PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 8-14
Article title

Astma w badaniach spirometrycznych

Content
Title variants
EN
Asthma in spirometry parameters
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asthma and COPD are characterized by changeable narrowing of airways called bronchi obstruction. This obstruction is evoked by mucosal inflammation and remodelling which is also the result of recruitment of inflammatory cells and acting different mediators and cytokines. Varies structures and processes named epithelial- mesenchymal trophic unit are active in inflammatory process. Diagnosing of asthma is based on history, allergological examination and evaluation of spirometry parameters. The FVC, FEV1, FEV1 FVC ratio are the basic parameters used to properly interpret lung function. The severity of pulmonary function abnormalities is based on FEV1% predicted. The characteristic feature of asthma is changeability of clinical symptoms and spirometry parameters. The most important parameter for identifying an obstructive impairment in patient is FEV1 FVC ratio. The typical spirometry parameters shown are: normal FVC, decreased FEV1 and FEV1 FVC ratio. Sometimes FVC and FEV1 are concomitantly decreased and the FEV1 FVC ratio is normal or almost normal. The part of lung function is bronchial reversibility test. An increase in FEV1 and/or FVC 12% of control and 200 ml constitutes a positive bronchodilator response. The aim of this test is to determine whether the patient’s lung function can be improved after 400 μg inhalation of salbutamol or after treatment for 2-8 weeks with inhaled glycocorticosteroid. Spirometry parameter allow us to evaluate the severity of illness and possible therapeutic intervention. For asthma diagnosing and evaluation of treatment nonspecific airways responsiveness should also be measured. Bronchial hyperresponsiveness is very sensitive but not specific tool for the diagnostic purpose. Negative result of inhaled provocative test with methacholine allows to exclude asthma, positive result confirms the diagnosis of asthma in doubtful cases with non-typical symptoms when improvement of spirometry after bronchodilator administration is not observed. Monitoring of bronchial hyperresponsiveness in time of treatment of asthma allows to achieve better control of asthma also.
PL
Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli”. Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna”. Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV1 i stosunek FEV1 do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV1 w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV1 i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV1 są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV1 i/lub FVC 12% w stosunku do wartości wyjściowej i 200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 μg salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w wątpliwych przypadkach z nietypowymi objawami, kiedy nie obserwuje się poprawy wskaźników spirometrycznych po lekach rozszerzających oskrzela. Monitorowanie nadreaktywności oskrzeli podczas leczenia astmy pozwala również osiągnąć lepszą kontrolę tej choroby.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
8-14
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Bousquet J., Jeffrey P.K, Busse WW i wsp.: Asthma. From bronchoconstriction to airways inflammation and remodelling. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 161: 1720-1745.
 • 2. Holgate S.T., Lackie P.M., Howarth P. H. i wsp.: Activation of the epithelial mesenchymal trophic unit in the pathogenesis of asthma. Int. Arch. Allergy Immunol. 2001; 124: 253-258.
 • 3. Tulić K.M., Christodoulopoulos P., Hamid Q.: Small airway inflammation in asthma. Respir. Res. 2001; 2: 333-339.
 • 4. Grzelewska-Rzymowska I., Kroczyńska-Bednarek J., Kaczanowska E.: Testy czynności płuc i nadreaktywność oskrzeli w astmie. Pediatr. Med. Rodz. 2005; 1: 6-14.
 • 5. Global Initiative for Astma (GINĄ): Global strategy for asthma management and prevention. Dostęp online www.ginaasthma.org, aktualizacja 2002.
 • 6. Pellegrini R., Viegi G, Brusasco V i wsp.: Interpretative strategies for lung function test. Eur. Respir. J. 2005; 26: 948-968.
 • 7. MillerM.R, Hankinson J., BrusascoV iwsp.: Standardization of spirometry. Eur. Respir. J. 2005; 26: 319-338.
 • 8. Raport GINA 2006. Medycyna Praktyczna. Wydanie Specjalne 1/2007. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Aktualizacja 2006.
 • 9. Tymińska K, Kwiatkowska S., Zięba M. i wsp.: Ocena związków między klinicznym przebiegiem ciężkiej astmy oskrzelowej a wskaźnikiem wentylacji. Pol. Merk. Lek. 2000; 9: 653-655.
 • 10. Grazzini M., Scano G., Folio K i wsp.: Relevance of dyspnoea and respiratory function measurements in monitoring of asthma: a factor analysis. Respir. Med. 2001; 95: 246-250.
 • 11. Calverley P.M.: The clinical usefulness of spirometric information. Breathe 2009; 5: 215-220.
 • 12. Peat J.K, Woolcock A.J., Cullen K: Rate of decline of lung function in subjects with asthma. Eur. J. Respir. Dis. 1987; 70: 171-179.
 • 13. Dolan C.M., Fraher KE., Bleecker E.R i wsp.: Design and baseline characteristics of the Epidemiology and Natural History of Asthma: Outcomes and Treatment Regiment (TENOR) study: a large cohort of patients with severe or difficult-to-treat asthma. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2004; 92: 32-39.
 • 14. Chanez P., Wenzel S.E., Anderson G.P i wsp.: Severe asthma in adults: what are the important questions? J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 119: 1337-1348.
 • 15. Lange P., Pamer J., Vestbo J. iwsp.: A 15-year follow-up study of ventilatory function in adults with asthma. Copenhagen City Heart Study 1976-1994. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 1194-1200.
 • 16. Kohansal R, Martinez-Camblor P., Agusti A. i wsp.: The natural history of chronic airflow obstruction revisited: an analysis of the Framingham offspring cohort. Am. J. Respir. Crit. Care 2009; 180: 3-10.
 • 17. Fletcher C., Peto R: The natural history of chronic airflow obstruction. BMJ 1977; 1: 1645-1648.
 • 18. Zagdańska R., Grzelewska-Rzymowska I.: FEV! po trzech latach obserwacji u chorych na ciężką astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pneumonol. Alergol. Pol. 2005; 73: 142-147.
 • 19. Lange P., Scharling H., Uliik C.S., Vestbo J.: Inhaled corticosteroids and decline of lung function in community residents with asthma. Thorax 2006; 61: 100-104.
 • 20. Sont J.K, Willems L.N., Bel E.H. i wsp.; AMPUL Study Group: Clinical control and histopathologic outcome of asthma when using airway hyperresponsiveness as an additional guide to long-term treatment. Am. J. Respir. Crit. Care 1999; 159: 1043-1051.
 • 21. Busse WW, Pedersen S., Pauwels RA. i wsp.: The Inhaled Steroid Treatment As Regular Therapy in Early Asthma (START) study 5-year follow-up: effectiveness of early intervention with budesonide in mild persistent asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2008; 121:1167-1174.
 • 22. Kroczyńska-Bednarek J., Kwiatkowska S., Zagdnańska R i wsp.: Ocena skuteczności i tolerancji salbutamolu w nebulizacji u chorych na stabilną ciężką astmę oskrzelową. Pneumonol. Alergol. Pol. 2001; 69: 84-92.
 • 23. Grzelewska-Rzymowska I., Kwiatkowska S., Zięba M. i wsp.: Zależność między klinicznym przebiegiem astmy oskrzelowej, zmiennością szczytowego przepływu wydechowego i nadreaktywnością oskrzeli. Lek. Wojsk. 2001; 77: 8-11.
 • 24. Natan RA, Sorkness CA, Kosiński M. i wsp.: Development of Asthma Control Test: a survey for assessing asthma control. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 113: 59-65.
 • 25. Mikołajczyk J., Grzelewska-Rzymowska I., Kroczyńska-Bednarek J.: Ocena kontroli astmy u chorych leczonych przez alergologa. Pediatr. Med. Rodz. 2008; 4: 48-54.
 • 26. Boushey H.A., Holtzman M.J., Sheller J.R i wsp.: Bronchial hyperreactivity. An. Rev. Respir. Dis. 1980; 121: 389-414.
 • 27. Grzelewska-Rzymowska I., Kroczyńska-Bednarek J.: Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy. Terapia 2004; 11:16-22.
 • 28. Górska-Ciebiada M., Ciebiada M., Górska M. i wsp.: Intercellular adhesion molecule 1 and tumor necrosis factor & in asthma and persistent allergic rhinitis: relationship with disease severity. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2006; 97: 66-72.
 • 29. Tymińska K, Grzelewska-Rzymowska I., Gondorowicz K i wsp.: The relationship between clinical symptoms of asthma and ventialatory parameters. Curr. Pneumonol. 1998; 2: 33-38.
 • 30. Pietrzkowicz M., Kroczyńska-Bednarek J., Grzelewska-Rzymowska I.: Zależności między stężeniem czynnika martwicy nowotworu alfa w surowicy a przebiegiem klinicznym, wentylacją i nieswoistą nadreaktywnością oskrzeli u chorych na izolowany sezonowy nieżyt nosa i sezonową astmę. Pol. Merk. Lek. 2005; 18: 530-535.
 • 31. Grzelewska-Rzymowska I., Kroczyńska-Bednarek J., Grabski W i wsp.: Wzrost nieswoistej nadreaktywności oskrzeli po wielokrotnej prowokacji podprogową dawką alergenu u chorych na atopową astmę oskrzelową. Pneumonol. Alergol Pol. 1997; 65: 1-2, 45-52.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-33b29b9c-eff9-47ca-bf51-d2d8e2bea652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.