PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 314–324
Article title

Relationship of self-image and self-acceptance with the expression of anger in girls diagnosed with conduct disorder

Content
Title variants
PL
Związek obrazu siebie i samoakceptacji z ekspresją gniewu w grupie dziewcząt z diagnozą zaburzeń zachowania
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The aim of the study was to evaluate the structure of self-image and the level of self-acceptance in girls with conduct disorder and to determine the relationship of self-image and self-acceptance with the expression of anger. Material and method: The study included 59 girls diagnosed with conduct disorder who had been placed in a youth detention centre. The subjects were asked to complete the Polish adaptation of the Adjective Check List by H.B. Gough and A.B. Heilbrun and the Anger Expression Scale (SEG) by N. Ogińska-Bulik and Z. Juczyński. A structured interview was used to obtain social and demographic information. Results: Girls with conduct disorder checked a higher total number of adjectives than girls from the control group. They selected more unfavourable adjectives and fewer favourable adjectives than pupils from the control group. The selections made by the study group had a lower communality score. Girls with diagnosed conduct disorder presented a lower level of self-acceptance. Discussion: The literature shows that adolescents with conduct disorder often consider themselves to be worthless. The results of the present study also indicate that girls from a youth detention centre had a more negative self-image in comparison with girls from the control group. A negative self-image was associated with more frequent indirect or direct externalisation of anger, which is often considered tantamount to aggression and less effective control of anger. Conclusions: Girls with conduct disorder are different from girls in the control group in terms of the structure of self-image and the level of self-acceptance. There are links between self-image and anger expression styles in the study group. Individuals with conduct disorder who had a more positive self-image internalised their anger more often, whereas those who had a more negative self-image externalised their anger more frequently and controlled it to a lesser degree.
PL
Cel pracy: Badanie miało na celu ocenę struktury obrazu siebie i poziomu samoakceptacji dziewcząt z zaburzeniami zachowania, a także określenie związku obrazu siebie i samoakceptacji z ekspresją gniewu. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyło 59 dziewcząt umieszczonych w zakładzie poprawczym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania. Badane zostały poproszone o wypełnienie Listy Przymiotnikowej (Adjective Check List) H.B. Gougha i A.B. Heilbruna w adaptacji polskiej oraz Skali Ekspresji Gniewu autorstwa N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego. W celu uzyskania informacji o charakterze społeczno-demograficznym wykorzystano wywiad strukturalizowany. Wyniki: Dziewczęta z zaburzeniami zachowania zaznaczały większą całkowitą liczbę przymiotników niż dziewczęta z grupy kontrolnej. W porównaniu z uczennicami wybierały więcej przymiotników o zabarwieniu negatywnym, a mniej – o zabarwieniu pozytywnym. Wskazania grupy badanej były mniej typowe. Dziewczęta ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania prezentowały niższy poziom samoakceptacji. Omówienie: Z literatury przedmiotu wynika, że młodzież z zaburzeniami zachowania często uważa siebie za bezwartościową. Również wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż dziewczęta z placówki resocjalizacyjnej miały bardziej negatywny obraz siebie w porównaniu z dziewczętami z grupy kontrolnej. Negatywny obraz siebie wiązał się z częstszym kierowaniem gniewu na zewnątrz w sposób pośredni i bezpośredni – często utożsamianym z agresją i mniej efektywnym kontrolowaniem gniewu. Wnioski: Dziewczęta z zaburzeniami zachowania różnią się pod względem struktury obrazu siebie i poziomu samoakceptacji od dziewcząt z grupy kontrolnej. W grupie badanej występują związki między obrazem siebie a stylami ekspresji gniewu. Osoby z zaburzeniami zachowania mające bardziej pozytywny obraz siebie częściej kierowały gniew do wewnątrz. Te zaś, które miały bardziej negatywny obraz siebie, częściej kierowały gniew na zewnątrz i w mniejszym stopniu go kontrolowały.
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
314–324
Physical description
Contributors
 • Department of Psychopathology and Clinical Diagnosis, Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
References
 • Aronson E, Wilson TD, Akert RM: Psychologia społeczna. Zysk i Spółka, Poznań 2010.
 • Baumeister RF, Campbell JD, Krueger JI et al.: Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychol Sci Public Interest 2003; 4: 1–44.
 • Beck JS: Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Białecka-Pikul M: Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. Psychol Rozwoj 2011; 16: 15–25.
 • Borzucka-Sitkiewicz K: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży. Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.
 • Brzezińska A: Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition (DSM-5). American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 • Drwal RŁ: Osobowość wychowanków zakładów poprawczych. Badania nad funkcjami podkultury zakładowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1981.
 • Frick PJ: Developmental pathways to conduct disorder: implications for serving youth who show severe aggressive and antisocial behavior. Psychol Schs 2004; 41: 823–834.
 • Hołyst B: Kryminologia. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Iniewicz G: Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania. Psychiatr Pol 2008; 42: 671–682.
 • Juczyński Z: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.
 • Juros A, Oleś P: Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna (Przydatność dla diagnostyki psychologicznej). In: Brzeziński J, Hornowska E (eds.): Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993: 171–201.
 • Kernis MH, Grannemann BD, Barclay LC: Stability and level of selfesteem as predictors of anger arousal and hostility. J Pers Soc Psychol 1989; 56: 1013–1022.
 • Kubacka-Jasiecka D: Struktura „ja” a związek między agresywnością i lękiem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1986.
 • Larkby CA, Goldschmidt L, Hanusa BH et al.: Prenatal alcohol exposure is associated with conduct disorder in adolescence: findings from a birth cohort. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011; 50: 262–271.
 • Maciaszczyk P: Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2010.
 • Maniglio R: Significance, nature, and direction of the association between child sexual abuse and conduct disorder: a systematic review. Trauma Violence Abuse 2015; 16: 241–257.
 • McKay M, Davis M, Fanning P: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Moore AA, Silberg JL, Roberson-Nay R et al.: Life course persistent and adolescence limited conduct disorder in a nationally representative US sample: prevalence, predictors, and outcomes. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2017; 52: 435–443.
 • Muszyński H: Zarys teorii wychowania. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 • Niebrzydowski L: O poznawaniu i ocenie samego siebie. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
 • Oakley C, Harris S, Fahy T et al.: Childhood adversity and conduct disorder: a developmental pathway to violence in schizophrenia. Schizophr Res 2016; 172: 54–59.
 • Ogińska-Bulik N, Juczyński Z: Skala Ekspresji Gniewu – SEG. In: Juczyński Z (ed.): Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 47–54.
 • Oleś M: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. VI: Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
 • Ostrowska K, Milewska E: Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo ATK, Warszawa 1986.
 • Pecyna M: Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 • Plattner B, Karnik N, Jo B et al: State and trait emotions in delinquent adolescents. Child Psychiatry Hum Dev 2007; 38: 155–169.
 • Popielarska A: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.
 • Presnall N, Webster-Stratton CH, Constantino JN: Parent training: equivalent improvement in externalizing behavior for children with and without familial risk. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014; 53: 879–887, 887.e1–2.
 • Rhee SH, Friedman NP, Corley RP et al.: An examination of the developmental propensity model of conduct problems. J Abnorm Psychol 2016; 125: 550–564.
 • Rode M: Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewcząt. In: Gulla B, Wysocka-Pleczyk I (eds.): Przestępczość nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009: 87–110.
 • Seals D, Young J: Bullying and victimization: prevalence and relationship to gender, grade level, ethnicity, self-esteem, and depression. Adolescence 2003; 38: 735–747.
 • Siemionow J: Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Szecówka-Nowak M: Dziecko z zaburzeniami zachowania. In: Cytowska B, Winczura B, Stawarski A (eds.): Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008: 495–508.
 • Walker D, Holtfreter K: Adolescent motherhood, depression, and delinquency. J Child Fam Stud 2016; 25: 939–948.
 • Zhou J, Yao N, Fairchild G et al.: Altered hemodynamic activity in conduct disorder: a resting-state fMRI investigation. PLoS One 2015; 10: e0122750.
 • Zmudziejewska A, Basińska MA: Zagniewane przestępczynie. Charakterystyka gniewu doświadczanego przez nieletnie sprawczynie przestępstw. Pol Forum Psychol 2013; 18: 226–244.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-37bf4fe6-f331-4bc0-9c7c-42a278079b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.