PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 42 | 1 | 5-18
Article title

Markery nowotworowe w raku żołądka – podział i charakterystyka

Content
Title variants
EN
Tumor markers in gastric cancer – classification and characteristics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rak żołądka jest powszechnie występującym nowotworem złośliwym. Stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnego zgonu z powodu chorób nowotworowych na świecie. Proces kancerogenezy może trwać nawet 30 lat, dlatego rak żołądka rozwija się przede wszystkim po 50. roku życia, jednakże zachorowania zdarzają się w każdej grupie wiekowej. Etiologia tej choroby jest bardzo złożona, składają się na nią m.in. czynniki środowiskowe, przetrwałe zakażenie bakterią Helicobacter pylori oraz palenie tytoniu. Szacuje się, że około 20% zachorowań jest związanych z występowaniem rodzinnym. Objawy, które mogą świadczyć o toczącym się procesie nowotworowym są nieswoiste. Ze względu na mało specyficzne objawy, rak żołądka jest zazwyczaj rozpoznawany w zaawansowanym stadium, kiedy jedynym skutecznym sposobem leczenia jest całkowita resekcja zajętego narządu, a odsetek 5–letnich przeżyć jest niski. Z tego względu, badacze wciąż poszukują nowych metod diagnostycznych, w tym markerów nowotworowych, które przyśpieszyłyby proces rozpoznania choroby. Oznaczanie stężenia markerów nowotworowych może być także przydatne w ocenie remisji, monitorowaniu wznowy oraz przerzutów. Badane są też nowe cele terapeutyczne, związane np. z typem molekularnym nowotworu, które pozwoliłyby ograniczyć inwazyjne zabiegi i polepszyć komfort życia pacjenta. W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano dotychczas poznane oraz użyteczne markery nowo– tworowe dla raka żołądka.
EN
Gastric cancer is a malignant neoplasm. It is one of the major causes of premature death due to cancer in the world. Carcinogenesis process can take up to 30 years, therefore, stomach cancer develops primarily over the age of 50. However, the disease can occur at any age. The etiology of this disease is very complex, for example, environmental factors, persistent infection with Helicobacter pylori and smoking may be mentioned. However, it is estimated that about 20% of cases have been associated with a family occurrence. Symptoms, that may indicate the ongoing process of cancer, are non–specific. Because of the non–specific symptoms, gastric cancer is usually diagnosed at an advanced stage, when the only effective treatment is the complete resection of the affected organ, and the percentage of the 5–year survival rate is poor. For this reason, researchers are constantly looking for new diagnostic methods, including tumor markers which can accelerate diagnosis. The determination of tumor markers level could be also useful in the evaluation of remissions, monitoring recurrences and metastases. Investigations also provide novel therapeutic targets related, for example, to the molecular type of tumor, which would reduce the invasiveness and improve the quality of patient's life. This article presents and characterizes previously known and useful tumor markers associated with gastric cancer.
Discipline
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
5-18
Physical description
Contributors
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Bartnik W, Strzeszyński Ł. Choroby żołądka i dwunastnicy (Rak żołądka). W: Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych. Augustynowicz–Kopeć E, Bała M, Baranowska B, Barcikowska M, Bartnik W, Bartuzi Z i wsp. Medycyna Praktyczna. Kraków 2013; 918–921.
 • Jemal A, Thomas A, Murray T, Thun M. Cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2002; 52: 23–47.
 • Pera J, Słowik A, Osada A. Rak żołądka. W: Diagnostyka Laboratoryjna. Solnica B. PZWL. Warszawa 2014; 291–292.
 • Akoh JA, Macintyre IM. Improving survival in gastric cancer: review of 5–year survival rates in English language publications from 1970. Br J Surg. 1992; 79: 293–299.
 • Jakubowska A, Wojnarska B, Lubiński J. Genetyka kliniczna nowotworów 2011 (rozdział 18), http://genetyka.com/images/stories/food/18a.pdf, dostęp 10.12.2015.
 • Mlak R, Krawczyk P, Milanowski J. Czynniki biochemiczne i genetyczne w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu chorób nowotworowych. Forum Medycyny Rodzinnej. 2010; 4: 122–134.
 • McLean MH, El–Omar EM. Genetics of gastric cancer. Nat Rev Gastroenterol. Hepatol. 2014; 11: 664–674.
 • Guilford P, Hopkins J, Harraway J, McLeod M, McLeod N, Harawira P i wsp. E–cadherin germline mutations in familial gastric cancer. Nature. 1998; 392: 402–405.
 • Brooks–Wilson A, Kaurah P, Suriano G, Leach S, Senz J, Grehan N i wsp. Germline E–cadherin mutations in hereditary diffuse gastric cancer: assessment of 42 new families and review of genetic screening criteria. J Med Genet. 2004; 41: 508–517.
 • NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Gastric Cancer. http:// www.nccn.org/professionals/physician_gls /PDF/gastric.pdf, dostęp 08.12.2015.
 • Capelle LG, Van Grieken NC, Lingsma HF, Steyerberg EW, Klokman WJ, Bruno MJ i wsp. Risk and epidemiological time trends of gastric cancer in Lynch syndrome carriers in the Netherlands. Gastroenterology. 2010; 138: 487–492.
 • Kim KM, Kwon MS, Hong SJ, Min Ko, Seo EJ, Lee KY i wsp. Genetic classification of intestinal–type and diffuse–type gastric cancers based on chromosomal loss and microsatellite instability. Virchows Arch. 2003; 443: 491–500.
 • Tsukamoto YT, Uchida T, Karnan S, Noguchi T, Nguyen LT, Tanigawa M i wsp. Genome–wide analysis of DNA copy number alterations and gene expression in gastric cancer. J Pathol. 2008; 216: 471–482.
 • Jørgensen JT, Hersom M. HER2 as a Prognostic Marker in Gastric Cancer – A Systematic Analysis of Data from the Literature. J Cancer. 2012; 3: 137–144.
 • Jastrzębski T, Drucis K, Polec T, Biernat W, Jaśkiewicz J. Ocena receptorów Her2 w raku żołądka. Cancer Surgery. 2010. http://www.cancersurgery.pl /201001a03.php, dostęp 02.12.2015.
 • Okines AF, Cunningham D. Trastuzumab: a novel standard option for patients with HER 2 positive advanced gastric or gastro–oesophageal junction cancer. Therap Adv Gastroenterol. 2012; 5: 301–318.
 • Gunturu KS, Woo Y, Beaubier N, Remotti HE, Wasif Saif M. Gastric cancer and trastuzumab: first biologic therapy in gastric cancer. Ther Adv Med Oncol. 2013; 5: 143–151.
 • Falchetti M, Saieva C, Lupi R, Masala G, Rizzolo P, Zanna I i wsp. Gastric cancer with high–level microsatellite instability: target gene mutations, clinicopathologic features, and long–term survival. Hum Pathol. 2008; 39: 925–932.
 • Phillips T. The role of methylation in gene expression. Nature Education. 2008; 1: 116.
 • Shotaro E, Takao M, Hiroshi O, Kimihiko Y, Masashi O, Masao I. Novel risk markers for gastric cancer screening: Present status and future prospects. WJGE. 2010; 2: 381–387.
 • Ushijima T, Sasako M. Focus on gastric cancer. Cancer Cell. 2004; 5: 121–125.
 • Hur K, Han TS, Jung EJ, Yu J, Lee HJ, Kim WH i wsp. Up–regulated expression of sulfatases (SULF1 and SULF2) as prognostic and metastasis predictive markers in human gastric cancer. J Pathol. 2012; 228: 88–98.
 • Yuasa Y, Nagasaki H, Oze I, Akiyama Y, Yoshida S, Shitara K i wsp. Insulin–like growth factor 2 hypomethylation of blood leukocyte DNA is associated with gastric cancer risk. Int J Cancer. 2012; 131: 2596–2603.
 • Bae JM, Shin SH, Kwon HJ, Park SY, Kook MC, Kim YW i wsp. ALU and LINE–1 hypomethylations in multistep gastric carcinogenesis and their prognostic implications. Int J Cancer. 2012; 131: 1323–1331.
 • Bodusz D, Andrusiewicz M. Markery nowotworowe – podział i zastosowanie. Onkologia Info. 2009; 6: 26–30.
 • Cidon EU, Bustamante R. Gastric Cancer: Tumor Markers as Predictive Factors for Preoperative Staging. J Gastrointest Cancer. 2011; 42: 127–130.
 • Ychou M, Duffour J, Kramar A, Gourgou S, Grenier J. Clinical significance and prognostic value of CA 72.4 compared with CEA and CA 19.9 in patients with gastric cancer. Dis Markers. 2000; 16: 105–110.
 • Kulpa JK, Rychlik U, Stasik Z, Wójcik E. Diagnostyka Biochemiczna Chorób Nowotworowych. W: Diagnostyka Laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny. Anyszek T, Bodzioch M, Dembińska–Kieć A, Fedak D, Drożdż R, Dubiel J i wsp. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010; 26: 940–948.
 • Guadagni F, Roselli M, Cosimelli M, Ferroni P, Spila A, Cavaliere F i wsp. CA 72–4 serum marker – a new tool in the management of carcinoma patients. Cancer Invest. 1995; 13: 227–2–38.
 • Martín–Pérez E, Fernández–Arjona M, Baza B, Villanueva C, Larrañaga E, Serrano PA i wsp. Determination of the tumor maker CA 72–4 in gastric carcinoma. RevEspEnfermDig. 1993; 83: 92–96.
 • Marreli D, Roviello F, De Stefano A, Farnetani M, Garosi L, Messano A i wsp. Prognostic significance of CEA, Ca 19–9 and CA 72–4 preoperative serum levels in gastric carcinoma. Oncology. 1999; 57: 55–62.
 • Mattar R, Alves de Andrade CR, DiFavero GM, Gama–Rodrigues JJ, Laudanna AA. Preoperative serum levels of CA 72–4, CEA, CA 19–9 and alpha–fetoprotein in patients with gastric cancer. Rev Hosp Clin. 2002; 57: 89–92.
 • Gaspar MJ, Arribas I, Coca MC, Diez Alonso S. Prognostic value of carcino–embryonic antigen, CA 19–9 and CA 72–4 in gastric carcinoma. Tumour Biol. 2001; 22: 318–322.
 • Takahashi Y, Takeuchi T, Sakamoto J, Touge T, Masayoshi M, Ohkura H i wsp. The usefulness of CEA and/or CA 19.9 in monitoring for recurrence in gastric cancer patients: a prospective clinical study. Gastric Cancer. 2003; 6: 142–145.
 • Nakane Y, Okamura S, Akehira K, Boku T, Okusa T, Tanaka K i wsp. Correlation of preoperative carcinoembryonic antigen levels and prognosis of gastric cancer patients. Cancer. 1994; 73: 2703–2708.
 • Sakamoto J, Nakazato H, Teramukai S, Ohashi Y, Takahashi Y, Mai M i wsp. Association between preoperative plasma CEA levels and the prognosis of gastric cancer following curative resection. Surg Oncol. 1996; 5: 133–139.
 • Louhimo J, Kokkola A, Alfthan H, Stenman U, Haglund C. Preoperative hCG beta and CA 72.4 are prognostic factors in gastric cancer. Int J Cancer. 2004; 111: 939–933.
 • Webb A, Scott–Mackie P, Cunningham D, Norman A, Andreyev J, O'Brien M i wsp. The prognostic value of serum and immunohistochemical tumour markers in advanced gastric cancer. Eur J Cancer. 1996; 32A: 63–68.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3b0f0f13-53ba-45fe-94e0-8b5abbc211cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.