PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 3 | 19-26
Article title

The role of the Helicopter Emergency Medical Service as support for ground emergency medical services.

Content
Title variants
PL
Rola Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jako wsparcia dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: An essential link in the rescue system is the Polish Medical Air Rescue (PMAR). In Poland, PMAR helicopters are stationed at 21 permanent bases. Air teams are available directly to the place of the incident and as inter-hospital transport. They also play a significant role when they reach the patient first before the arrival of the ground emergency medical services (EMS). MATERIAL AND METHODS: The study was conducted based on data from 2017-2018 covering 687 missions of "Rescuer 19" - a helicopter stationed in Sokołów Podlaski (eastern region of central Poland). The results of own research were expressed in the form of arithmetic means and average standard errors. To determine the relationship between variables, the Chi-square, and r-Pearson test was used. All results were considered significant at p <0.05. RESULTS: In 2017, the PMAR team performed 250 missions, and in 2018 - 437. "Rescuer 19" in 71.9% of cases was available to support ground EMS, and only 17.8% was available alone. The average time of arrival to call in 2017-2018 was M=20 [min] (SD=8.86), from the start M=17 [min] (SD=7.32), duration of the mission since the call M=114 [min] (SD=49.33), from the start M=108 [min] (SD=50.71), and the distance M=40.4 [km] (SD=25.16). CONCLUSIONS: The vast majority of PMAR missions are HEMS flights. An air ambulance team is available in most cases as support for ground EMS. Only every fifth HEMS mission is carried out by PMAR alone, without ground EMS.
PL
WSTĘP: Istotnym ogniwem w systemie ratownictwa jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W Polsce śmigłowce LPR stacjonują w 21 stałych bazach. Zespoły lotnicze dysponowane są bezpośrednio na miejsce zdarzenia oraz jako transport międzyszpitalny. Pełnią także znaczącą rolę w przypadku, gdy docierają do pacjenta jako pierwsze, jeszcze przed przybyciem ambulansu naziemnego. MATERIAŁ I METODY: Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 2017-2018 obejmujących 687 misji „Ratownika 19” – śmigłowca stacjonującego w Sokołowie Podlaskim (wschodni region centralnej Polski). Wyniki badań własnych zostały wyrażone w postaci średnich arytmetycznych i średnich błędów standardowych. W celu określenia zależności między zmiennymi zastosowano Test chi-kwadrat oraz r-Pearson’a. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: W roku 2017 zespół LPR wykonał 250 misji, a w 2018 – 437. „Ratownik 19” w 71,9% przypadków był dysponowany jako wsparcie dla zespołów naziemnych, a tylko w 17,8% był dysponowany samodzielnie. Średni czas dolotu do wezwania w latach 2017-2018 wyniósł M = 20 [min] (SD = 8,86), od startu M = 17 [min] (SD = 7,32), czas trwania misji od wezwania M = 114 [min] (SD = 49,33), od startu M= 108 [min] (SD = 50,71), a odległość M=40,4 [km] (SD = 25,16). WNIOSKI: Zdecydowana większość misji LPR to loty HEMS. Zespół lotniczego pogotowia ratunkowego zostaje dysponowany w większości przypadków jako wsparcie dla naziemnych zespołów ratownictwa. Jedynie co piąta misja HEMS jest realizowana przez LPR samodzielnie, bez udziału ambulansu naziemnego.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
19-26
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-35cea26e-a0f9-4363-936b-3827f2b60a11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.