PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 4 | 342-350
Article title

Udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci

Content
Title variants
EN
The management of upper respiratory tract in paediatric emergencies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Most cases of sudden cardiac arrest occurring in children is mainly due to asphyxia than primary myocardial dysfunction associated with arrhythmias. Respiratory failure leading to cardiac arrest can often be caused by airway obstruction, respiratory disease and injury. Regardless of the cause of airway obstruction (foreign body, asthmaticus status, trauma), both, resuscitation proceedings and treatment of the underlying disease may be ineffective if the patency of the airway and attempt to restore adequate ventilation and oxygenation of blood will be delayed or inadequate. Objectives: The objective of this study was to presents the most effective methods of respiratory tract management in the life‑threatening condition among children discussed in the world literature and recommended by the European Resuscitation Council. Material and methods: The testing method applied to analyse the content of airway methods in the states direct threat to the life of children included in the publications indexed in databases of medical literature and synthesize their own practical experience. Conclusions: In children with preserved conscious defensive reflexes and proper respiratory endurance airway patency is tilted head and exits the mandible forward. In children, unconscious of defensive reflexes absent best way is airway intubation. In case of encounter obstacles intubation or lack of appropriate skills, is recommended to use supraglottic airway devices.
PL
Wstęp: Większość przypadków nagłego zatrzymania krążenia występujących u dzieci wynika przede wszystkim z asfiksji, a nie z pierwotnej dysfunkcji mięśnia sercowego z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu. Niewydolność oddechowa prowadząca do nagłego zatrzymania krążenia najczęściej jest spowodowana zatkaniem dróg oddechowych, chorobą układu oddechowego i urazem. Udrożnianie dróg oddechowych stanowi ważną czynność w resuscytacji oraz w stanach nagłego zagrożenia życia u dzieci. Bez względu na przyczynę niedrożności dróg oddechowych (ciało obce, stan astmatyczny, uraz) zarówno postępowanie resuscytacyjne, jak i leczenie choroby podstawowej mogą okazać się nieskuteczne, jeżeli udrożnienie dróg oddechowych oraz próba przywrócenia odpowiedniej wentylacji i natlenowania krwi będą opóźnione lub niewystarczające. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie omawianych w literaturze światowej oraz zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji najskuteczniejszych metod udrożniania dróg oddechowych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą była analiza publikacji indeksowanych w bazach piśmiennictwa medycznego dotyczących metod udrożniania dróg oddechowych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci oraz synteza własnych doświadczeń praktycznych. Wnioski: U dzieci przytomnych, z zachowanymi odruchami obronnymi oraz właściwą wydolnością układu oddechowego, udrożnienie dróg oddechowych polega na odgięciu głowy i wysunięciu żuchwy do przodu. U dzieci nieprzytomnych, ze zniesionymi odruchami obronnymi, najlepszym sposobem udrożniania dróg oddechowych jest intubacja dotchawicza. W przypadku napotkania przeszkód uniemożliwiających intubację bądź braku odpowiednich umiejętności zaleca się użycie przyrządów nadgłośniowych (supraglottic airway devices, SAD).
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
342-350
Physical description
Contributors
 • Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kierownik Pracowni: ppłk dr n. med. Mariusz Goniewicz
 • Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kierownik Pracowni: ppłk dr n. med. Mariusz Goniewicz
 • Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kierownik Pracowni: ppłk dr n. med. Mariusz Goniewicz
 • Zakład Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr n. med. Magdalena Witt
 • Zakład Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr n. med. Magdalena Witt
 • Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kierownik Pracowni: ppłk dr n. med. Mariusz Goniewicz
References
 • 1. Nolan J.P., Soar J., Zideman D.A. i wsp.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation 2010; 81: 1219-1476.
 • 2. Kuisma M., Suominen P., Korpela R.: Paediatric out-ofhospital cardiac arrests - epidemiology and outcome. Resuscitation 1995; 30: 141-150.
 • 3. Sirbaugh P.E., Pepe P.E., Shook J.E. i wsp.: A prospective, population-based study of the demographics, epidemiology, management, and outcome of out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Ann. Emerg. Med. 1999; 33: 174-184.
 • 4. Reis A.G., Nadkarni V, Perondi M.B. i wsp.: A prospective investigation into the epidemiology of in-hospital pediatric cardiopulmonary resuscitation using the international Utstein reporting style. Pediatrics 2002; 109: 200-209.
 • 5. Young K.D., Gausche-Hill M., McClung CD., Lewis R.J.: A prospective, population-based study of the epidemiology and outcome of out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Pediatrics 2004; 114: 157-164.
 • 6. Nakayama D.K., Gardner M.J., Rowe M.I.: Emergency endotracheal intubation in pediatric trauma. Ann. Surg. 1990; 211: 218-223.
 • 7. Tobias J.D.: Airway management for pediatric emergencies. Pediatr. Ann. 1996; 25: 317-320, 323-328.
 • 8. Andres J. (red.).: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005.
 • 9. Goniewicz M.: Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • 10. Pietrzyk M., Grześkiewicz M., Gaszyński W. i wsp.: Porównanie urządzeń nadkrtaniowych do udrażniania dróg oddechowych pod względem zabezpieczenia przed zachłyśnięciem treścią żołądkową - badanie manekinowe. Anestezjol. Ratown. 2011; 5: 436-441.
 • 11. Szreter T: Intubacja i inne zaawansowane metody utrzymywania drożności dróg oddechowych. W: Pietrzyk J.J., Szajewska H., Mrukowicz J. (red.): ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 3-14.
 • 12. Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne. Procedury od A do Z. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
 • 13. Czukowska L.: Udrożnianie dróg oddechowych. W: Stany zagrożenia życia w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008: 15-25.
 • 14. Żaba Z., Grześkowiak M.: Zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji. Przew. Lek. 2002; 5: 90-98.
 • 15. Marciniak B.: Airway management and supraglottic devices: which solution for which problem? Eur. J. Anaesthesiol. 2010; 27: 585.
 • 16. López-Gil M., Brimacombe J., Alvarez M.: Safety and eficacy of the laryngeal mask airway. A prospective survey of 1400 children. Anaesthesia 1996; 51: 969-972.
 • 17. Brimacombe J.: Laryngeal Mask Anesthesia. Principles and Practice. Saunders Elsevier Ltd., Londyn 2005.
 • 18. Ocker H., Wenzel V, Schmucker P. i wsp.: A comparison of the laryngeal tube with the laryngeal mask airway during routine surgical procedures. Anesth. Analg. 2002; 95: 1094-1097.
 • 19. Bailey A.R., Hett D.A.: The laryngeal mask airway in resuscitation. Resuscitation 1994; 28: 107-110.
 • 20. Samarkandi A.H., Seraj M.A., el Dawlatly A. i wsp.: The role of laryngeal mask airway in cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 1994; 28: 103-106.
 • 21. López-Gil M., Brimacombe J.: The ProSeal laryngeal mask airway in children. Paediatr. Anaesth. 2005; 15: 229-234.
 • 22. Schalk R, Scheller B., Peter N. i wsp.: Laryngeal tube II: alternative airway for children? Anaesthesist 2011; 60: 525-533.
 • 23. Gaitini L., Madrid V., Capdevila M., Arifio J.J.: The laryngeal tube. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008: 55: 232-241.
 • 24. Genzwuerker H.V, Hilker T., Hohner E., Kuhnert-Frey B.: The laryngeal tube: new adjunct for airway management. Prehosp. Emerg. Care 2000; 4: 168-172.
 • 25. Agro F., Galli B., Ravissin P.: Preliminary results using the laryngeal tube for supraglottic ventilation. Am. J. Emerg. Med. 2002; 20: 57-58.
 • 26. Genzwuerker H.V., Dhonau S., Ellinger K.: Use of the laryngeal tube for out-of-hospital resuscitation. Resuscitation 2002; 52: 221-224.
 • 27. Ramesh S., Jayanthi R., Archana S.: Paediatric airway management: What is new? Indian J. Anaesth. 2012; 56: 448-453.
 • 28. Mitra S., Das B., Jamil SN.: Comparison of size 2.5 i-gel™ with Proseal LMA™ in anaesthetised, paralyzed children undergoing elective surgery. N. Am. J. Med. Sci. 2012; 4: 453-457.
 • 29. Adres: www.i-gel.com.
 • 30. Abukawa Y., Hiroki K., Ozaki M.: Initial experience of the i-gel supraglottic airway by the residents in pediatric patients. J. Anesth. 2012; 26: 357-361.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-389819d7-79f7-4e33-88ee-51f648c79ae0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.