PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 37-41
Article title

Wpływ poczucia intymności na reprezentację dziecka u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
The effect of a sense of intimacy on the representation of the child during pregnancy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda kobieta posiada wyobrażenia dotyczące swojej relacji z partnerem. Wpływają na nie rzeczywiste zachowania mężczyzny, które mogą się zmieniać w zależności od składających się na nie proporcji lęku, złości, smutku czy zadowolenia. Celem opisanego badania było zweryfikowanie hipotezy, czy poczucie intymności w związku partnerskim wpływa na samopoczucie kobiety w ciąży, a co za tym idzie – na jej reprezentację dziecka. Badaniem objęto grupę kobiet w ciąży, w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i wykształceniu, pozostających w stałym związku z partnerem. Udało się uzyskać potwierdzenie dla obu głównych hipotez. Wyniki badania pokazują, że poczucie intymności w związku koreluje z samopoczuciem kobiety w ciąży. Na podstawie tych wyników można przypuszczać, że im lepsze jest samopoczucie kobiety i im większe jest jej poczucie bezpieczeństwa w ważnych relacjach, tym częściej przejawia ona tendencję do traktowania dziecka jako odrębnej istoty i nadawania mu indywidualnych właściwości. Dlatego bardzo istotna jest jakość relacji kobiety z jej partnerem. Wzajemna bliskość, intymność i ciepło dają kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli kobieta czuje się w związku pewnie, a relacja między partnerami jest oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku, kobieta może skupić się na budowaniu relacji z dzieckiem w czasie ciąży. Dobry związek jest przestrzenią, w której kobieta może wyrażać liczne, często sprzeczne i gwałtowne uczucia powstające w niej podczas ciąży. Możliwość ich wyrażenia sprzyja dobremu samopoczuciu, a w rezultacie – budowaniu więzi z dzieckiem.
EN
Every woman has a vision of the relationship with her partner. The vision is affected by the actual behaviour of a man that can change the proportions of fear, anger, sadness, and satisfaction within the vision. The purpose of the survey described below was to verify the hypothesis that a sense of intimacy in the relationship affects the pregnant woman, and thus – affects her representation of the child. The study included pregnant women at different ages, different financial status and education, remaining in a stable relationship with a partner. Both main hypotheses have been confirmed. The results indicate that a sense of intimacy in the relationship correlates with the pregnant women’s well-being. Based on these results, it can be assumed that the better the well-being of women and the greater their sense of security in important relationships, the more they reveal a tendency to treat the child as a separate subject and see the child’s individual properties. Therefore the quality of the relationship between a woman and her partner is so important. Intimacy and care makes a woman feel safe. If she feels safe in the relationship and the relationship is based on reciprocal trust and respect, she can focus on building a bond with her unborn child. A good relationship is a space where a woman can express all the feelings growing in her during pregnancy, often contradictory and intense. The possibility of expressing the feelings favours the woman’s well-being and – as a result – helps her build a bond with her child.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
37-41
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
References
 • 1. Kornas-Biela D.: Oblicza macierzyństwa. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1999.
 • 2. Kornas-Biela D.: Wokół początku życia ludzkiego. PAX, Warszawa 2004.
 • 3. Barrows P.: Fathers and families: locating the ghost in the nursery. Infant Mental Health J. 2004; 25, 6: 408-424.
 • 4. Schon L.: Synowie i ojcowie – tęsknota za nieobecnym ojcem. Podejście psychoanalityczne. GWP, Gdańsk 2002.
 • 5. Curtis G.B.: Ciąża – 40 kolejnych tygodni. Amber, Warszawa 2001.
 • 6. Bielawska-Batorowicz E.: Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych. Przegląd Psychologiczny 1987; 30 (3).
 • 7. Block J.D.: Intymność w związku. GWP, Gdańsk 2005.
 • 8. Wojciszke B.: Psychologia miłości – intymność, namiętność, zaangażowanie. GWP, Gdańsk 1995.
 • 9. von Kitzling K., Simoni H., Amsler F., Bürgin D.: The role of the father in early family interactions. Infant Mental Health J. 1999; 20: 222-237.
 • 10. Gąsiorowska M.: Wpływ poczucia intymności w związku na reprezentację dziecka u kobiet w ciąży. Niepublikowana praca magisterska, 2007.
 • 11. Van den Broucke S., Vertommen H., Vandereycken W.: Construction and validation of a marital intimacy questionairre. Family Relations 1995; 44: 285-290.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2cb9d0a6-64ed-4331-89c4-c695d9d06924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.