kernberg O.F., Selzer MA, Koenigsberg H.W i wsp.: Psychodynamiczna terapia pacjentów borderline. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007: 18-19.
  • 6. Bleiberg E.: Borderline disorders in children and adolescents: the concept, the diagnosis, and the controversies. Bull. Menninger Clin. 1994; 58: 169-176.
  • 7. Janas-Kozik M., Krupka-Matuszczyk I., Hyrnik J., Sołowiów R.: Zmienna i ciągła diagnoza w procesie psychoterapii pacjentki z zaburzeniami odżywiania się. Postępy Psychiatr. Neurol. 2005; 14 (supl. 1/20): 103-106.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3dffa554-e2a9-4beb-a042-c73ac3f1d339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.