PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 121-128
Article title

Wpływ środowiska pracy na powstanie wypalenia zawodowego

Content
Title variants
EN
Work environment impact on professional burnout
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wypalenie zawodowe to zjawisko mocno skorelowane
ze stresem zawodowym. Zjawisko wypalenia staje się
coraz bardziej powszechne i uderza nie tylko bezpośrednio
w pracownika, ale również w interesy pracodawcy.
Poczucie wyczerpania psychofizycznego oraz nadmiernego
zawodowego obciążenia najczęściej dotyka pracowników
służb społecznych. Powstaje na skutek przyjmowania
na siebie i/lub nakładania przez pracodawcę zbyt
dużego zakresu obowiązków w stosunku do indywidualnych
możliwości, zbytniego zaangażowania nie spotykającego
się z uznaniem oraz brakiem regeneracji sił.
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na kwestię wypalenia
zawodowego, szeregu syndromów z nim związanych
oraz przedstawienie możliwych rozwiązań i środków
zapobiegawczych dla tego problemu.
EN
Burnout is strongly correlated with job stress. This
process becomes more common and not only strikes
a worker directly but also the interests of employers
and beneficiaries.
A sense of emotional and physical exhaustion and
excessive work load usually affects social workers. This
load arises from the following factors: too many responsibilities
in relation to individual potential, too much
unrecognized involvement without appreciation and
lack of recuperation.
The aim of this study is to highlight the growing
problem of the burnout and a number of associated
syndromes including presentation of feasible solutions.
Contributors
 • Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
author
 • Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
 • 1. Maslach Ch.: Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej [w:] Sęk H. (red.): Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000: 13-31.
 • 2. Sęk H.: Zespół wypalenia zawodowego. Wprowadzenie teoretyczne [w:] Sek H. (red.): Wypalenie zawodowe – psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996: 23-.
 • 3. Bańka A.: Czynniki „wypalenia się” zawodowego u pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom [w:] Bańka A. (red.): Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej. Print-B, Poznań 1992: 140-.
 • 4. Schaufeli W., Enzmann D.: The Burnout Kompanion to Study and Practice: A Critical Analysis. Taylor and Francis, London 1998, 1, 186 [w:] Szmagalski J.: Wypalenie zawodowe a stres w pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004; 4: 3-12.
 • 5. Litzke S.M., Schuh H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007; 165-180.
 • 6. Sekułowicz M.: Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym: analiza przypadków. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 • 7. Bilska B.: Jak feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia: 4; 2004.
 • 8. McMichael A.J.: Osobowościowe, behawioralne i sytuacyjne modyfikatory stresorów w pracy [w:] Cooper G.L., Payne R. (red.): Stres w pracy. PWN, Warszawa 1987.
 • 9. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(2): 67-77.
 • 10. Freudenberger H.: Staff burn-out. Journal of Social Issues 1974; vol. 30, issue 1: 159-165.
 • 11. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(2): 67-77: za: Aronson E., Pines A.M., Kafry D.: Ausgebrannt. Vom Uberdruss zur Selbstenfaltung. Klett-Cotta Verlag; Stuttgart 1983.
 • 12. Schultz D.P., Schultz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 13. Bruce S.P.: Recognizing stress and avoiding burnout. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 2009; vol. 1: 57-64.
 • 14. Goutas L.J.: Burnout. The Write Stuff 2008; vol. 17: 3. Dostępne: http://www.lehnerexecutive.com/www/pdf/Goutas_%20the%20write_stuff.pdf Data korzystania: 4.05.2012 r.
 • 15. Fry P.S.: Perfectionism, humor and optimism as moderators of health outcomes and determinants of coping styles of women executives. Genetic, Social and General Psychology Monographs 1995; 121: 211-245.
 • 16. Dyląg A. i wsp.: Praca – Kariera – Wypalenie Zawodowe, 30-34 [w:] Rybakiewicz J. (red.): Człowiek w dżungli współczesności. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004.
 • 17. Brewster B.: Wypalenie [w:] Jerzy Szmagalski (red.): Nadzór i zarządzanie w pracy socjalnej. MIPS, Warszawa 1993.
 • 18. Zbyrad T.: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008; 8.
 • 19. Holland J.L.: Making vocational choices: a theory of carers. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1973.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3181af66-61a4-4523-97ba-e73fb92c8758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.