PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 61–66
Article title

Fosfor i jego forma nieorganiczna ekstrahowana wodą w roślinnych surowcach leczniczych

Content
Title variants
EN
Phosphorus and its water-extractable inorganic form in medicinal plant raw materials
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Z badań nad wpływem formy chemicznej fosforu w żywności na przyswajalność innych biopierwiastków wiadomo, że fosfor w postaci fi tynianów ogranicza biodostępność niektórych pierwiastków metalicznych, np. wapnia i żelaza. Badania nad biodostępną postacią fosforu mają znaczenie w aspekcie zaopatrzenia organizmu człowieka w pierwiastki niezbędne. Celem prowadzonych badań jest określenie, w jakim stopniu fosfor w postaci nieorganicznej, przyjmowany wraz z często stosowanymi przetworami roślinnymi (naparami i odwarami), może być źródłem tego pierwiastka dla człowieka. WYNIKI Na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz badań własnych scharakteryzowano zawartość fosforu w roślinnych surowcach leczniczych oraz oceniono przydatność uzyskanych z nich naparów jako źródła biodostępnego fosforu dla organizmu człowieka. Wyniki cytowanych prac wskazują na zróżnicowanie poziomu badanego makroelementu w materiale roślinnym oraz formy P-PO4 w wyciągach wodnych. Źródła tego zróżnicowania to pochodzenie surowca z różnych części wegetatywnych roślin leczniczych, z roślin należących do różnych gatunków botanicznych, a także różne warunki uprawy lub zbioru. Poziom fosforu całkowitego określono przeciętnie jako kilka mg/g s.m. surowca roślinnego, natomiast jego forma ekstrahowana wodą stanowi 28,3–62,3% całkowitej ilości tego pierwiastka. WNIOSKI Stwierdzono, że w większości przypadków istnieje statystycznie istotna zależność między fosforem całkowitym a P-PO4 przechodzącym do wyciągu wodnego (naparu). Zawartość fosforu całkowitego jest także skorelowana z całkowitą ilością azotu w roślinach leczniczych, co wynika z udziału obu pierwiastków w syntezie związków biologicznie czynnych. Wskazano również, że napary uzyskane z roślinnych surowców leczniczych dostarczają około 1% zalecanego dziennego pobrania fosforu dla organizmu człowieka.
EN
INTRODUCTION It is known from studies of impact of phosphorus’ chemical form on bioavailability of other essential elements that phosphorus occurring as phytate decreases bioavailability of several metallic elements, such as calcium and iron. Taking this into consideration, the investigations on bioavailable form of phosphorus have signifi cance in aspect of supplementation of a human organism in essential elements. Therefore the aim of the work was to determine in what degree the inorganic form of phosphorus absorbed with often applied herbal preparations (infuses and decoctions), can be a source of this element for humans. RESULTS Based on literature review and the results of own studies, the contents of phosphorus in medicinal plant raw materials was characterized, as well as the utility of infuses obtained from them as the sources of bioavailable phosphorus for a human organism was evaluated. The results of cited investigations indicate the diff erentiation of level of the studied macro-element in plant material, and of P-PO4 in infuses. Sources of this diff erentiation are origin of plant material from diff erent anatomical organs of medicinal plants, from diff erent botanical plant species, as well as from diff erent conditions of growth or harvest. The level of total phosphorus was determined on average in mg/g d.m. of plant material, and its water-extractable form was from 28.3 to 62.3% of total phosphorus. CONCLUSIONS It was found that in the majority of cases there was statistically signifi cant correlation between total phosphorus and P-PO4 passing to an aqueous extract (infusion). The concentration of total phosphorus is also correlated with total nitrogen in medicinal plants, which can be justifi ed by participation of both elements in synthesis of biologically active compounds. It was also indicated that infuses obtained from medicinal plant raw materials deliver about 1% of recommended daily intake of phosphorus for a human organism.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
61–66
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Al. Gen. J. Hallera 107 80-416 Gdańsk tel. 58 349 31 20, fax 58 349 31 24
References
 • 1. Kokot F. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fi zjologii i patologii. PZWL, Warszawa 2005: 160–174.
 • 2. Starck Z. Rola składników mineralnych w roślinie. W: Fizjologia roślin. Red. J. Kopcewicz, S. Lewak. PWN, Warszawa 2002: 228–245.
 • 3. Hanrahan G., Salmassi T.M., Khachikian C.S., Foster L.K. Reduced inorganic phosphorus in the natural environment: signifi cance, speciation and determination. Talanta 2005; 66: 435–444.
 • 4. Alsaedi A.H., Elprince A.M. Critical phosphorus levels for Salicornia growth. Agron. J. 2000; 92: 336–344.
 • 5. Konieczyński P., Wesołowski M. Total phosphorus and its extractable form in plant drugs. Interrelation with selected micro- and macroelements. Food Chem. 2007; 103: 210–216.
 • 6. Shad A.A. Shah H., Khattak F.K., Dar N.G., Bakht J. Proximate and mineral constituents of medicinal herb Fagonia arabica. Asian J. Plant Sc. 2002; 1: 710–711.
 • 7. Duhan A, Khetarpaul N, Bishnoi S. Content of phytic acid and HCl-extractability of calcium, phosphorus and iron as aff ected by various domestic processing and cooking methods. Food Chem. 2002; 78: 9–14.
 • 8. Konieczyński P. Formy chemiczne wybranych pierwiastków w roślinach, surowcach leczniczych i ekstraktach roślinnych. Wiad. Chem. 2008; 62: 97–114.
 • 9. Plessi M., Bertelli F., Rastelli G., Albasisni A., Monzani A. Fruits of ribes, rubus, vaccinium and prunus genus. Metal contents and genome. Fres. J. Anal. Chem. 1998; 361: 353–354.
 • 10. Ajasa A.M.O., Bello M.O., Ibrahim A.O., Ogunwande I.A., Olawore N.O. Heavy trace metals and macronutrients status in herbal plants of Nigeria. Food Chem. 2004; 85: 67–71.
 • 11. Garg A.N., Kumar A., Nair A.G.C., Reddy A.V.R. Analysis of some Indian medicinal herbs by INAA. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2007; 271: 611–619.
 • 12. Özcan M. Mineral contents of some plants used as condiments in Turkey. Food Chem. 2004; 84: 437–440.
 • 13. Konieczyński P., Wesołowski M. Water extractable forms of nitrogen, phosphorus and iron in fruits and seeds of medicinal plants. Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2007; 64: 385–391.
 • 14. Konieczyński P., Wesołowski M. Fractionation of nitrogen and phosphorus compounds from medicinal plant samples. Chem. Anal. (Warsaw) 2007; 52: 243–252.
 • 15. Konieczyński P., Wesołowski M. Determination of zinc, iron, nitrogen and phosphorus in several botanical species of medicinal plants. Polish J. Environ. Stud. 2007; 16: 785–790.
 • 16. Konieczyński P, Wesołowski M. Bioavailable inorganic forms of nitrogen and phosphorus in extracts of herbs, fl owers and bark of medicinal plants. Chem. Spec. Bioavail. 2007; 19: 109–115.
 • 17. Konieczyński P., Wesołowski M., Radecka I. Water-extractable species of nitrogen, phosphorus and iron in selected medicinal plants. Chem. Anal. (Warsaw) 2009; 54: 215–229.
 • 18. Bensaddek L., Gillet F., Saucedo J.E.N., Fliniaux M.A. The eff ect of nitrate and ammonium concentrations on growth and alkaloid accumulation of Atropa belladonna hairy roots. J. Biotech. 2001; 85: 35–40.
 • 19. Zhu Z., Liang Z., Han R., Dong J. Growth and saikosaponin production of the medicinal herb Bupleurum chinense DC. under diff erent levels of nitrogen and phosphorus. Industr. Crops Prod. 2009; 29: 96–101.
 • 20. Szentmihalyi K, Then M. Teas of Equiseti herba, Myrtylli folium and Salviae folium. Acta Alim. 2000; 29: 43–49.
 • 21. Maday E., Szentmihalyi K., Then M., Szoke E. Mineral element content of chamomile. Acta Alim. 2000; 29: 51–57.
 • 22. Lemberkovics E., Czinner E., Szentmihalyi K., Balazs A., Szoke E. Comparative evaluation of Helichrysi fl os herbal extracts as dietary sources of plant polyphenols, and macro- and microelements. Food Chem. 2002; 78: 119–127.
 • 23. Gallaher R.N., Gallaher K., Marshall A.J., Marshall A.C. Mineral analysis of ten types of commercially available tea. J. Food Comp. Anal. 2006; 19: S53–S57.
 • 24. National Academy of Sciences, 2004. Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended intakes for individuals, Elements. Available from http://www.nap.edu
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-319d68bc-2e5b-490b-8bc6-c3bff11c928a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.