Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 2 | 1-7

Article title

White blood cells count and its populations in patients with acute coronary syndromes and co-morbidities.

Content

Title variants

PL
Liczba białych krwinek i ich populacje u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i chorobami współistniejącymi.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Acute coronary syndromes (ACS) and sudden death cause most ischemic heart disease (IHD)- related deaths, which represent 1.8 million deaths per year, with similar numbers of men and women dying from coronary artery disease (CAD). It’s known that inflammation plays crucial role in atherosclerotic plaque formation and its destabilization. The purpose of this study is to evaluate of white blood cells count in its subpopulation in patients with ACS and modifiable cardiovascular risk factors – arterial hypertension and 2 type Diabetes Mellitus (DM). MATERIAL AND METHODS: In this observational cohort trial we observed of 184 patients with ACS. All patients were randomized into four groups: 1st group - 42 patients with ACS without arterial hypertension (AH) or DM; 2nd group – 56 patients with ACS and previous AH; 3rd group – 42 patients with ACS and 2 type DM; and 4th group – 44 patients with ACS and AH and DM. We studied of leukocytes count and their subpopulations in blood. RESULTS: The mean white blood cells count was significant higher in patients with ASC, compared with control group: 8.23 [6.50; 9.40] vs 5.49 [5.20; 5.70] (p<0.001). Similarly, ACS caused increase of leukocytes subpopulation count in blood. The significant higher count of white blood cells was observed in patients with ACS and co-morbidities: 2 type DM and its association with AH. In patients with ACS and previous AH we observed significant lower neutrophils count (p<0.05), but increased quantity of lymphocytes, compared with patients with ACS without co-morbidities (p<0.001). DM and its association with AH was characterized of neutrophils, lymphocytes and monocytes counts growth. CONCLUSIONS:ACS is characterized of raised white blood cells count and its population, especially in cases of association with 2 type Diabetes Mellitus.
PL
WSTĘP: Ostre zespoły wieńcowe (OZW) i nagła śmierć sercowa są przyczyną większości chorób niedokrwiennych serca powodującymi zgony, które stanowią 1,8 miliona przypadków rocznie, przy podobnej liczbie zgonów mężczyzn i kobiet z powodu choroby wieńcowej tętnic. Wiadomo, że stan zapalny odgrywa kluczową rolę w powstawaniu blaszki miażdżycowej i jej destabilizacji. Celem pracy jest ocena liczby białych krwinek w jej subpopulacji u pacjentów z: OZW i modyfikowalnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2). MATERIAŁ I METODY: W tym obserwacyjnym badaniu kohortowym obserwowano 184 pacjentów z OZW. Wszyscy pacjenci byli losowo podzieleni na cztery grupy: I grupa – 42 pacjentów z OZW bez nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy; II grupa – 56 pacjentów z OZW i nadciśnieniem tętniczym; III grupa – 42 pacjentów z OZW i cukrzycą; i IV grupa – 44 pacjentów z OZW, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Badano liczbę leukocytów i ich subpopulacji we krwi. WYNIKI: Średnia liczba białych krwinek była istotnie wyższa u pacjentów z OZW w porównaniu z grupą kontrolną: 8.23 [6.50; 9.40] vs 5.49 [5.20; 5.70] (p<0.001). Podobnie OZW powodowało wzrost liczby subpopulacji leukocytów we krwi. Istotnie wyższą liczbę białych krwinek obserwowano u pacjentów z OZW i chorobami współistniejącymi: 2 typ cukrzycy i jego związek z nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów z OZW i nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano znamiennie niższą liczbę neutrofili (p<0.05), ale zwiększoną ilość limfocytów w porównaniu z pacjentami z OZW bez chorób współistniejących (p<0.001). Cukrzycę i jej związek z nadciśnieniem tętniczym scharakteryzowano wzrostem liczby neutrofili, limfocytów i monocytów. WNIOSKI: OZW charakteryzuje się podwyższoną liczbą białych krwinek i ich populacją, szczególnie w przypadkach związanych z cukrzycą typu 2.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

1-7

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-39458cb8-e3dc-4b9e-9adc-1148c9e9e6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.