PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 15 | 1 | 22–25
Article title

Epidemiologia i rodzaje kamicy układu moczowego

Content
Title variants
EN
Epidemiology and types of urolithiasis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kamica układu moczowego jest chorobą cywilizacyjną. Na ryzyko powstawania złogów w drogach moczowych mają wpływ: płeć, wiek, rasa, miejsce zamieszkania (region geograficzny), choroby przewlekłe, styl życia – w tym dieta – oraz liczne czynniki genetyczne. Częstość występowania kamicy u dorosłych waha się od 1 do 20%. Dzieci stanowią 2–10% wszystkich osób z kamicą układu moczowego. Zapadalność na tę chorobę wśród dzieci na świecie szacuje się na kilka przypadków na 100 000 dzieci na rok; odpowiada ona za około 1 na 1000 hospitalizacji pacjentów pediatrycznych. Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci obserwuje się wzrastającą częstość kamicy układu moczowego. U małych dzieci jest ona najczęściej spowodowana genetycznie uwarunkowanymi defektami metabolicznymi (m.in. hiperkalciuria, kwasica kanalikowa dystalna, rodzinna hipomagnezemia z hiperkalciurią i nefrokalcynozą, zespół Lescha–Nyhana). Innym ważnym czynnikiem ryzyka powstawania złogów u dzieci są wady układu moczowego związane z zastojem moczu. Zakażenia układu moczowego mogą być przyczyną lub powikłaniem kamicy. U starszych dzieci i osób dorosłych istotną rolę odgrywają niedożywienie, otyłość i zespół metaboliczny. Do innych czynników ryzyka kamicy należą przyjmowanie niektórych leków, niska aktywność fizyczna, długotrwałe unieruchomienie, mała podaż płynów, ciepły klimat, nieprawidłowa dieta i niewłaściwa suplementacja witaminy D3. Do nawrotu choroby w ciągu 5 lat od jej rozpoznania dochodzi u 50% pacjentów. Kamica i jej powikłania mogą prowadzić do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Kamicę moczową można podzielić na różne rodzaje ze względu na skład chemiczny złogu, etiologię oraz miejsce powstawania złogu (górne lub dolne drogi moczowe). Nierzadko złogi mają mieszany skład, a przyczyna ich powstawania jest uwarunkowana wieloma czynnikami.
EN
Urolithiasis is a lifestyle disease. Sex, age, race, place of residence (geographical region), chronic diseases, lifestyle (including diet) and various genetic factors contribute to the risk of calculus formation within the urinary tract. The prevalence of urolithiasis in adults ranges from 1 to 20%, and children account for 2–10% of patients. The annual incidence of paediatric urolithiasis is estimated at several cases per 100,000 children worldwide; it is the reason for approximately 1 per 1,000 hospitalisations among paediatric patients. The prevalence of urolithiasis has been increasing in both adults and children. In young children, the disease is usually a result of a genetically determined metabolic defect (such as hypercalciuria, distal tubular acidosis, familial hypomagnesaemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis, or Lesch–Nyhan syndrome). Another significant risk factor in children is a urinary tract defect with urinary retention. Urinary tract infections, in turn, may be either a cause or a complication of urolithiasis. In older children and adults, malnutrition, obesity and metabolic syndrome play a significant role. Other factors conductive to urolithiasis are: certain drugs, low level of physical activity, long immobilisation, low fluid intake, warm climate, inadequate diet and improper vitamin D3 supplementation. The disease recurs within 5 years in 50% of patients. Urolithiasis and its complications may lead to end-stage renal failure. The disease can be divided into different types based on the chemical composition of a calculus, aetiology of the disease and site of calculus formation (upper or lower urinary tract). The composition of calculi is quite often mixed, and they form due to various causes.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
22–25
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Trinchieri A: Epidemiology of urolithiasis: an update. Clin Cases Miner Bone Metab 2008; 5: 101–106.
 • Sharma AP, Filler G: Epidemiology of pediatric urolithiasis. Indian J Urol 2010; 26: 516–522.
 • Ramello A, Vitale C, Marangella M: Epidemiology of nephrolithiasis. J Nephrol 2000; 13 (Suppl 3): 45–50.
 • López M, Hoppe B: History, epidemiology and regional diversities of urolithiasis. Pediatr Nephrol 2010; 25: 49–59.
 • Hesse A, Brändle E, Wilbert D et al.: Study on the prevalence and incidence of urolithiasis in Germany comparing the years 1979 vs. 2000. Eur Urol 2003; 44: 709–713.
 • Alpay H, Ozen A, Gokce I et al.: Clinical and metabolic features of urolithiasis and microlithiasis in children. Pediatr Nephrol 2009; 24: 2203–2209.
 • Scales CD Jr, Curtis LH, Norris RD et al.: Changing gender prevalence of stone disease. J Urol 2007; 177: 979–982.
 • Qaader DS, Yousif SY, Mahdi LK: Prevalence and etiology of urinary stones in hospitalized patients in Baghdad. East Mediterr Health J 2006; 12: 853–861.
 • Khan AS, Rai ME, Gandapur et al.: Epidemiological risk factors and composition of urinary stones in Riyadh Saudi Arabia. J Ayub Med Coll Abbottabad 2004; 16: 56–58.
 • Knoll T, Schubert AB, Fahlenkamp D et al.: Urolithiasis through the ages: data on more than 200,000 urinary stone analyses. J Urol 2011; 185: 1304–1311.
 • Scales CD Jr, Curtis LH, Norris RD et al.: Changing gender prevalence of stone disease. J Urol 2007; 177: 979–982.
 • Stamatelou KK, Francis ME, Jones CA et al.: Time trends in reported prevalence of kidney stones in the United States: 1976–1994. Kidney Int 2003; 63: 1817–1823.
 • Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC: Obesity, weight gain, and the risk of kidney stones. JAMA 2005; 293: 455–462.
 • Schwarz RD, Dwyer NT: Pediatric kidney stones: long-term outcomes. Urology 2006; 67: 812–816.
 • Habbig S, Beck BB, Hoppe B: Nephrocalcinosis and urolithiasis in children. Kidney Int 2011; 80: 1278–1291.
 • Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain Z et al.: Pediatric urolithiasis: developing nation perspectives. J Urol 2002; 168: 1522–1525.
 • VanDervoort K, Wiesen J, Frank R et al.: Urolithiasis in pediatric patients: a single center study of incidence, clinical presentation and outcome. J Urol 2007; 177: 2300–2305.
 • Milošević D, Batinić D, Turudić D et al.: Demographic characteristics and metabolic risk factors in Croatian children with urolithiasis. Eur J Pediatr 2014; 173: 353–359.
 • Edvardsson V, Elidottir H, Indridason OS et al.: High incidence of kidney stones in Icelandic children. Pediatr Nephrol 2005; 20: 940–944.
 • Sas DJ, Hulsey TC, Shatat IF et al.: Increasing incidence of kidney stones in children evaluated in the emergency department. J Pediatr 2010; 157: 132–137.
 • Bush NC, Xu L, Brown BJ et al.: Hospitalizations for pediatric stone disease in United States, 2002–2007. J Urol 2010; 183: 1151–1156.
 • Matlaga BR, Schaeffer AJ, Novak TE et al.: Epidemiologic insights into pediatric kidney stone disease. Urol Res 2010; 38: 453–457.
 • Wachnicka-Bąk A, Jobs K, Jung A et al.: Kamica układu moczowego u dzieci w wieku 0–3 lata w badaniach własnych z uwzględnieniem współwystępowania wad i zakażeń układu moczowego. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 164–170.
 • Kiliś-Pstrusińska K, Zwolińska D, Medyńska A: Kamica układu moczowego u dzieci do 4 roku życia. Pol Merkur Lek 2000; 8: 184–186.
 • Novak TE, Lakshmanan Y, Trock BJ et al.: Sex prevalence of pediatric kidney stone disease in the United States: an epidemiologic investigation. Urology 2009; 74: 104–107.
 • Goldfarb DS, Fischer ME, Keich Y et al.: A twin study of genetic and dietary influences on nephrolithiasis: a report from the Vietnam Era Twin (VET) Registry. Kidney Int 2005; 67: 1053–1061.
 • Selimoğlu MA, Menekşe E, Tabel Y: Is urolithiasis in children associated with obesity or malnutrition? J Ren Nutr 2013; 23: 119–122.
 • Daudon M, Bouzidi H, Bazin D: Composition and morphology of phosphate stones and their relation with etiology. Urol Res 2010; 38: 459–467.
 • Kirejczyk JK, Porowski T, Filonowicz R et al.: An association between kidney stone composition and urinary metabolic disturbances in children. J Pediatr Urol 2014; 10: 130–135.
 • Uribarri J, Oh MS, Carroll HJ: The first kidney stone. Ann Intern Med 1989; 111: 1006–1009.
 • Keddis MT, Rule AD: Nephrolithiasis and loss of kidney function. Curr Opin Nephrol Hypertens 2013; 22: 390–396.
 • Halstead SB: Epidemiology of bladder stone of children: precipitating events. Urolithiasis 2016; 44: 101–108.
 • Alaya A, Nouri A, Najjar MF: Urolithiasis in Tunisian children: a study of 100 cases. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009; 20: 1096–1100.
 • Sun X, Shen L, Cong Xet al.: Infrared spectroscopic analysis of urinary stones (including stones induced by melamine-contaminated milk powder) in 189 Chinese children. J Pediatr Surg 2011; 46: 723–728.
 • Coward RJ, Peters Cj, Duffy PG et al.: Epidemiology of paediatric renal stone disease in the UK. Arch Dis Child 2003; 88: 962–965.
 • Rellum DM, Feitz WF, van Herwaarden AE et al.: Pediatric urolithiasis in a non-endemic country: a single center experience from The Netherlands. J Pediatr Urol 2014; 10: 155–161.
 • Gabrielsen JS, Laciak RJ, Frank EL et al.: Pediatric urinary stone composition in the United States. J Urol 2012; 187: 2182–2187.
 • Abhishek, Kumar J, Mandhani A et al.: Pediatric urolithiasis: Experience from a tertiary referral center. J Pediatr Urol 2013; 9: 825–830
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b59c318-d538-40df-b06b-4b1613dcd90c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.