PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 211-217
Article title

Zapotrzebowanie na opiekę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej u dzieci chorujących na zespół nerczycowy

Content
Title variants
EN
What is the demand for primary care amongst children with nephrotic syndrome?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Nephrotic syndrome in children is recognized as recurrent disease with significant number of clinical complications. Child and its family experience changes in the lifestyle with high psychological burden. Family doctors and nurses from primary care should participate in NS child care as well as specialists do. Objectives: The aim of the study was to assess the demand of primary nurse care with comparison to specialists. Material and methods: The study was designed as cross-sectional clinical trial among parents of 40 nephrotic children (aged 2-18 years). Parents of 40 healthy subject from family practice (age- and gender-related) constituted the control group. All the subjects filled out specially designed anonymous questionnaire (35 questions concerning clinical course of the disease, treatment and complications and nurse care demand). Results: Nephrotic children used the primary care (nurses and doctors) similarly as the controls. On the other hand, preparation of NS children and families to the active participation in the treatment procedures were based on the action of nurse specialist and nephrologist. Nephrotic children were hospitalized more frequently and their immunization schedule was significantly delayed. Most of nephrotic parents described specialist nephrologists as the most reliable source of information rather than nurses or primary care. Conclusions: To summarize, we revealed that amongst nephrotic children the demand for nurse care is higher than in healthy controls. However, the role of primary care in modifying the lifestyle of the child and family was inadequate.
PL
Wstęp: Zespół nerczycowy (ZN) u dzieci jest chorobą często nawracającą i obarczoną znaczącą liczbą powikłań klinicznych. Dziecko i cała rodzina doświadczają zmiany stylu życia oraz znacznego obciążenia psychicznego. W opiece nad pacjentami i ich rodzinami biorą udział pielęgniarki i lekarze zarówno opieki podstawowej, jak i ośrodków specjalistycznych. Cel pracy: Celem pracy było ustalenie zakresu zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz specjalistyczną u dzieci z zespołem nerczycowym. Materiał i metody: Po przeprowadzeniu badania wśród rodziców 40 pacjentów chorujących na idiopatyczny zespół nerczycowy (wiek dzieci: 2-18 lat) uzyskane wyniki odniesiono do grupy rodziców zdrowych rówieśników (40 osób) dobranych na zasadzie płci i wieku spośród pacjentów otwartej opieki zdrowotnej. Badanie miało formę przekrojowego badania ankietowego (35 pytań dotyczących przebiegu choroby, leczenia, czynności pielęgnacyjnych). Wyniki: Dzieci chorujące na ZN równie często jak dzieci z grupy kontrolnej korzystały z opieki POZ. Z drugiej strony przygotowanie chorego na ZN do aktywnego i świadomego udziału w postępowaniu leczniczym spoczywało głównie na pielęgniarce i lekarzu specjaliście z oddziału szpitalnego (poradni specjalistycznej). Dzieci z zespołem nerczycowym częściej niż dzieci zdrowe korzystały z opieki oddziałów szpitalnych. Program szczepień ochronnych był u nich znacząco opóźniony w stosunku do dzieci z grupy kontrolnej. Większość badanych deklarowała, że najbardziej wiarygodnym powiernikiem problemów zdrowotnych jest lekarz specjalista, a nie pielęgniarka, a tym bardziej POZ. Wnioski: Podsumowując badanie, należy stwierdzić, że zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską u dzieci z zespołem nerczycowym jest większe niż u dzieci niechorujących na choroby przewlekłe. Mimo tego teoretycznie większego zapotrzebowania na opiekę medyczną rola pielęgniarki i lekarza POZ w kształtowaniu odpowiedniego stylu życia dziecka i rodziny jest niewystarczająca.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
211-217
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Lenart A., Kaczmarska B.: Zadania pielęgniarki pediatrycznej w reformowanym systemie podstawowej opieki zdrowotnej. Biuletyn Ogólnopolski 1997; 2: 20-21.
 • 2. Derkowska L.: Funkcjonowanie psychiczne dziecka przewlekle chorego. Adres: http://www.profesor.pl/mat/ na2/na2_lud_010927_3.php.
 • 3. Motyka M., Surmacka J.: Zapotrzebowanie na informacje o chorobie i przebiegu leczenia w opinii hospitalizowanych pacjentów. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 13: 103-106.
 • 4. Bełkowska-Kosycarz B., Gawor A., Lewandowska J.: Przygotować do życia z chorobą. Mag. Piel. Położn. 2005; 10: 28-29.
 • 5. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie. Wyd. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • 6. Pilarz E., Stempień J.R., Tkaczyk M., Nowicki M.: Analiza postaw i wzajemnych oczekiwań lekarzy i rodziców dzieci chorujących na zespół nerczycowy. Przegl. Pediatr. 2007; 37: 377-381.
 • 7. Groszek M.: ABC Excel 2003 PL. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
 • 8. Bogusz W!, Centkowska M., Derendarz H. i wsp.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2000; 10: 15-16.
 • 9. Krymska B.: Pielęgniarka: nauczyciel i doradca. Mag. Piel. Położn. 2004; 9: 29-30.
 • 10. Niewiadomski T, Talarska D.: Edukacja pacjenta w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z kłębuszkowym zapaleniem nerek. Pielęgniarstwo Polskie 2007; 2/3: 199-201.
 • 11. Możejko A., Urban B., Bakunowicz-Łazarczyk A.: Ocena jakości opieki pielęgniarskiej świadczonej podczas diagnozowania jaskry u dzieci i młodzieży na podstawie opinii rodziców. Pielęgniarstwo XXI wieku 2006; 1-2: 135-140.
 • 12. Problemy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Adres: http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/2275.
 • 13. Motyka M.: Pielęgnowanie a pomoc psychiczna w chorobie. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999: 7-25.
 • 14. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I: Założenia teoretyczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004: 21-25.
 • 15. Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B.: Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami. Pediatr. Pol. 1997; 72: 241-245.
 • 16. Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Tom I, Ośrodek Informacji Naukowej Polfa, Warszawa 2003: 273-283.
 • 17. Jarmoliński T, Krawczyński M., Maciejewski J.: Choroba zakrzepowo-zatorowa u dzieci z zespołem nerczyco-wym: rozpoznanie, leczenie, zapobieganie. Pediatr. Praktycz. 2002; 10: 69.
 • 18. Karczewski J. (red.): Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c79783f-6346-40e7-b7e9-bc1e35cf847d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.