PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 43–51
Article title

Concentrations of some elements in the pubic hair of males with peripheral artery disease

Content
Title variants
PL
Zawartość wybranych pierwiastków we włosach łonowych mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION The present study analyzed the concentrations of calcium, magnesium, lead, cadmium and nickel in the pubic hair of males suff ering from peripheral artery disease. MATERIALS AND METHODS The tests were carried out on pubic hair collected from 88 males (42 – experimental, and 46 – control group) at the age of 37–87 yrs living near Bytom (Silesia, southern Poland). The pubic hair was prepared under a procedure established by the International Atomic Energy Agency, followed by wet digestion in a microwave oven. The concentration of the metals in the pubic hair was assayed with the fl ame (Mg, Ca) and fl ameless (Pb, Cd, Ni) AAS. RESULTS The mean concentration of the metals in the pubic hair was similar to that assayed in head hair by other authors. The pubic hair of males suff ering from peripheral artery disease revealed slightly higher median concentrations of lead and nickel than the control group. Calcium concentration was lower for the pubic hair of males with peripheral artery disease than in the control group. Magnesium and cadmium concentrations were at a similar level in experimental and control groups. Much higher concen- trations of toxic elements (Pb, Ni) were found in the hair of smokers suffering from peripheral artery disease compared to non-smokers. CONCLUSIONS The research did not reveal a signifi cant diff erence in the concentrations of selected elements in the pubic hair of males suff ering from peripheral artery disease compared to the control group, which could be due to small numbers of the group. However, the much higher concentration of the toxic elements (Pb, Ni) in the hair of smoking people from the experimental group compared to the non-smokers was a very interesting observation. Such a signifi cant diff erence between smokers and non-smokers was not found in the control group.
PL
WSTĘP W pracy analizowano zawartość wapnia, magnezu, ołowiu, kadmu i niklu we włosach łonowych mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych. MATERIAŁ I METODY Materiał do badań stanowiły włosy łonowe pobrane od 88 mężczyzn w wieku od 37 do 87 lat, mieszkających w okolicy Bytomia (GOP, południowa Polska). Grupa badana liczyła 42 mężczyzn, kontrolna – 46 mężczyzn. Włosy łonowe zostały przygotowane do badań zgodnie z procedurą polecaną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) i poddane mineralizacji mikrofalowej. Zawartość metali w próbkach włosów łonowych oznaczono metodą płomieniową (Mg, Ca) oraz bezpłomieniową (Pb, Cd, Ni) AAS. WYNIKI Średnia zawartość metali we włosach łonowych badanych mężczyzn mieściła się w zakresie zawartości oznaczanych przez innych autorów we włosach z głowy. We włosach łonowych mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych stwierdzono nieznacząco większą zawartość ołowiu i niklu w porównaniu z grupą kontrolną. Zawartość wapnia była w grupie mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych nieistotnie mniejsza niż w grupie kontrolnej. Zawartość magnezu i kadmu występowała na podobnym poziomie. Stwierdzono większą zawartość ołowiu i niklu we włosach palaczy z grupy mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych w porównaniu z osobami niepalącymi. WNIOSKI Przeprowadzone badania wykazały brak istotnej różnicy w zawartości wybranych pierwiastków we włosach łonowych mężczyzn ze schorzeniami tętnic obwodowych w porównaniu z grupą kontrolną, co może wynikać ze zbyt małej liczebności grup. Znacznie większa zawartość pierwiastków toksycznych występowała we włosach palaczy z grupy badanej w porównaniu z osobami niepalącymi. Tak istotnego zróżnicowania między palącymi i niepalącymi nie obserwowano w grupie kontrolnej.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
43–51
Physical description
Contributors
 • Department of Toxicology Medical University of Silesia in Katowice 4 Jagiellońska Street 41-200 Sosnowiec Poland fax: 48 032 364 11 02
 • Institute of Engineering of Water and Wastewater, Silesian Technical University
 • Department of Toxicology, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Toxicology, Medical University of Silesia in Katowice
 • Laboratory Diagnostics, Regional Specialised Hospital No. 4 in Bytom
 • Department of Toxicology, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Tang Y.R., Zhang S.Q., Xiong Y. i wsp. Studies of fi ve microelement contents in human serum, hair, and fi ngernails correlated with aged hypertension and coronary heart disease. Biol. Trace Elem. Res. 2003; 92(2): 97–103.
 • 2. Memon A.U., Kazi T.G., Afridi H.I. i wsp. Evaluation of zinc status in whole blood and scalp hair of female cancer patients. Clin. Chim. Acta 2007; 379: 66–70.
 • 3. Kazi T.G., Afridi H.I., Kazi N. i wsp. Copper, chromium, manganese, iron, nickel, and zinc levels in biological samples of diabetes mellitus patients. Biol. Trace Elem. Res. 2008; 122(1): 1–18.
 • 4. Bush V.J., Moyer T.P., Batts K.P., Parisi J.E. Essential and toxic element concentrations in fresh and formalin-fi xed human autopsy tissues. Clin. Chem. 1997; 41: 284–294.
 • 5. Kasznia-Kocot J., Zachwieja Z., Chłopicka J., Krośniak M. Zawartość wybranych mikroelementów i metali ciężkich we włosach dzieci z Chorzowa. Ped. Pol. 1996; 71: 31–36.
 • 6. Lekouch N., Sedki A., Bouhouch S., Nejmeddine A., Pineau A., Pihan J.C. Trace elements in children’s hair, as related exposure in wastewater spreading fi eld of Marrakesh- Morocco. Sci. Total Environ. 1999; 243: 323–328.
 • 7. Spallholz J.E., Boylan L.M., Palace V. i wsp. Arsenic and selenium in human hair: a comparison of fi ve countries with and without arsenicosis. Biol. Trace Elem. Res. 2005; 106: 133–144.
 • 8. Skalnaya M.G., Demidov V.A. Hair trace element contents in women with obesity and type 2 diabetes. J. Trace Elem. Med. Biol. 2007; 21 Suppl 1: 59–61.
 • 9. Goch A., Goch J.A. Zawartość makroi mikroelementów we włosach osób z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśn. Tętn. 2004; 8(3): 177–184.
 • 10. Skalnaya M.G., Tkachev V.P. Trace elements content and hormonal profi les in women with androgenetic alopecia. J. Trace Elem. Med. Biol. 2011; 25 Suppl. 1: S50–53.
 • 11. Forte G., Alimonti A., Violante N. i wsp. Calcium, copper, iron, magnesium, silicon and zinc content of hair in Parkinson’s disease. J. Trace Elem. Med. Biol. 2005; 19: 195–201.
 • 12. Kilic E., Saraymen R., Demiroglu A., Ok E. Chromium and manganese levels in the scalp hair of normals and patients with breast cancer. Biol. Trace Elem. Res. 2004; 102(1–3): 19–26.
 • 13. International Atomic Energy Agency Report on the Second Research Coordination Meeting. Neuherberg, Germany, 1985.
 • 14. Chojnacka K., Michalak I., Zielińska A., Górecka H., Górecki H. Inter-relationship between elements in human hair: The eff ect of gender. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2010; 73: 2022–2028.
 • 15. Bass D.A., Hickok D., Quig D., Urek K. Trace element analysis in hair: factors determining accuracy, precision, and reliability. Altern. Med. Rev. 2001; 6(5): 472–481.
 • 16. Kozielec T., Sałacka A. Wpływ suplementacji preparatem Slow-Mag B6 na stężenie ołowiu i kadmu w organizmie na podstawie analizy włosów. Pol. Med. Rodz. 2003; 5: 71–74.
 • 17. Goch A., Wlazłowski R., Goch J.H. Magnez we włosach, osoczu i moczu dobowym u chorych na nadciśnienie tętnicze. Nadciśn. Tętn. 2005; 9(5): 344–349.
 • 18. Kawano Y., Matsuoka H., Takishita S., Omae T. Eff ects of magnesium supplementation in hypertensive patients: assessment by offi ce, home, and ambulatory blood pressures. Hypertension 1998; 32: 260–265.
 • 19. Unkiewicz-Winiarczyk A., Bagniuk A., Gromysz-Kałkowska K., Szubartowska E. Calcium, magnesium, iron, zinc and copper concentration in the hair of tobacco smokers. Biol. Trace Elem. Res. 2009; 128: 152–160.
 • 20. DeAntonio S.M., Katz S.A., Scheiner D.M., Wood J.D. Anatomically-related vari- ations in trace-metal concentrations in hair. Clin. Chem. 1982; 28(12): 2411–2413.
 • 21. MacPherson A., Balint J., Bacsó J. Beard calcium concentration as a marker for coronary heart disease as aff ected by supplementation with micronutrients including selenium. Analyst 1995; 120(3): 871–875.
 • 22. Poręba R., Skoczyńska A., Derkacz A., Szymańska-Chabowska A., Andrzejak R. Ocena stężenia homocysteiny w surowicy osób zawodowo narażonych na działanie ołowiu. Adv. Clin. Exp. Med. 2005; 14: 537–543.
 • 23. Klevay L.M., Christopherson L.M., Shuler T.R. Hair as a biopsy material: trace element data on one man over two decades. Eur. J. Clin. Nutr. 2004; 58: 1359–1364.
 • 24. Sukumar A., Subramanian R. Relative element levels in the paired samples of scalp hair and fi ngernails of patients from New Delhi. Sci. Total Environ. 2007; 372: 474–479.
 • 25. Gellein K., Lierhagen S., Brevik P.S. i wsp. Trace element profi les in single strands of human hair determined by HR-ICP-MS. Biol. Trace Elem. Res. 2008; 123: 250–260.
 • 26. Kazi T.G., Afridi H.I., Kazi G.H., Jamali M.K., Arain M.B., Jalbani N. Evaluation of essential and toxic metals by ultrasound- -assisted acid leaching from scalp hair samples of children with macular degeneration patients. Clin. Chim. Acta 2006; 369: 52–60.
 • 27. Wilhelm M., Ohnesorge F.K., Hotzel D. Cadmium, copper, lead, and zinc concentrations in human scalp and pubic hair. Sci. Total Environ. 1990; 92: 199–206.
 • 28. Afridi H.I., Kazi T.G., Kazi N. i wsp. Evaluation of toxic elements in scalp hair samples of myocardial infarction patients at diff erent stages as related to controls. Biol. Trace Elem. Res. 2010; 134: 1–12.
 • 29. Miekeley N., Dias Carneiro M.T.W., Porto da Silveira C.L. How reliable are human hair reference intervals for trace elements? Sci. Total Environ. 1998; 218(1): 9–17.
 • 30. Goch A., Goch J.A. Rola kadmu w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Nadciśn. Tętn. 2004; 8(1): 41–44 (in Polish).
 • 31. Rodushkin I., Axelsson M.D. Application of double focusing sector fi eld ICPMS for multielemental characterization of human hair and nails. Part II. A study of the inhabitants of northern Sweden. Sci. Total Environ. 2000; 262: 21–36.
 • 32. Shah M.H., Shaheen N., Khalique A., Alrabti A.A., Jaff ar M. Comparative metal distribution in hair of Pakistani and Libyan population and source identifi cation by multivariable analysis. Environ. Monit. Assess. 2006; 114: 505–519.
 • 33. Afridi H.I., Kazi T.G., Jamali M.K., Kazi G.H., Shar G.Q. The status of trace and toxic elements in biological samples (scalp hair) of skin-disease patients and normal subjects. Turk. J. Med. Sci. 2006; 36: 223–230.
 • 34. Starek A. Toksykologia narządowa, PZWL, Warszawa, 2007; 200–201.
 • 35. Ruszkiewicz C.B. Profi laktyka, rozpoznawanie i leczenie zachowawcze przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Wiad. Lek. 2005; 58(1–2): 87–94.
 • 36. Starek A. Skutki zdrowotne narażenia zawodowego na substancje chemiczne u palaczy tytoniu. Med. Pr. 2002; 53(1): 73–77.
 • 37. Mortada W.I., Sobh M.A., El-Defrawy M.M. The exposure to cadmium, lead and mercury from smoking and its impact on renal integrity. Med. Sci. Monit. 2004; 10: CR112–116.
 • 38. Sukumar A., Subramanian R. Elements in the hair of workers at a workshop, foundry, and match factory. Biol. Trace Elem. Res. 2000; 77(2): 139–147.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-39f18ba0-c77a-4081-8f6e-3857cdd5916d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.