PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 307–318
Article title

Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część I: Neuropatie uciskowe kończyny górnej – z wyłączeniem zespołu cieśni kanału nadgarstka

Content
Title variants
EN
Ultrasound assessment on selected peripheral nerve pathologies. Part I: Entrapment neuropathies of the upper limb – excluding carpal tunnel syndrome
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound (US) is one of the methods for imaging entrapment neuropathies, post-traumatic
changes to nerves, nerve tumors and postoperative complications to nerves. This
type of examination is becoming more and more popular, not only for economic reasons,
but also due to its value in making accurate diagnosis. It provides a very precise assessment
of peripheral nerve trunk pathology – both in terms of morphology and localization.
During examination there are several options available to the specialist: the making of
a dynamic assessment, observation of pain radiation through the application of precise
palpation and the comparison of resultant images with the contra lateral limb. Entrapment
neuropathies of the upper limb are discussed in this study, with the omission of
median nerve neuropathy at the level of the carpal canal, as extensive literature on this
subject exists. The following pathologies are presented: pronator teres muscle syndrome,
anterior interosseus nerve neuropathy, ulnar nerve groove syndrome and cubital tunnel
syndrome, Guyon’s canal syndrome, radial nerve neuropathy, posterior interosseous
nerve neuropathy, Wartenberg’s disease, suprascapular nerve neuropathy and thoracic
outlet syndrome. Peripheral nerve examination technique has been presented in previous
articles presenting information about peripheral nerve anatomy [Journal of Ultrasonography
2012; 12 (49): 120–163 – Normal and sonographic anatomy of selected peripheral
nerves. Part I: Sonohistology and general principles of examination, following the example
of the median nerve; Part II: Peripheral nerves of the upper limb; Part III: Peripheral
nerves of the lower limb]. In this article potential compression sites of particular nerves
are discussed, taking into account pathomechanisms of damage, including predisposing
anatomical variants (accessory muscles). The parameters of ultrasound assessment have
been established – echogenicity and echostructure, thickness (edema and related increase
in the cross sectional area of the nerve trunk), vascularization and the reciprocal relationship
with adjacent tissue.
PL
Badanie ultrasonograficzne jest jedną z metod dodatkowych wykorzystywanych w diagnostyce
neuropatii uciskowych, urazów i guzów nerwów, a także w celu oceny powikłań
pooperacyjnych dotyczących nerwów. W ostatnim czasie badanie to zyskało na
popularności ze względów nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim ze względu
na wartość diagnostyczną. Pozwala na bardzo precyzyjną ocenę patologii pnia nerwu
obwodowego – zarówno morfologii, jak i lokalizacji. W czasie badania istnieje możliwość
oceny dynamicznej, wypromieniowania bólu poprzez precyzyjną palpację oraz
porównania obrazu z kończyną kontrlateralną. W pracy omówiono zespoły uciskowe
nerwów obwodowych kończyny górnej, z pominięciem najczęstszej, tym samym szeroko
prezentowanej w literaturze medycznej, neuropatii nerwu pośrodkowego na
poziomie kanału nadgarstka. Przedstawiono zespół mięśnia nawrotnego obłego, neuropatię
nerwu międzykostnego przedniego, zespół rowka nerwu łokciowego i zespół
kanału łokciowego, zespół kanału Guyona, neuropatię nerwu promieniowego, neuropatię
nerwu międzykostnego tylnego, chorobę Wartenberga, neuropatię nerwu
nadłopatkowego oraz zespół górnego otworu klatki piersiowej. Technika badania
nerwów obwodowych została przedstawiona w poprzednich artykułach, prezentujących
anatomię prawidłową nerwów obwodowych [Journal of Ultrasonography 2012;
12 (49): 120–163 – Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów
obwodowych. Część I: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie
nerwu pośrodkowego; Część II: Wybrane nerwy obwodowe kończyny górnej; Część III:
Nerwy obwodowe kończyny dolnej]. W niniejszym artykule omówiono potencjalne
miejsca ucisku poszczególnych nerwów, biorąc pod uwagę patomechanizmy
uszkodzenia, w tym predysponujące warianty anatomiczne (mięśnie dodatkowe). Określono
parametry oceny ultrasonograficznej – echogeniczność i echostrukturę, grubość
(obrzęk i wiążący się z tym wzrost pola powierzchni przekroju poprzecznego pnia
nerwu), unaczynienie oraz wzajemne relacje z przylegającymi tkankami.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
307–318
Physical description
Contributors
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii w Warszawie oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM, Warszawa, Polska
References
 • 1. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Tom I, Medipage, Warszawa 2009.
 • 2. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461–462.
 • 3. Jacobson JA, Fessell DP, Lobo Lda G, Yang LJS: Entrapment neuropathies I: upper limb (carpal tunnel excluded). Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 473–486.
 • 4. Klauser AS, Faschingbauer R, Bauer T, Wick MC, Gabl M, Arora R et al.: Entrapment neuropathies II: carpal tunnel syndrome. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 487–500.
 • 5. Banach M, Bogucki A (red.): Zespoły z ucisku – diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 6. Mumenthaler M, Schliacka H: Uszkodzenia nerwów obwodowych. PZWL, Warszawa 1998.
 • 7. Nawrot P: Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej. PZWL, Warszawa 2009.
 • 8. Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F, Bacigalupo L, Gauglio C, Valle M et al.: Sonography of entrapment neuropathies in the upper limb (wrist excluded). J Clin Ultrasound 2004; 32: 438–450.
 • 9. Hide IG, Grainger AJ, Naisby GP, Campbell RS: Sonographic findings in the anterior interosseous nerve syndrome. J Clin Ultrasound 1999; 27: 459–464.
 • 10. Turaj W (red.): Badanie obwodowego układu nerwowego. Materiały: A Neurological Journal – Brain. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008: 16, 25, 30.
 • 11. Chiou HJ, Chou YH, Cheng SP, Hsu CC, Chan RC, Tiu CM et al.: Cubital tunnel syndrome: diagnosis by high‑resolution ultrasonography. J Ultrasound Med 1998; 17: 643–648.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-36404f2f-4505-4d8f-aba0-029a661b9756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.