PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 4 | 438-456
Article title

Prężność i orientacje religijne a postawy życiowe kobiet. Różnicująca rola zaangażowania religijnego

Content
Title variants
EN
Resiliency and religious orientations versus women’s life attitudes: differentiating role of religious involvement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present study investigates the differentiating role of religious involvement in a level of resiliency, religious orientations, and life attitudes in a sample of 131 women. We examined the associations between resiliency and religious orientations as psychological resources, and life attitudes as an indicator of mental health in the noetic dimension in 4 groups. The following methods were used: the KPB-PO (Uchnast, 1997), a set of scales “Your religiosity” (Socha, 1992), and the Life Attitude Profile-Revised (Reker, 1992). Analyses of the data confirmed that religious involvement differentiates the level of resiliency, intrinsic and extrinsic religious orientations, as well as life attitudes excluding death acceptance. Furthermore, the results suggested that resiliency is an important resource in believers and non-practicing believers. Sense of security is a relevant correlate of meaning of life in non-believers. However, internally motivated religiosity which is characteristic of deep believers seemed to have the greatest influence on mental health.
Year
Volume
XIX
Issue
4
Pages
438-456
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
References
 • Ai, A.L., Huang, B., Bjorck, J., Appel, H.B. (2013). Religious attendance and major depression among Asian Americans from a national database: The mediation of social support. Psychology of Religion and Spirituality, 5 (2), 78-89.
 • Allport, G.W. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443.
 • Allport, G.W. (1988). Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax .
 • Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja IPN.
 • Batson, C.D. (1976). Religion as prosocial. Agent or double agent? Religion for Scientific Study of Religion, 15 (1), 29-45.
 • Batson, C.D., Schoenrade, P., Ventis, L.W. (1993). Religion and the individual. New York: Cambridge University Press.
 • Block, J., Kremen, A.M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70 (2), 349-361.
 • Błażek, M., Besta, T. (2012). Self-concept clarity and religious orientations: prediction of purpose in life and self-esteem. Journal of Religion and Health, 51 (3), 947-960.
 • Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12, 587-597.
 • Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej, 4 (1), 44-52.
 • Burris, C.T. (1994). Curvinelinearity and religious types: A second look at intrinsic, extrinsic and quest relations. The International Journal for the Psychology of Religion, 4 (4), 245-260.
 • Butcher-Winfree, J.A. (2009). Portraits of resiliency: A qualitative study of Appalachian Christian women. Praca doktorska, Huntington: Marshall University.
 • Cohen, A., Pierce, J., Chambers, J., Meade, R., Gorvine, B., Koenig, H. (2005). Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants. Journal of Research in Personality, 39, 307-324.
 • Dąbrowski, K. (1975). Trud istnienia. Warszawa: Wydawnictwo “Wiedza Powszechna”.
 • Donahue, M.J. (1985). Intrinsic and extrinsic religiousness: Review and meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 48 (2), 400-419.
 • Feifel, H., Branscomb, A.B. (1973). Who’s afraid of death? Journal of Abnormal Psychology, 81 (3), 282-288.
 • Frankl, V.E. (1984). Homo patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Frankl, V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Frankl, V.E. (2012). Der Wille zum Sinn. Bern: Huber.
 • Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Głaz, S. (2006). Logoterapia i religia. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 477-489). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Grom, B. (2009). Psychologia religii. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Hammond, C. (2004). Impacts of lifelong learning upon emotional resilience, psychological and mental health: Field work and evidence. Oxford Review of Education, 30, 551-568.
 • Harrawood, L.K. (2009). Measuring spirituality, religiosity, and denial individuals working in funeral service to predict death anxiety. Journal of Death & Dying, 60 (2), 129-142.
 • Hui, K.V., Fung, H.H. (2009). Mortality anxiety as a function of intrinsic religiosity and perceived purpose in life. Death Studies, 33, 30-50.
 • Kaczmarek, Ł., Sęk, H., Ziarko, M. (2011). Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 54, 29-46.
 • Klamut, R. (2010). Kwestionariusz postaw życiowych: podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile-Revised (LAP-R) Gary`ego T. Rekera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kwapis, K., Batory, A., Bartczuk, R., Jarosz, M., Wiechetek, M. (2012). Style myślenia religijnego i przekonania na temat źródeł natury człowieka a poczucie sensu życia. Referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. Gdańsk.
 • Lulek, J., Głaz, S. (2009). Problematyka sensu ludzkiego życia. W: S. Głaz (red.), Człowiek i jego życie religijne (s.11-49). Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Filozoficzna „Ignatianum”.
 • Maltby, J., Lewis, C.A., Freeman, A., Day, L., Cruise, S.M., Breslin, M.J. (2010). Religion and health: The application of a cognitive-behavioural framework. Mental Health, Religion & Culture, 13, 749-759.
 • Maslow, A. (2004). W stronę psychologii istnienia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Masten, A.S. (2001). Resilience processes in development. American Psychologist, 56 (3), 227-238.
 • McKnight, P.E., Kashdan, T.B. (2009). Purpose in life as a system that creates and sustains health and well-being: An integrative, testable theory. Review of General Psychology, 13 (3), 242-251.
 • Nadolska, K., Sęk, H. (2007). Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.), Bliżej serca – zdrowie i emocje (s. 13-37). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nelson, L.D., Cantrell, C.H. (1980). Religiosity and death anxiety: A multi-dimensional analysis. Review of Religious Research, 21, 148-157.
 • Obuchowski, K. (1983). Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet do choroby nowotworowej. Psychoonkologia, 1, 16-24.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25. Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – polska skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16 (1), 7-28.
 • Popielski, K. (1987). „Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne. W: K. Popielski (red.), Człowiek – pytanie otwarte (s. 107-137). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Prężyna, W. (1981). Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Reker, G.T., Peacock, E.J. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A multidimensional instrument for assessing attitudes toward life. Canadian Journal of Behavioural Science, 13 (3), 264-273.
 • Reker, G.T., Wong, P.T. (1988). Aging as an individual process: Toward the theory of personal meaning. W: J.E. Birren, V.L. Bengtson (red.), Emergent the theories of aging (s. 214-246). New York: Springer Publishing.
 • Richardson, G.E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58 (3).
 • Socha, P. (1992). Rozwój orientacji religijnej i światopoglądowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Socha, P. (1999). Ways religious orientations work: A Polish replication of measurement of religious orientations. The International Journal for the Psychology of Religion, 9, 209-228.
 • Spilka, B., Hood, R.W., Gorsuch, R.L. (1985). The psychology of religion; An empirical approach. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Steger, M.F., Pickering, N.K., Adams, E., Burnett, J., Shin, J.Y., Dick, B.J., Stauner, N. (2010). The quest for meaning: Religious affiliation differences in the correlates of religious quest and search for meaning in life. Psychology of Religion and Spirituality, 2 (4), 206-226.
 • Swanson, J.L., Byrd, K.R. (1998). Death anxiety as a function of religious orientation, gilt and separation-individuation conflict. Death Studies, 22, 257-268.
 • Thorman, J. (2007). An exploratory study of a multidimensional model of resiliency. Stillwater: Oklahoma State University.
 • Tryon, W.W., Radzin, A.B. (1972). Purpose-in-life as a function of ego resiliency, dogmatism and biographical variables. Journal of Clinical Psychology, 28 (4), 544-545.
 • Uchnast, Z. (1997). Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru. Roczniki Filozoficzne, 4, 27-50.
 • Walesa, Cz. (2006). Rozwój religijności człowieka. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia z psychologii religii (s. 111-146). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Wiechetek, M. (2012). Bóg czy ludzie? Wybrane źródła poczucia sensu życia. Referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. Gdańsk.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3394d621-9954-468a-a611-ad384e27531a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.