PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 8–13
Article title

Funkcjonowanie laboratoriów przyszpitalnych w wybranych szpitalach

Content
Title variants
EN
The functioning of hospital laboratories in chosen hospitals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Laboratoria szpitalne, dostarczając lekarzom wiarygodne wyniki dotyczące stanu zdrowia pacjenta, umożliwiają szybsze podejmowanie właściwych decyzji, wpływając na powodzenie terapii. Standardy i wymogi dla laboratoriów diagnostycznych określone są w ustawach i rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Aby laboratorium diagnostyczne funkcjonowało prawidłowo, musi stosować się do wymogów prawnych i spełniać określone standardy w zakresie organizacji, wyposażenia, zapewniania wysokiej jakości usług laboratoryjnych oraz zatrudniania profesjonalnej kadry. Prawidłowa praca laboratorium przekłada się na uzyskanie wiarygodnych wyników. MATERIAŁ I METODY: Badanie miało charakter ankietowy. Jego celem było przedstawienie funkcjonowania laboratoriów w wybranych szpitalach wojewódzkich na terenie województwa śląskiego. W badaniu wykorzystano przygotowaną zgodnie z wymogami psychometrycznymi własną ankietę autorską, zawierającą 51 pytań kierowanych do personelu laboratoriów szpitalnych. WYNIKI: Badane laboratoria nie posiadają pracowni specjalistycznych poza pracownią cytologii i bakteriologiczną, dlatego korzystają z usług innych laboratoriów wykonujących specjalistyczne badania. Większość laboratoriów nie ma akredytacji, a zlecenia na badania i wyniki mają postać papierową i elektroniczną. Dobrze rozwinięta jest szybka diagnostyka, a czas uzyskania wyniku w badaniach pilnych nie przekracza 1 godziny. WNIOSKI: Badane laboratoria szpitalne spełniają wymogi ustawowe i wyznaczone standardy, przestrzegają przepisów prawnych dotyczących wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, stosują procesy mające na celu ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych usług.
EN
INTRODUCTION: Hospital laboratories allow doctors to make the right decisions quickly, which affect the success of medical therapy because the physician is provided with reliable results concerning the health of the patient. The standards and requirements for diagnostic laboratories are specified by laws and regulations of the Minister of Health. If a diagnostic laboratory is to operate properly, it must comply with the legal requirements to meet certain standards in terms of organization, equipment, ensuring high-quality laboratory services and employing an educated workforce. Proper laboratory work results in obtaining reliable results. MATERIALS AND METHODS: The aim of this study was to present the functioning of hospital laboratories in selected hospitals. The study was designed as a survey and carried out in hospitals in the province of Silesia among the hospital laboratory personnel. The study used a specially prepared original psychometric questionnaire containing 51 questions in accordance with the requirements of psychometrics. RESULTS: The evaluated laboratories do not have specialistic labs except the ones carrying out cytological and bacteriological tests. Therefore, hospital laboratories use the services of other laboratories performing specialized testing. Most laboratories do not have accreditation, and orders for the tests and their results are in two forms: paper and electronic ones. Fast diagnostics is well developed in the evaluated laboratories, and the time necessary to obtain the results in urgent cases is less than 1 hour. CONCLUSIONS: Hospital laboratories meet the requirements of laws and established standards, comply with the law concerning laboratory diagnostic procedures, apply processes for continuous improvement of service quality.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
8–13
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, ul. 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 13 70 do 364 13 74
 • Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Statut Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. http://www.kml.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 2. Wojciechowski A. Status laboratoriów. Wywiad z prof. dr hab. med. Anną Przondo-Mordarską, krajowym konsultantem ds. mikrobiologii lekarskiej. Zakażenia 2003; 4: 66–68.
 • 3. Rotaub R. Laboratoria (prawie) bez nadzoru, czyli komu dziś zależy na jakości badan. http://www.rynekzdrowia.pl/Mikrobiologia-lekarska/Labora-toria-prawie-bez-nadzoru-czyli-komu-dzis-zalezy-na-jakosci-badan,105863, 32.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1083.
 • 5. Wróbel P. Nadchodzi era standardów. http://www.rynekzdrowia.pl/ Uslugi-medyczne/Nadchodzi-era-standardow,1610,8.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 6. Podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne. Gab. Pryw. 2002; 9: 50–51.
 • 7. Podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria mikrobiologiczne. Gab. Pryw. 2002; 9: 51–52.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikro-biologicznych. Dz. U. 2006 nr 61 poz. 435.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2009 nr 22 poz. 128.
 • 10. Brzeziński AM., Przybył-Hac B. Programy sprawdzianów między-laboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r. Diagn. Lab. 2010; 46: 15–39.
 • 11. Guzel O., Guner E.I. ISO 15189 Accreditation: Requirements for quality and competence of medical laboratories, experience of a laboratory I. Clin. Biochem. 2009; 42: 274–278.
 • 12. Zaninotto M., Plebani M. The ‘‘hospital central laboratory’’: automation, integration and clinical usefulness. Clin. Chem. Lab. Med. 2010; 48: 911–917.
 • 13. Jakubowski Z., Skibowska-Bielinska A., Robakowska M. i wsp. Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania. Diagn. Lab. 2009; 45: 271–283.
 • 14. Swadźba J. Outsourcing usług laboratoryjnych dla szpitali. Zdr. Zarz. 2002; 4(1): 13–16.
 • 15. Rożko K. Outsourcing diagnostyki laboratoryjnej: jakość i cena – czy idą z sobą w parze? http://www.rynekzdrowia.pl/Diagnostyka-laboratoryjna/ /Outsourcing-diagnostyki-laboratoryjnej-jakosc-i-cena-czy-ida-z-soba-w-pa-rze,17147,24.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dz.U. 2006 nr 109 poz. 754.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2481.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1073.
 • 20. Rotaub R. Laboratorium diagnostyczne zamiast basenu, czyli łowiska dla wielkich sieci. http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Laboratorium-diagnostyczne-zamiast-basenu-czyli-lowiska-dla-wielkich-sieci,1042 12,8.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 21. Wróbel P. W ciężkich zakażeniach liczy się każda minuta. Wywiad z prof. Walerią Hryniewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie mikrobiologii klinicznej. Rynek Zdrowia 2011; 1(66): 22–23.
 • 22. Samet A. Ścigamy się z czasem. http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Scigamy-sie-z-czasem,50225.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 • 23. Kϋbler A. Diagnostyka w intensywnej terapii. Wytyczne organizacji i funkcjonowania laboratorium szybkiej diagnostyki na oddziale intensywnej terapii. Med. Intens. Rat. 2001; 4(4): 219–221.
 • 24. Piotrowski M.: Ocena standardów akredytacyjnych w Polsce w 2000 roku. Zdr. Zarz. 2001; 3(3–4): 31–39.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-341a5fe7-8b4b-49ba-89ad-b5eaff3dd671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.