PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 137–145
Article title

Maladaptive schemas, coping with stress and burden of care in caregivers of individuals with schizophrenia. Preliminary study

Content
Title variants
PL
Nieadaptacyjne schematy poznawcze, radzenie sobie ze stresem a poziom obciążenia u opiekunów osób ze schizofrenią. Doniesienie wstępne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The study is an attempt at describing the psychological characteristics of caregivers of relatives with schizophrenia which contribute to deepening or reducing the negative consequences of care. The study examines the relationship between the burden of care and maladaptive cognitive schemas and strategies of coping with stress used by the caregivers. Exploring this problem area may be important for the planning and implementation of support programs for people caring for relatives with mental illness. Material and methods: Thirty caregivers of relatives with schizophrenia completed a questionnaire set comprising the Zarit Burden Interview, the Mini-COPE, the Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3-PL) and a sociodemographic sheet. Results: Significant relationships were found between burden of care and sociodemographic indicators, maladaptive schemas and adaptive/non-adaptive coping strategies. Especially, caregivers of family members with schizophrenia which is associated with depression and/or alcohol dependence are more likely to report the burden of caring for individuals with schizophrenia than those with somatic comorbidities. Higher burden of care characterises caregivers who have a higher level of eight out of 18 maladaptive schemas and less frequently use active coping with stress. Correlations between maladaptive schemas and coping strategies have also been obtained. Conclusions: In  working with carers of relatives with schizophrenia, special attention should be paid to the coexistence of other disorders like depression or alcohol abuse. Moreover, the work should be focused on maladaptive schemas in caregivers, which can block their use of adaptive strategies of coping with stress.
PL
Cel: W badaniu analizowano związek między odczuwanym przez opiekunów osób chorych na schizofrenię ciężarem opieki a posiadanymi przez nich nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi w ujęciu Younga i współpracowników oraz strategiami radzenia sobie ze stresem. Poznanie tego obszaru problemowego może być ważne dla planowania i wdrażania programów wsparcia dla osób opiekujących się krewnymi chorującymi psychicznie. Materiał i metody: Trzydziestu opiekunów krewnych chorych na schizofrenię wypełniło ankietę socjodemograficzną oraz Zarit Burden Interview Version 1.0 (ZBI), Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ-S3-PL) i kwestionariusz Mini-COPE. Wyniki: Stwierdzono istotne zależności między odczuwanym ciężarem opieki a wskaźnikami socjodemograficznymi, schematami nieadaptacyjnymi oraz adaptacyjnymi i nieadaptacyjnymi strategiami radzenia sobie ze stresem. W przypadku chorych na schizofrenię, u których współwystępowała jednocześnie depresja i/lub uzależnienie od alkoholu, opiekunowie odczuwali znacząco większy ciężar opieki niż w przypadku chorych, u których występowały obok choroby psychicznej choroby somatyczne. Większy ciężar opieki charakteryzuje opiekunów, którzy mają wyższy poziom ośmiu z osiemnastu schematów w ujęciu Younga i rzadziej korzystają z aktywnego radzenia sobie ze stresem. Odnotowano również korelacje między nieprzystosowawczymi schematami i strategiami radzenia sobie. Wnioski: Pracując z opiekunami krewnych chorych na schizofrenię, należy zwrócić szczególną uwagę na współistnienie u ich podopiecznych zaburzeń, takich jak depresja czy nadużywanie alkoholu. Ponadto pomoc powinna koncentrować się na próbach zmiany nieadaptacyjnych schematów u opiekunów, które mogą blokować stosowanie przez nich przystosowawczych strategii radzenia sobie.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
137–145
Physical description
Contributors
 • Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Łódź, Poland
 • Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • Alipourchushaly G, Taghiloo S: The mediating role of early maladaptive schemas in relation between personality traits and subjective well-being. JLS 2015; 5: 161–168.
 • Alzahrani SH, Fallata EO, Alabdulwahab MA et al.: Assessment of the burden on caregivers of patients with mental disorders in Jeddah, Saudi Arabia. BMC Psychiatry 2017; 17: 202.
 • Awad AG, Voruganti LN: The burden of schizophrenia on caregivers: a review. Pharmacoeconomics 2008; 26: 149–162.
 • Barak D, Solomon Z: In the shadow of schizophrenia: A study of siblings’ perceptions. Isr J Psychiatry Relat Sci 2005; 42: 234–241.
 • Borowiecka-Kluza JE, Miernik-Jaeschke M, Jaeschke R et al.: Brzemię rodziny chorych z zaburzeniami afektywnymi – zarys problemu. Psychiatr Pol 2013; 47: 635–646.
 • Calvete E, Orue I, Hankin BL: A longitudinal test of the vulnerability-stress model with early maladaptive schemas for depressive and social anxiety symptoms in adolescents. J Psychopathol Behav Assess 2015; 37: 85–99.
 • Caqueo-Urízar A, Gutiérrez-Maldonado J: Burden of care in families of patients with schizophrenia. Qual Life Res 2006; 15: 719–724.
 • Caqueo-Urízar A, Gutiérrez-Maldonado J, Ferrer-García M et al.: Attitudes and burden in relatives of patients with schizophrenia in a middle income country. BMC Fam Pract 2011; 12: 101.
 • Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK: Assessing coping strategies: a theoretically based approach. J Pers Soc Psychol 1989; 56: 267–283.
 • Chuchra M: Obraz brzemienia rodziny z osobą chora na schizofrenię. Roczniki Psychologiczne 2009; 12: 103–128.
 • Ciałkowska-Kuźmińska M, Kiejna A: Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem psychicznym – definicje i narzędzia oceny. Psychiatr Pol 2010; 44: 519–527.
 • de Barbaro B: Brzemię rodziny w schizofrenii. Próba ujęcia systemowego. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 1992.
 • de Barbaro B: Mapa rodziny jako klucz do terapii rodzin w schizofrenii. In: Bomba J (ed.): Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2000: 53–58.
 • Dyck DG, Short R, Vitaliano PP: Predictors of burden and infectious illness in schizophrenia caregivers. Psychosom Med 1999; 61: 411–419.
 • Eberhart NK, Auerbach RP, Bigda-Peyton J et al.: Maladaptive schemas and depression: tests of stress generation and diathesis-stress models. J Soc Clin Psychol 2011; 30: 75–104.
 • Elmahdi M, Kamel F, Esmael A et al.: Burden of care on female caregivers and its relation to psychiatric morbidity. Middle East Current Psychiatry 2011; 18: 65–71.
 • Gonçalves-Pereira M, González-Fraile E, Santos-Zorrozúa B at al.: Assessment of the consequences of caregiving in psychosis: a psychometric comparison of the Zarit Burden Interview (ZBI) and the Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ). Health Qual Life Outcomes 2017; 15: 63.
 • Haley WE, Roth DL, Coleton MI et al.: Appraisal, coping, and social support as mediators of well-being in black and white family caregivers of patients with Alzheimer’s disease. J Consult Clin Psychol 1996; 64: 121–129.
 • Higginson IJ, Gao W: Caregiver assessment of patients with advanced cancer: concordance with patients, effect of burden and positivity. Health Qual Life Outcomes 2008; 6: 42.
 • Hołyst B: Na granicy życia i śmierci. Wydawnictwo „69”, Warszawa 1996.
 • Juczyński Z, Ogińska-Bulik N: Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
 • Kasperek-Zimowska B, Chądzyńska M: Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii. Psychiatr Pol 2011; 45: 643–652.
 • Li J, Lambert CE, Lambert VA: Predictors of family caregivers’ burden and quality of life when providing care for a family member with schizophrenia in the People’s Republic of China. Nurs Health Sci 2007; 9: 192–198.
 • Magaña SM, Ramírez García JI, Hernández MG at al.: Psychological distress among Latino family caregivers of adults with schizophrenia: the roles of burden and stigma. Psychiatr Serv 2007; 58: 378–384.
 • Magliano L, Fiorillo A, Malangone C et al.: [Family burden in schizophrenia: effects of socio-environmental and clinical variables and family intervention]. Epidemiol Psichiatr Soc 1998; 7: 178–187.
 • Magliano L, Marasco C, Fiorillo A et al.; Working Group of the Italian National Study on Families of Persons with Schizophrenia: The impact of professional and social network support on the burden of families of patients with schizophrenia in Italy. Acta Psychiatr Scand 2002; 106: 291–298.
 • Mącik D: Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej – badania wstępne. Psychiatria i Psychoterapia 2016; 12: 3–24.
 • McNaughton ME, Patterson TL, Smith TL et al.: The relationship among stress, depression, locus of control, irrational beliefs, social support, and health in Alzheimer’s disease caregivers. J Nerv Ment Dis 1995; 183: 78–85.
 • Nowicka M, Marszał-Wiśniewska M: Regulacja emocjonalna w schizofrenii. Stud Psychol 2013; 51: 51–63.
 • Oettingen J, Chodkiewicz J, Mącik D et al.: Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL). Psychiatr Pol 2017; 82: 1–12.
 • Ogińska-Bulik N: Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju po traumie u ratowników medycznych. Med Pr 2014; 65: 209–217.
 • Ong HC, Ibrahim N, Wahab S: Psychological distress, perceived stigma, and coping among caregivers of patients with schizophrenia. Psychol Res Behav Manag 2016; 9: 211–218.
 • Östman M, Hansson L: The relationship between coping strategies and family burden among relatives of admitted psychiatric patients. Scand J Caring Sci 2001; 15: 159–164.
 • Papastavrou E, Charalambous A, Tsangari H el al.: The cost of caring: the relative with schizophrenia. Scand J Caring Sci 2010; 24: 817–823.
 • Przywarka I: Rodzina w sytuacji choroby. Wpływ choroby psychicznej na funkcjonowanie rodziny w wielkim mieście (na przykładzie Chorzowa). Życie rodzinne – uwarunkowania makro i mikrostrukturalne. Roczniki Socjologii Rodziny 2002; 14: 153–172.
 • Putowski M, Piróg M, Podgórniak M et al.: Analiza epidemiologiczna występowania samobójstw w Polsce w latach 2000–2013. Probl Hig Epidemiol 2015; 96: 264–268.
 • Stebbins P, Pakenham KI: Irrational schematic beliefs and psychological distress in caregivers of people with traumatic brain injury. Rehabil Psychol 2001; 46: 178–194.
 • Witusik A, Leszto S, Podgórska-Jachnik D et al.: Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2015.
 • Young JE, Klosko JS, Weishaar ME: Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
 • Zarit SH: Zarit Burden Interview Version 1.0. Scaling and Scoring Version 4.0. Mapi Research Trust, Lyon 2016.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3be12072-a1d4-45f3-87da-521a2a33d325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.