PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 7–15
Article title

Ocena lekowrażliwości szczepów bakteryjnych wyizolowanych ze środowiska oddziału urologicznego

Content
Title variants
EN
Antimicrobial susceptibility of bacterial strains isolated at Urology Ward environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Środowisko szpitalne jest szczególnie predysponowane do rozwoju zakażeń. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wrażliwości na antybiotyki 52 szczepów wyizolowanych ze środowiska oddziału urologicznego oraz określenie ich polimorfi zmu. Drobnoustroje pochodziły z powietrza pobranego metodą sedymentacyjną oraz z powierzchni przebadanych metodą kontaktową, z użyciem płytek odciskowych. Zidentyfi kowane szczepy poddane zostały ocenie lekowrażliwości, z zastosowaniem metody dyfuzyjno-krążkowej. Najczęściej izolowano szczepy koagulazoujemne z rodzaju Staphylococcus (CNS – coagulase-negative Staphylococci) – 43 szczepy (82,69%), spośród których najliczniej reprezentowany był gatunek S. haemolyticus (14 szczepów – 32,6%), 21 szczepów (48,8%) CNS było opornych na metycylinę (MRCNS – methicillin resistant coagulase- negative Staphylococci). Nie wyizolowano ze środowiska żadnego S. aureus. Największą wrażliwość wobec gronkowców wykazywały netylmycyna (97,7%), wankomycyna (95,3%) i amikacyna (93,0%). Najwięcej CNS było opornych na erytromycynę (37,2% szczepów wrażliwych), trimetoprim z sulfametoksazolem (46,5% szczepów wrażliwych) i cefoksytynę (metycylinę – 51,2% szczepów wrażliwych). Gronkowce pochodzące z powietrza charakteryzowały się mniejszą opornością na antybiotyki niż wyizolowane z badanych powierzchni. Ponadto ze środowiska oddziału urologicznego wyizolowano 6 szczepów pałeczek niefermentujących i 3 szczepy pałeczek należących do rodziny Enterobacteriaceae. Wszystkie szczepy pałeczek niefermentujących były wrażliwe na gentamycynę, tobramycynę i netylmycynę. Najmniejszą skuteczność miało połączenie ampicyliny z sulbaktamem (83,3% szczepów opornych). Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae były wrażliwe na piperacylinę z tazobaktamem, imipenem, cyprofl oksacynę, amikacynę, netylmycynę, tobramycynę, chloramfenikol i tetracyklinę. Najmniej skutecznymi lekami okazały się: trimetoprim z sulfametoksazolem, amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefotaksym i cefamandol. Szczepy należące do tego samego gatunku wykazywały w większości przypadków różne wzory lekowrażliwości. Identyczny wzór lekowrażliwości, mimo różnego miejsca poboru materiału, występował u 2 szczepów S. haemolyticus i 2 szczepów Pseudomonas spp., co może świadczyć o ich wspólnym pochodzeniu. Ciągłe monitorowanie lekowrażliwości, zarówno szczepów klinicznych, jak też izolowanych ze środowiska szpitalnego, oraz stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii jest konieczne w celu ograniczenia narastającej oporność bakterii na powszechnie stosowane antybiotyki.
EN
The hospital environment is particularly predisposed to developing infections. The aim of the study was to determine the antimicrobial susceptibility of 52 strains isolated from the urology ward environment and to determine their polymorphism. Microorganisms present in the air were determined by sedimentation, and microbial surface was studied using contact plates. After identifying, the strains were assessed for susceptibility using disc diff usion method. Most strains were isolated CNS – 43 strains (82.69%), among which was the most numerous species of S. haemolyticus (14 strains – 32.6%), 21 CNS strains (48.8%) were resistant to methicillin (MRCNS). None of S. aureus was isolated from the environment. The greatest effi cacy against staphylococci showed netilmicin (97.7%), vancomycin (95.3%) and amikacin (93.0%). Most CNS were resistant to erythromycin (37.2% sensitive strains), trimethoprim with sulfamethoxazole (46.5% sensitive strains) and cefoxitin (methicillin – 51.2% sensitive strains). Staphylococci from the air were associated with less antibiotic resistance than those isolated from the test surface. Furthermore, out of the urology ward environment were isolated 6 strains of non-fermenting rods, and 3 strains of Enterobacteriaceae. All strains of non-fermenting rods were sensitive to gentamicin, tobramycin, and netilmicin. The lowest effi cacy had a combination of ampicillin with sulbactam (83.3% resistant strains). Rods of the Enterobacteriaceae family were susceptible to piperacillin with tazobactam, imipenem, ciprofl oxacin, amikacin, netilmicin, tobramycin, chloramphenicol and tetracycline. The least eff ective drugs were: trimethoprim with sulfamethoxazole, amoxicillin with clavulanic acid, cefotaxime, and cefamandole. Strains belonging to the same species showed, in most cases, diff erent susceptibility profi les. Identical susceptibility profi le, despite diff erent sites of material collection, occurred in two strains of S. haemolyticus and two strains of Pseudomonas spp, which may indicate their common ancestry. Continuous monitoring of the susceptibility, both clinical strains and those isolated from hospital environment and the rational use of antibiotics is necessary in order to reduce the growing bacterial resistance to commonly used antibiotics.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
7–15
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jagiellońska 4 41-200 Sosnowiec tel. 32 364 16 21 25
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Rokosz A., Bednarska A., Łuczak M. Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Urol. Pol. 2005; 58(2). http://www.urologiapolska. pl/artykul.php?1096
 • 2. Dzierżanowska D., Jeljaszewicz J. Zakażenia szpitalne. 􀁄-medica press. Bielsko-Biała 1999: 159–181.
 • 3. Przondo-Mordarska A., Smutnicka D., Burdynowski K. Czy w polskich szpitalach prawidłowo rozpoznaje się zakażenia? Zakażenia 2008; 3: 78–83.
 • 4. Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. 􀁄-medica press. Bielsko-Biała 2005; 49.
 • 5. Samet A., Bronk M., Śledzińska A., Labon M., Rybak B. Bakteriemie szpitalne. Prz. Epidemiol. 2006; 60: 35–41.
 • 6. Maszkiewicz W. Zakażenia szpitalne noworodków. Zdr. Publ. 2007; 117: 260–263.
 • 7. Szewczyk E.M., Dudkiewicz B., Lisiecki P., Różalska M., Sobiś-Glinkowska M., Szarapińska-Kwaszewska J. Diagnostyka bakteriologiczna. PWN. Warszawa 2005; 288–296.
 • 8. Kaiser K., Wolski A. Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza. Tech. Chłod. Klim. 2007; 4: 158–162.
 • 9. Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009: Żabicka D., Hryniewicz W. Oznaczanie wrażliwości ziarniaków Gram-dodatnich z rodzaju Staphylococcus spp. Gniadkowski M., Żabicka D., Hryniewicz W. Oznaczanie wrażliwości pałeczek Gram-ujemnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Warszawa 2009.
 • 10. Wikler M.A. i wsp. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard – Tenth Edition, M02-A10, Vol. 29 No. 1, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Peensylvania, USA, 2009.
 • 11. Wojnicz D., Korzekwa K., Kąkol A., Doroszkiewicz W. Występowanie i lekooporność na antybiotyki szczepów bakteryjnych izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii. Med. Dośw. Mikrobiol. 2007; 59: 75–84.
 • 12. Kraśnicki K., Wolski Z., Mikucka A., Gospodarek E. Wrażliwość pałeczek Gram-ujemnych na leki przeciwbakteryjne w oddziałach urologii. Prz. Urol. 2007; 8(3): 83–86. http://www.przeglad-urologiczny. pl/artykul.php?1261
 • 13. Grzybowska W., Młynarczyk G., Młynarczyk A., Bocian E., Łuczak M., Tyski S. Wrażliwość wybranych szczepów bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich izolowanych z materiału klinicznego, leków i środowiska na farmakopealne związki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Med. Dośw. Mikrobiol. 2007; 59: 65–73.
 • 14. Ofner-Agostini M. Varia M., Johnston L. i wsp. Infection control and antimicrobial restriction practices for antimicrobialresistant organisms in Canadian tertiary care hospitals. Am. J. Infect.Control. 2007; 35: 563–568.
 • 15. Giedrys-Kalemba S. Ciężkie zakażenia Gram(+). Zakażenia 2004; 3. http://www.zakazenia.org.pl./index. php?okno=7&id=64&art._type=10
 • 16. Shobha K.L., Rao P.S., Thomas J. Survey of Staphylococcus isolates among hospital personnel, envionment and their antibiogram with special emphasis on methicillin resistance. Indian J. Med. Microbiol. 2005; 23: 186–188.
 • 17. Bednarek M., Stanisławska-Majda E. Występowanie szczepów metycylinoopornych gronkowców złocistych (MRSA) oraz trudności w leczeniu wywołanych przez nie infekcji u dzieci hospitalizowanych w klinice. Prz. Epidemiol. 2006; 60: 49–52.
 • 18. Kiff er C., Mendes C., Oplustill C.P., Sampaio J.L. Antibiotic resistance and trend of urinary pathogens in general outpatients from a major urban city. Int. Braz. J. Urol. 2007; 33: 42–49.
 • 19. Naber K.G. Racjonalne stosowanie antybiotyków w leczeniu szpitalnych zakażeń układu moczowego. Zakażenia 2003; 4: 29–31.
 • 20. Jursa J., Giedrys-Kalemba S. Skuteczność antybiotykoterapii w zakażeniach dróg moczowych na oddziałach urologicznych – wybrane aspekty. Zakażenia 2004; 2: 39–46.
 • 21. Fiedotow M., Denys A. Wybrane aspekty zakażeń szpitalnych. Pol. Merkuriusz Lek. 2006; 21: 484–485.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3107b1a8-228e-40b0-b14a-879157ae8200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.