PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 7-17
Article title

Czynniki chemiczne w środowisku zagrażające zdrowiu ludzi

Authors
Content
Title variants
EN
Health hazardous chemical compounds in the human environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Antropogenna działalność, w szczególności przemysł
chemiczny, jest przyczyną pojawienia się w środowisku
człowieka wielu związków niebezpiecznych dla zdrowia.
Badania naukowe wyraźnie wskazują na wielką skalę
oddziaływania związków chemicznych na przyrodę
i człowieka. Przedstawiony artykuł omawia dotychczasową
wiedzę dotyczącą wybranych związków toksycznych,
miejsc ich występowania, dróg narażenia, działania
toksycznego i regulacji prawnych. Szczególną uwagę
poświęcono niebezpiecznym substancjom chemicznym,
na które narażony jest płód oraz najmłodsze dzieci.
EN
Antropogenic activity, chemical industry in particular
is the cause of incidence in the human environment of
many health hazardous compounds. Carried out studies
clearly define the range of chemical compounds activity
upon the nature and the human being. The presented
manuscript reports latter knowledge concerning selected
toxic compounds, raising sites, exposure routes, toxic
activity and legal regulations. Particular attention was
paid to hazardous chemical substances to which a fetus
and the youngest children are exposed.
Contributors
 • Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego; Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Michalik J.S.: REACH– projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczenia i ograniczenia chemikaliów – przyczyny i przesłanki. Bezpieczeństwo Pracy 2006; 5: 12-15.
 • 2. US Government Accountability Office. Chemical Regulation: Options Exist to Improve EPA’s Ability to Assess Health Risks and Manage Its Chemical Review Program. Washington, DC: Government Accountability Office; 2005. Publication No. GAO-05-458. www.gao.gov/new. items/d05458.pdf
 • 3. Council of Environment Health. Policy Statement – Chemical – Management Policy: Prioritizing Children’s Health. Pediatrics 2011; 127: 983-990.
 • 4. http//www.chemikalia.gov.pl
 • 5. Rashing R.: Reproductive roulette. Declining Reproductive Health, Dangerous Chemicals, and a New Way Forward. Washington, DC Center for American progress, 2009, http://www.americanprogress.org/issues/2009/07/pdf/reproductive_roulette.pdf
 • 6. Houlihan J., Kropp T., Wiles R., i wsp.: Body Burden -The Pollution in Newborns. A benchmark investigation of industrial chemicals, pollutants and pesticides in umbilical cord blood Environmental Working Group 2005. http://www.ewg.org/reports/bodyburden2/execsumm.php
 • 7. Makari A., Goveia M., Balbus J., i wsp.: Children’s susceptibility to chemicals: a review by developmental stage. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2004; 7: 417-435.
 • 8. Becker M., Edwards S., Massey R.: Toxic chemicals in toys and children’s products: limitations of current responses and recommendations for government and industry Environ Sci Technol 2010; 44: 7986–7991.
 • 9. Moya J., Bearer C.F., Etzel R.A.: Children’s behavior and physiology and how it affects exposure to environmental contaminants. Pediatrics 2004; 113: 996-1006.
 • 10. Natural Resources Defense Council http://www.nrdc.org/health/toxics.asp
 • 11. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr16, poz. 87.
 • 13. NTP-CEHR Monograph on the potential human reproductive and developmental effects of Bisphenol A. Center For The Evaluation of Risks To Human Reproduction. 2008, NIH Publication No. 08-5994.
 • 14. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Monitor Polski Nr 19, poz. 230 i 231.
 • 15. Phtalates. Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention, 258-294, 2009.
 • 16. Adamek R., Krupiński B.: Ostre zatrucia trichloroetylenem – opis przypadku. Przegl Lek 2007; 64: 331-333.
 • 17. WHO. Persistent Organic Pollutants: Impact on Child Health. NLM classification: WA 671. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland, 2010.
 • 18. Czarnowski K., Izak E.: Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 850/2004, Materiały informacyjne. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 • 19. Bartnik A.: Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zmiany w 2010 roku – nowe substancje. Materiały informacyjne Warszawa 2010.
 • 20. Lee D.H., Lee I.K., Song K., i wsp.: A strong dose-response relation between serum concentrations of persistent Organic Pollutants and diabetes. Diabetes Care 2006; 29: 1638-1644.
 • 21. Amaral-Mendes J.J.: The endocrine disrupters: a major medical challenge. Food Chem Toxicol 2002; 40: 781-778.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2e6f1ace-d3d7-4dc2-a27f-900e4451ca45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.