PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8 | 3 | 6-11
Article title

Cechy morfologiczne organizmu i sprawność siłowo-szybkościowa siatkarek występujących na wysokim poziomie sportowym

Content
Title variants
EN
Morphological features and the strength-speed fitness of female volleyballers at a high sports level
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Współczesna siatkówka wymaga od zawodników prezentowania wysokiego poziomu rozwoju możliwości siłowo-szybkościowych. Efektywność w tej dyscyplinie jest także istotnie determinowana poziomem rozwoju podstawowych cechy budowy somatycznej, w tym przede wszystkim wysokością ciała oraz zasięgiem ramion. Głównym celem badań była ocena poziomu rozwoju najistotniejszych cech morfo-funkcjonalnych charakteryzujących siatkarki występujące na drugim poziomie krajowych rozgrywek ligowych na tle kobiet nietrenujących. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 13 zawodniczek reprezentujących I-ligowy klub siatkarski. Grupę kontrolną stanowiło 11 kobiet nietrenujących żadnej formy sportu. Przeprowadzono pomiary podstawowych cech budowy somatycznej: wysokość ciała, masę ciała i jej komponenty tkankowe. Ponadto zmierzono siłę eksplozywną kończyn dolnych (CMJ) oraz przeprowadzono test Wingate. Na podstawie analizy statystycznej wyselekcjonowano najistotniejsze cechy budowy somatycznej i wskaźniki sprawności motorycznej charakteryzujące I-ligowe siatkarki. Wyniki: Największe zróżnicowanie pomiędzy siatkarkami a nietrenującymi w zakresie cech morfologicznych odnotowano dla masy ciała szczupłego (LBM [kg], Z=6,63, p<0,01). Natomiast w zakresie wskaźników wysiłkowych największe różnice stwierdzono w zakresie piku mocy, mocy średniej oraz wyskoku CMJ i mocy względnej wyskoku CMJ. Obliczono odpowiednio: Z=2,59, p<0,001; Z=3,22, p<0,001; Z=2,75, p<0,001, Z=2,54, p<0,001). Wnioski: Badania własne wykazały i potwierdziły wysokie znaczenie wybranych cech morfo-funkcjonalnych sprzyjających wysokiej efektywności gry w siatkówce kobiet. Testy bazujące na skokach (np. CMJ) oceniające potencjał motoryczny kończyn dolnych siatkarek, mają wartość praktyczną w kontekście naboru, selekcji oraz kontroli treningu w siatkówce kobiet. Test Wingate, jako narzędzie diagnostyczne, może być stosowany jako uzupełnienie do prób o charakterze specyficznym w siatkówce.
EN
Introduction: Modern volleyball requires players to present a high level of strength and speed fitness. Efficiency in this discipline is also significantly determined by the level of development of the somatic features, including especially body height and shoulder range. The main aim of the study was to assess the level of development of the most important morpho-functional features characterizing female volleyball players at high sports level against the background of non-training women. Material and methods: 13 female players representing the 1st league volleyball club took part in the research. The control group consisted of 11 women not exercising any form of competitive sport. Measurements of basic somatic features were carried out: body height, body weight and its tissue components. In addition, explosive strength of the lower limbs tests (CMJ) and the Wingate test was performed. On the basis of statistical analysis, the most important somatic features and motor fitness indicators characterizing I-league volleyballers were selected. Results: The greatest differences between volleyball players and non-training women in terms of morphological features was recorded for lean body mass (LBM [kg], Z = 6.63, p <0.01). However, in terms of motor fitness indicators, the largest differences were found in terms of peak power, average power and CMJ [cm] and CMJ power [W/kg]. Calculated, respectively: Z = 2.59, p <0.001; Z = 3.22, p <0.001; Z = 2.75, p <0.001, Z = 2.54, p <0.001). Conclusions: Our research confirmed importance of selected morpho-functional features conducive to high efficiency of Female’s volleyball. Jumping tests (e.g. CMJ) assessing the motor potential of lower limbs of volleyball players have practical value in the context of recruitment, selection and control of female's volleyball training. The Wingate test, as a diagnostic tool, can be used as an adjunct to retinal specific tests.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
6-11
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia
References
 • [1] Jaskólski, A., Jaskólska, A., & Adach, Z. (2002). Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF.
 • [2] Zatoń, M., & Jastrzębska, A. D. (Eds.). (2010). Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [3] Gacesa, J. Z. P., Barak, O. F., & Grujic, N. G. (2009). Maximal anaerobic power test in athletes of different sport disciplines. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(3), 751-755.
 • [4] Stec, K., Pilis, K., Witkowski, Z., Pilis, A., Michalski, C., & Zych, M. (2018, May). Anaerobic power in sports. In Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, 274, 282.
 • [5] Stanisz, L., Gabryś, T., Wagner, G. (2016). Czas reakcji psychomotorycznej , wybranej czynności w obronie u siatkarek kadry U-16 Polski. In: Szmatlan-Gabryś U, A. S, editors. Trening Sportowy II Planowanie, kontrola, sterowanie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 149–169.
 • [6] Grządziel, G., Szade, D. (2016). Piłka siatkowa. In: Zając A, Chmura J, editors. Współczesny System Szkolenia w Zespołowych Grach Sportowych. AWF Katowice, 101–110.
 • [7] Martinez, D. B. (2017). Consideration for power and capacity in volleyball vertical jump performance. Strength & Conditioning Journal, 39(4), 36-48.
 • [8] Maughan, R. J., Shirreffs, S.M. (2017). Energy demands of volleyball. In: Handbook of Sports Medicine and Science. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 1–14.
 • [9] Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska.
 • [10] Kopiczko, A,. Bogucka, A. (2018). Dystrybucja tkanki tłuszczowej oraz rozkład wskaźnika względnej masy ciała u młodych kobiet o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej. Probl Hig Epidemiol, 99(1):64–8.
 • [11] International Society for the Advancement of Kinanthropometry. International Standards for Anthropometric Assessment. Int Soc Adv Kinanthropometry. 2001.
 • [12] Sayers, S. P., Harackiewicz, D. V., Harman, E. A., Frykman, P. N., & Rosenstein, M. T. (1999). Cross-validation of three jump power equations. Medicine and science in sports and exercise, 31(4), 572-577.
 • [13] Gabryś, T., Borek, Z., Szmaltlan-Gabryś, U., & Gromisz, W. (2004). Test Wingate. Wybrane zagadnienia diagnostyki wydolności beztlenowej w sporcie. Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu.
 • [14] Dotan, R., & Bar-Or, O. (1983). Load optimization for the Wingate anaerobic test. European journal of applied physiology and occupational physiology, 51(3), 409-417.
 • [15] Vandewalle, H., Péerès, G., & Monod, H. (1987). Standard anaerobic exercise tests. sports Medicine, 4(4), 268-289.
 • [16] Hawley, J. A., Williams, M. M., Vickovic, M. M., & Handcock, P. J. (1992). Muscle power predicts freestyle swimming performance. British journal of sports medicine, 26(3), 151-155.
 • [17] Robergs, R. A., Kennedy, D., Gibson, A. L., Zuhl, M., Hsu, H. S., Beam, J., ... & Estrada, E. (2015). Evidence for the invalidity of the Wingate test for the assessment of peak power, power decrement and muscular fatigue. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 10(2), 63-78.
 • [18] T Nikolaidis, P., Afonso, J., Buśko, K., Ingebrigtsen, J., Chtourou, H., & J Martin, J. (2015). Positional differences of physical traits and physiological characteristics in female volleyball players–the role of age. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 47(1), 75-81.
 • [19] Szopa, J., Mleczko, E., & Żak, S. (1996). Podstawy antropomotoryki. Wydaw. Naukowe PWN.
 • [20] Bompa, T. O., Buzzichelli, C. (2015). Periodization Training for Sports-3rd Edition. Champaign, IL : Human Kinetics.
 • [21] Gabbett, T., & Georgieff, B. (2007). Physiological and anthropometric characteristics of Australian junior national, state, and novice volleyball players. Journal of strength and Conditioning Research, 21(3), 902.
 • [22] Sattler, T., Hadžic, V., Derviševic, E., & Markovic, G. (2015). Vertical jump performance of professional male and female volleyball players: Effects of playing position and competition level. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(6), 1486-1493.
 • [23] Marques, M. C., Van Den Tillaar, R., Vescovi, J. D., & González-Badillo, J. J. (2008). Changes in strength and power performance in elite senior female professional volleyball players during the in-season: a case study. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(4), 1147-1155.
 • [24] Nikolaidis, P., Afonso, J., Clemente-Suarez, V., Alvarado, J., Driss, T., Knechtle, B., & Torres-Luque, G. (2016). Vertical jumping tests versus wingate anaerobic test in female volleyball players: the role of age. Sports, 4(1), 9.
 • [25] Szopa, J. (1999). About motority structure - an attempt to the system approach. J Hum Kinet Antropomotoryka, 19–20:125–38.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2caab7fd-e03c-47eb-8fc8-e819dc09cce9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.