PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 2 | 79-84
Article title

Idiopatyczny przerost opony twardej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Idiopathic hypertrophic pachymeningitis – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idiopatyczny przerost opony twardej to rzadkie schorzenie o niejasnej patogenezie. W literaturze światowej do 2010 roku opisano około 100 przypadków, z czego większość w ostatnim dziesięcioleciu. Niniejszym chcieliśmy przedstawić przypadek 52-letniej kobiety, która została przyjęta do Kliniki Neurologii i Epileptologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sierpniu 2010 roku. Choroba rozpoczęła się osłabieniem ostrości widzenia oka lewego w 2007 roku. Z tego powodu pacjentka była hospitalizowana na oddziale okulistycznym, a następnie neurologicznym, jednakże nie ustalono rozpoznania przyczynowego. Miała wielokrotnie wykonywane badanie CT głowy, które wypadało prawidłowo. W maju 2009 roku z powodu zaburzeń kardiologicznych implantowano chorej kardiostymulator, co w przyszłości wykluczało możliwość wykonania MRI. W sierpniu 2009 roku stwierdzono już całkowity zanik nerwu II oka lewego oraz zaczynający się zanik nerwu II po stronie prawej. W lutym 2010 roku bóle głowy zmieniły swoją częstość – ze sporadycznych stały się codzienne. Po przyjęciu pacjentki do szpitala w 2010 roku badanie CT głowy ujawniło krwiaka przymózgowego. Mimo istniejących objawów ucisku prawej komory bocznej, z jej przemieszczeniem, chora nie została zakwalifikowana do zabiegu. Po ponownej hospitalizacji w sierpniu 2010 roku, z powodu braku ewolucji krwiaka i narastających przemieszczeń pacjentkę przeniesiono do Kliniki Neurochirurgii. W trakcie zabiegu stwierdzono pogrubiałą oponę twardą (około 7 mm), której fragmenty przesłano do badania histopatologicznego. Wykazało ono zmiany o charakterze włóknisto-ziarnistym. U chorej wykonano szereg badań laboratoryjnych w celu ustalenia przyczyny przerostu opony twardej, które wypadły negatywnie, co wskazuje na idiopatyczny przerost opony twardej.
EN
Idiopathic hypertrophic pachymeningitis (IHPM) is a rare disaster, with still unknown aetiopathogenesis. There are above 100 described cases of IHPM in the medical literature till 2010 year of which majority was reported in last 10 years. We would like to present a case of 52 years old woman admitted to Department of Neurology and Epileptology, Medical University of Lodz in August 2010. The disease was started with weakening of visual acuity in 2007 year in left eye. Because of this she was hospitalised in ophthalmology ward and after that at neurological ward, but the reason for weakening of visual acuity was unclear. She had had numerous CT scans of head, which were correct always. In May 2009 she was given an cardiostimulator because of cardiologic disease, which excluded ability to future MRI examination. In August 2009 she was diagnosed a total atrophy of left optical nerve and beginning of atrophy of right optical nerve.In February headaches change from occasional to every day pains. After she was admitted to hospital the CT scan of head showed cerebral haematoma. Although the existing symptoms of pressure to the right lateral ventricle with its displacement but she was not qualified to the operation by neurosurgeon. In August 2010 after another hospitalisation because lack of evolution of haematoma and increasing displacement she was transferred to the Neurosurgery Department. During the surgery stated thicker dura mater about 7 mm, which fragments were sent to pathomorphological examination. They showed changes of a fibrogranular nature. Many other laboratory test were made to discover cause of IHPM and they were negative, that proof the idiopathic hypertrophic pachymeningitis diagnosis.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
79-84
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
author
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
author
 • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
 • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
 • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
 • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
References
 • 1. Rudnik A., Larysz D., Gamrot J. i wsp.: Idiopathic hypertrophic pachymeningitis – case report and literature review. Folia Neuropathol. 2007; 45: 36-42.
 • 2. Bosman T., Simonin C., Launay D. i wsp.: Idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis treated by oral methotrexate: a case report and review of literature. Rheumatol. Int. 2008; 28: 713-718.
 • 3. Rojana-Udomsart A., Pulkes T., Viranuwatti K. i wsp.: Idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis. Case Reports. J. Clin. Neurosci. 2008; 15: 465-469.
 • 4. Mikawa Y., Watanabe R., Hino Y. i wsp.: Hypertrophic spinal pachymeningitis. Spine 1994; 19: 620-625.
 • 5. Tan K., Lim S.A., Thomas A. i wsp.: Idiopathic hypertrophic pachymeningitis causing seizures Eur. J. Neurol. 2008; 15: 12-13.
 • 6. Dumont A.S., Clark A.W., Sevick R.J. i wsp.: Idiopathic hypertrophic pachymeningitis: a report of two patients and rewiew of the literature. Can. J. Neurol. Sci. 2000; 27: 333-340.
 • 7. Kuhn J., Harzheim A., Brockmann M. i wsp.: Focal hypertrophic pachymeningitis in association with temporal arteritis. Headache 2004; 44: 1045-1048.
 • 8. Kupersmith M.J., Martin V., Heller G. i wsp.: Idiopathic hypertrophic pachymeningitis. Neurology 2004; 62: 686-694.
 • 9. Nakazaki H., Tanaka T., Isoshima A. i wsp.: Idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis with perifocal brain edema – case report. Neurol. Med. Chir. 2000; 40: 239-243.
 • 10. Riku S., Kato S.: Idiopathic hypertrophic pachymeningitis. Neuropathology 2003; 23: 335-344.
 • 11. Rossi S., Giannini F., Cerase A. i wsp.: Uncommon findings in idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis. J. Neurol. 2004; 251: 548-555.
 • 12. Im S.H., Cho K.T., Seo H.S., Choi J.S.: Idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis presenting with headache. Headache 2008; 48: 1232-1235.
 • 13. Wang Y.J., Fuh J.L., Lirng J.F. i wsp.: Headache profile in patients with idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis. Headache 2004; 44: 916-923.
 • 14. Voller B., Vass K., Wanschitz J. i wsp.: Hypertrophic chronic pachymeningitis as a localized immune process in the craniocervical region. Neurology 2001; 56: 107-109.
 • 15. Antunes A., Pimentel J.: Hypertrophic pachymeningitis: a continuum process? J. Neurol. 2011; 258, supl. 1: 211.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2e7efce3-6843-41dd-8961-b2ccbde4eb94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.