PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 250-253
Article title

Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych

Content
Title variants
EN
Comparison of nitric oxide in exhaled air and pH of exhaled breath condensate in healthy children and children with asthma exacerbation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Basic pathogenic mechanism of asthma is an inflammatory process taking place in a mucous membrane of a bronchial tree. Parameters, used to evaluate this process so far, aren’t objective enough and they are difficult to gain, especially in children. The possibility of an objective estimation of the inflammatory process in bronchial tree can influence more appropriate evaluation of a patient’s condition and make treatment of asthma more adequate. There were many researches published in last few years, seeking for such tools, which in an easy, noninvasive and cheap way would reflect the intensification of inflammation in respiratory system. Nitric oxide (NO) concentration in exhaled air is considered as one of such indicators. Its concentration depends on iNOS activity – an enzyme activated by inflammatory factors. It is measured with methods using chemiluminescency. Rise in its concentration suggests rise in inflammatory process of bronchia. The other marker of inflammatory state taken into consideration in many researches is pH of exhaled breath condensate (EBC), which is a derivative of fluid lining a surface of pulmonary alveoli. It is possible to measure concentration of many substances dissolved in it, but pH estimation is the easiest method of EBC evaluation. It was noticed that it falls in the run of diseases that go with inflammation in bronchial tree. Both mentioned methods are relatively cheap and easy to accomplish, even among pediatric population. The aim of this study was to evaluate NO and pH values in EBC in 17 children with asthma diagnosis and comparison of the results with values collected from a group of healthy children. Investigation was conducted at 26 children in the age from 8 to 17 year old. Between both groups of children it was gained statistically significant difference in values of NO concentration in exhaled air as well as pH of EBC. In the case of asthma exacerbation NO concentration was rising and pH value was falling, and both this parameters were correlating with each other. These results remain consistent with other researches using same parameters as indicators of bronchial and pulmonary inflammatory process intensification. They can become valuable and commonly used methods of evaluation of asthma.
PL
Istotą astmy jest proces zapalny toczący się w śluzówce drzewa oskrzelowego. Parametry oceniające nasilenie tego procesu stosowane do tej pory są mało obiektywne i trudne do uzyskania, zwłaszcza u dzieci. Możliwość rzetelnej oceny intensywności tego procesu wpłynęłaby na dokładniejszą diagnozę pacjenta i zobiektywizowałaby postępowanie lecznicze. W ostatnim okresie ukazało się wiele prac poświęconych poszukiwaniu takich narzędzi, które w łatwy, nieinwazyjny i tani sposób odzwierciedlą stan zapalny w układzie oddechowym. Za jeden z takich wykładników uznawany jest pomiar stężenia tlenku azotu (NO) w wydychanym powietrzu. Jego stężenie zależy od aktywności iNOS – enzymu aktywowanego między innymi przez czynniki zapalne. Oznacza się go metodami chemiluminescencyjnymi. Wzrost stężenia sugeruje nasilenie zapalenia oskrzeli. Innym markerem stanu zapalnego branym pod uwagę w wielu badaniach jest pH kondensatu powietrza wydychanego (KPW), który jest pochodną płynu pokrywającego powierzchnię pęcherzyków płucnych. Spośród wielu substancji w nim rozpuszczonych oznaczanie jego pH jest najłatwiejszą metodą analizy KPW. Zauważono, że pH tego płynu spada w chorobach przebiegających z nasileniem stanu zapalnego w płucach. Obie wymienione metody są stosunkowo tanie i proste do zastosowania (również w populacji dziecięcej). Celem niniejszego badania była ocena stężeń NO w powietrzu wydychanym i pH KPW u dzieci z rozpoznaną astmą w okresie zaostrzenia choroby i porównanie tych wyników z wartościami uzyskanymi w grupie dzieci zdrowych. Do badań włączono 26 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Pomiędzy obiema grupami dzieci – zdrowych i chorych, uzyskano statystycznie znamienną różnicę wyników zarówno stężenia NO w powietrzu wydychanym, jak i pH KPW. W przypadku zaostrzenia astmy stężenie NO rosło, a pH KPW malało, oba parametry korelowały ze sobą. Wyniki te pozostają w zgodzie z innymi badaniami posługującymi się tymi metodami do oceny stanu zapalnego w oskrzelach. Sugeruje to, że mogą stać się cennymi i powszechnie używanymi metodami oceny astmy.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
250-253
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy - aktualizacja 2006. Med. Prakt. 2007; 1 (wydanie specjalne).
 • 2. Guo F.H., Comhair S.A., Zhang S. i wsp.: Molecular mechanisms of increased nitric oxide in asthma: evidence for transcriptional and post-transitional regulation of NO synthesis. J. Immunol. 2000; 164: 5970-5980.
 • 3. Koczulla R., Dragonieri S., Schot R. i wsp.: Comparison of exhaled breath condensate pH using two commercially available devices in healthy controls, asthma and COPd patients. Respir. Res. 2009; 10: 78.
 • 4. Niimi A., Nguyen L.T., Usmani O. i wsp.: Reduced pH and chloride levels in exhaled breath condensate of patients with chronic cough. Thorax 2004; 59: 608-612.
 • 5. Steiss J., Rudolff S., Landmann E.: Effect of inhaled corticosteroid treatment on exhaled breath condensate leukotriene E4 in children with mild asthma. Allergy Asthma, Proc. 2008; 29: 371-375.
 • 6. Kiełbasa B., Moeller A., Sanak M.: Eicosanoids in exhaled, breath condensates in the assessment of childhood asthma. Pediatr. Allergy Immunol. 2008; 19: 660-669.
 • 7. Effros M., Dunning M.B., Biller J.: The promise and perils of exhaled breath condensates. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2004; 287: L1073-L1080.
 • 8. Kalicki B., Jung A., Grad A. i wsp.: Czy oznaczanie stężenia tlenku azotu (NO) i IL-4 w kondensacie powietrza wydychanego może być wykorzystane w ocenie zaostrzeń i leczeniu astmy u dzieci? Współczesna Alergologia Info 2008; 3: 112-119.
 • 9. Hunt J., Fang K., Malik R.: Endogenous airway acidification - implications for asthma pathophysiology. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 161: 694-699.
 • 10. Olivieri M., Talamini G., Corradi M. i wsp.: Reference values for exhaled nitric oxide (reveno) study. Respir. Res. 2006; 7: 94.
 • 11. Smith A.D., Cowan J.O., Brassett K.P i wsp.: Use of exhaled nitric oxide measurements to guide treatment in chronic asthma. N. Engl. J. Med. 2005; 352: 2163-2173.
 • 12. Shaw D.E., Berry M.A., Thomas M. i wsp.: The use of exhaled nitric oxide to guide asthma management: a randomised controlled trial. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 176: 231-237.
 • 13. Rodway G.W, Choi J., Hoffman LA., Sethi J.M.: Exhaled nitric oxide in the diagnosis and management of asthma: clinical implications. Chron. Respir. Dis. 2009; 6: 19-29.
 • 14. Shaw D.: Exhaled nitric oxide: time to employ or make redundant? Chron. Respir. Dis. 2009; 6: 3-4.
 • 15. Farha S., Asosingh K., Laskowski D. i wsp.: Effects of the menstrual cycle on lung function variables in women with asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2009; 180: 304-311.
 • 16. Ohkura N., Fujimura M., Tokuda A. i wsp.: Evaluation of airway hyperresponsiveness and exhaled nitric oxide as risk factors for airway remodeling in patients with stable asthma. Allergy Asthma Proc. 2009; 30: 419-423.
 • 17. Hunt J.F., Erwin E., Palmer L. i wsp.: Expression and activity of pH-regulatory glutaminase in the human airway epithelium. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002; 165: 101-107.
 • 18. Brunetti L., Francavilla R., Tesse R.: Exhaled breath condensate cytokines and pH in pediatric asthma and atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc. 2008; 29: 461-467.
 • 19. Kostikas K., Papatheodorou G., Ganas K. i wsp.: pH in expired breath condensate of patients with inflammatory airway diseases. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002; 165: 1364-1370.
 • 20. Gessner C., Hammerschmidt S., Kuhn H. i wsp.: Exhaled breath condensate acidification in acute lung injury. Respir. Med. 2003; 97: 1188-1194.
 • 21. Carpagnano G.E., Barnes P.J., Francis J. i wsp.: Breath condensate pH in children with cystic fibrosis and asthma: a new noninvasive marker of airway inflammation? Chest 2004; 125: 2005-2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3ae62483-8eb7-4635-94ba-63d8b5ac57ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.