PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 1 | 28-34
Article title

Warunki meteorologiczne a zgony mieszkańców wsi na przykładzie gminy Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie)

Authors
Content
Title variants
EN
Weather conditions and deaths of residents in the rural area of Jasienica Rosielna, Podkarpackie Province, southern Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Warunki pogodowe oddziałują na człowieka nieprzerwanie
i mogą być przyczyną wystąpienia objawów niektórych
chorób, a nawet zgonów. Wpływ warunków meteorologicznych
na zdrowie i samopoczucie człowieka był
przedmiotem licznych badań, które prowadzono głównie
w miastach. Wpływ ten jest natomiast słabo poznany
w obszarach wiejskich. Cel: W opracowaniu podjęto próbę
określenia związku umieralności mieszkańców gminy Jasienica
Rosielna z rodzajem mas powietrznych i frontów atmosferycznych
oraz temperaturą powietrza. Gmina ta położona
jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie występują
bardzo korzystne warunki aerosanitarne powietrza. Materiał
i metody: Podstawą opracowania są dobowe dane z lat
2000–2007 dotyczące liczby zgonów, wybranych elementów
meteorologicznych, tj. temperatury powietrza, rodzaju mas
powietrza i frontów atmosferycznych. Zbadano sezonową
zmienność (współczynnik sezonowości) liczby zgonów
mieszkańców gminy. Związek umieralności z warunkami
pogodowymi określono przez obliczenie prawdopodobieństwa
warunkowego.Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że związek
liczby zgonów z warunkami meteorologicznymi na obszarach
wiejskich również występuje i cechuje się wyraźną
sezonową zmiennością. Wzrost liczby zgonów występuje
przy niskich wartościach temperatury powietrza. Także
fronty chłodne i powietrze arktyczne powodują wzrost umieralności
mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
EN
Introduction: Weather conditions continuously influence
humans and may provoke symptoms of some diseases or
even death. Numerous studies have been performed investigating
a link between weather conditions and human health
in urban areas. The effects is, however, poorly identified for
rural areas. Objective: This study aimed to define a relationship
between the mortality rate of Jasienica Rosielna
community and the type of air masses, atmospheric fronts
and air temperature. The community is located in the southeast
part of Poland and is known for excellent aero-sanitary
conditions. Materials and methods: The study was based
on daily records of the number of deaths and selected meteorological
conditions including air temperature, air masses
and atmospheric fronts in the period of 2000–2007. Seasonality
coefficient was used to investigate the seasonal variability
of death. Conditional probability was used to estimate
any relationship between mortality rates and the
weather. Results and conclusions: A relationship was found
to exist and to be strongly seasonal. The number of deaths
increases at low air temperatures. Also cold fronts and the
arctic masses of air make mortality in Jasienica Rosielna to
increase.
Contributors
author
 • Zakład Hydrologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • 1. Johnson H., Kovats R.S., McGregor G. i wsp.: The impact of the 2003 heat wave on daily mortality in England and Wales and the use of rapid weekly mortality estimates. Eurosurveillance 2005; 10(7): 168-171.
 • 2. Kysely J.: Mortality and displaced mortality during heat waves in the Czech Republic. Int J Biometeorol 2004; 49(3): 91-97.
 • 3. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M.: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Monografie IGiPZ PAN, Warszawa 2004: 194.
 • 4. Kuchcik M., Błażejczyk K.: Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy, (w:) Krawczyk B., Węcławowicz G. (red.): Badanie środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN 2001: 71-81.
 • 5. Diaz J., Garcia R., Velazquez de Castro F., Hernandez E., Lopez C., Otero A.: Effects of extremely hot days on people older than 65 years in Seville (Spain) from 1986 to 1997. Int J Biometeorol 2002; 46(1): 145-149.
 • 6. Laschewski G., Jendritzky G.: Effects of the thermal environment on human health: an investigation of 30 years of daily mortality data from SW Germany. Clim Res 2002; 21: 91-103.
 • 7. Żarnowiecki G.: Umieralność w Kielcach na tle sytuacji synoptycznych. Rocz. Świętokrz. Ser.B 1998; 25: 121-133.
 • 8. McGregor G.R.: Winter ischaemic hart disease deaths in Birmingham, United Kingdom: a synoptic climatological analysis. Clim Res 1999; 13: 17-31.
 • 9. McGregor G.R.: The meteorological sensitivity of ischaemic hart disease mortality events in Birmingham. UK. Int J Biometeorol 2001; 45: 133-142.
 • 10. Kożuchowski K., Lenartowicz B., Papiernik Ż.: Sezonowe wahania naturalnego ruchu ludności i roczny cykl klimatyczny. Czas. Geogr. 1998; 69: 13-24.
 • 11. Lerchl A.: Changes in the seasonality of mortality in Germany from 1946 to 1995: the role of temperature UK. Int J Biometeorol 1998; 42: 84-88.
 • 12. Niedźwiedź T.: Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu dorzecza górnej Wisły. Rozprawy habilitacyjne UJ; UJ, Kraków 1981: 165.
 • 13. Niedźwiedź T.: Kalendarz sytuacji synoptycznych w dorzeczu górnej Wisły 2000-2007. 2007; plik komputerowy udostępniony przez autora.
 • 14. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001: 491.
 • 15. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B.: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, Warszawa 1997: 200.
 • 16. Błażejczyk K.: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa 2004: 291.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-363d3e79-794d-439b-9449-934e43d782d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.