PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 6 | 1 | 11-19
Article title

Aktywność fizyczna rodziców a ich zainteresowania kulturą fizyczną dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym

Content
Title variants
EN
The Relation Between Parents’ Physical Activity and Their Interest in Physical Culture of Their Early School Children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Czynny i systematyczny udział rodziców w aktywności fizycznej może bezpośrednio wpływać na wdrażanie własnych dzieci do takich zachowań. Celem badań była ocena aktywności fizycznej rodziców oraz ich zainteresowań kulturą fizyczną dzieci realizujących nauczanie wczesnoszkolne. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2014/2015. Do badań wylosowano 374 rodziny z powiatu mieleckiego, reprezentujące środowisko wiejskie. Spośród wysłanych ankiet wróciło 356, z czego 54 były wypełnione nieprawidłowo. Ostatecznie do dalszej analizy zakwalifikowano 302 ankiety. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, gdzie podstawową techniką było ankietowanie. Wyniki: Szczegółowa analiza wyników badań wykazała, że aktywność fizyczna u większości matek i ojców była na bardzo niskim poziomie. Także wykształcenie i status socjoekonomiczny mają istotny wpływ na poziom aktywności fizycznej rodziców. Badania empiryczne ujawniły także bardzo niski poziom zainteresowań kulturą fizyczną swojego dziecka u większości rodziców (68,5%). Wnioski: Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że uczestnictwo dzieci w kulturze fizycznej zależne jest od aktywności fizycznej rodziców, ich wykształcenia i statusu socjoekonomicznego.
EN
Introduction: Active and systematic participation of parents in physical activity may have a direct impact on instilling such behaviors in their children. The aim of research was to assess parents’ physical activity and their interest in physical culture of their early school children. Material and methods: The survey was carried out in the school year 2014/2015. 374 families from Mielec County, representing the rural environment, were randomly selected for the survey. Among the sent questionnaires 356 returned, however 54 of them were completed incorrectly. Eventually, 302 questionnaires were qualified for further analysis. The method of diagnostic survey was applied in the research, which takes advantage of survey as the basic technique. Results: The detailed analysis of the results showed that physical activity among the majority of mothers and fathers was at a very low level. Both education and socioeconomic status have a significant influence on the level of parents’ physical activity. The empirical research also revealed a very low level of most parents’ (68.5%) interest in physical culture of their children. Conclusions: On the basis of the research results it can be found that the participation of children in physical culture depends on their parents’ physical activity, education and socioeconomic status.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
11-19
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education, Krakow, Poland
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education, Krakow, Poland
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education, Krakow, Poland
References
 • 1. Kiełbasiewicz-Drozdowska, I., & Siwiński, W. (Eds.). (2001). Teoria i metodyka rekreacji:(zagadnienia podstawowe): praca zbiorowa.
 • 2. Nowak, M. (2002). Aktywność ruchowa kobiet i mężczyzn w świetle pełnionych ról rodzinnych, [w:] Zdrowie i sport w edukacji globalnej. Z. Żukowska, R. Żukowski, AWF, Warszawa.
 • 3. Alejziak, B. (2008). Rodzina  naturalne środowisko wychowawcze [w:] Samowychowanie a turystyka, Albis, Kraków, s. 55-57.
 • 4. Sulisz, S. (1997a). Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Studium teoretyczno-praktyczne. Studia i Monografie, 69, Wydawnictwo AWF, Warszawa.
 • 5. Madejski, E. (2013). Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.
 • 6. Szopa, J., Mleczko, E., & Żak, S. (1996). Podstawy antropomotoryki. Wydaw. Naukowe PWN.
 • 7. Woynarowska B., & Mazur J. (2000). Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990 – 1998. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 8. Charzewska, J., Wajszczyk, B., Chabros, E., & Rogalska-Niedźwiedź, M. (2006). Aktywność fizyczna w Polsce w rożnych grupach według wieku i płci. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 311-340.
 • 9. Puciato D., Rozpara M., Mynarski W., Łoś A., & Królikowska B. (2013). Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.
 • 10. Gołąb S., Brudecki J., Chrzanowska M., & Żarów R. (2004). Families physical activity and the level of biological development in children. Vol. LIX, SUPP:. XIV, 130, Kraków.
 • 11. Drygas, W., Skiba, A., Bielecki, W., & Puska, P. (2001). Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Medicina Sportiva, 5(2), 119-128.
 • 12. Gołąb, S., Żarów, R., Chrzanowska, M., Matusik, S., & Sobiecki, J. (2003). Aktywność fizyczna dorosłych mężczyzn (komunikat z badań). Ann. UMCS, 58, 538-542.
 • 13. Sulisz, S. (1997). Wychowanie fizyczne w świadomości rodziców uczniów klas początkowych. Wychowanie Fizyczne i Sport, studia i materiały, 4, 111-117.
 • 14. Kowalik P. (1997). Nauczyciel klas początkowych jako animator wychowania zdrowotnego. [w]: Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego. Red. H. Moroz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 103-111.
 • 15. Ćwirlej, A., Walicka-Cupryś, K., & Gregorowicz-Cieślik, H. (2005). Aktywność ruchowa dzieci 10-letnich w czasie wolnym. Przeg. Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3(3), 262-266.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-35133d1a-801c-45b2-8a70-348d31f9c244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.