PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 2 | 82-94
Article title

Jakość życia kobiet z rozpoznanym nieoperacyjnym nowotworem jajnika

Content
Title variants
EN
Quality of life of women with inoperable ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer presents a considerable clinical and social problem. Due to poorly understood etiology and lack of specific symptoms at early clinical stages, over 75% of patients are diagnosed when distant metastases have already developed. The aim of this paper was to assess the quality of life of women with inoperable ovarian tumor over the entire course of disease, with particular emphasis on far-advanced clinical stages. Study population consisted of 40 patients treated at the Greater Poland Cancer Center (Wielkopolskie Centrum Onkologii) in Poznań, Poland. The study was performed using a custom-designed questionnaire and the QLQ-C30 questionnaire. Our results indicate that self-assessed quality of life depends both on the disease itself and its course, and on sociodemographic factors, e.g. age and education. Neoplastic disease and implemented therapy considerably contribute to deterioration of the patients’ quality of life. Disease-associated malaise and limitations result in the patients’ social dysfunction and severely limited professional activity, leading to deterioration of the patients’ financial status, limitation of social life to closest relatives and friends, necessity to seek help of other people and, most importantly – altered family relations. Elucidation of factors responsible for poor quality of life of cancer patients may assist us in focusing on domains of life which are most affected. Furthermore, this may prove a valuable aid in developing more effective support mechanisms to be implemented during treatment.
PL
Rak jajnika stanowi ogromny problem kliniczny i społeczny, gdyż nie do końca poznano etiologię tego nowotworu, a brak swoistych oznak choroby we wczesnych stopniach zaawansowania sprawia, że jest on diagnozowany w ponad 75% przypadków w momencie, kiedy nastąpiły już przerzuty do innych narządów. Celem analizy była ocena jakości życia kobiet z rozpoznanym nieoperacyjnym nowotworem jajnika w trakcie całego cyklu chorobowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanego stadium choroby. Grupę badaną stanowiło 40 pacjentek Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz badań jakości życia QLQ-C30. Przeprowadzone badania wykazały, że na ocenę jakości życia pacjentek wpływają sama choroba oraz jej przebieg, jak również czynniki społeczno-demograficzne, takie jak wiek i wykształcenie. Wykazano, że zarówno choroba nowotworowa, jak i zastosowany proces terapii mają duży wpływ na obniżenie jakości życia. Gorsze samopoczucie i ograniczenia wynikające z choroby nowotworowej powodują dysfunkcję społeczną pacjentek. Bardzo często ograniczają ich działalność zawodową, powodując pogorszenie warunków socjalno-bytowych, zawężają życie towarzyskie do kręgu najbliższej rodziny i przyjaciół, powodują konieczność niesienia im pomocy przez inne osoby, a co najistotniejsze – zmieniają relacje rodzinne. Znajomość czynników odpowiedzialnych za obniżenie jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową może w przyszłości pomóc nam zwrócić uwagę na te dziedziny życia, które są przez nie szczególnie zaburzone.Ponadto może być cenną wskazówką przy opracowywaniu bardziej skutecznych metod terapeutycznych w trakcie prowadzonego leczenia.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
82-94
Physical description
Contributors
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
References
 • 1. Zieliński J., Krzakowski M.: Nowotwory złośliwe narządu płciowego kobiety. W: Krzakowski M. (red.): Onkologia kliniczna. Tom II, Borgis, Warszawa 2006: 943-966.
 • 2. Markowska J.: Epidemiologia raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Rak jajnika. Springer PWN, Warszawa 1997; 12.
 • 3. Markowska J., Markowska A.: Epidemiologia i etiopatogene-za raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom II, Urban & Partner, Wrocław 2006: 805-812.
 • 4. Pisarska-Krawczyk M., Spaczyński M., Pisarski T.: Nowotwory jajnika. W Pisarski T. (red.): Fizjopatologia jajnika. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia, Poznań 1998: 39-71.
 • 5. Stelcer B.: Jakość życia i integracja psychiczna. W: Wołowicka L. (red.): Jakość życia w naukach medycznych. Poznań 2001: 117-118.
 • 6. Majdak E., Mielcarek P., Kozaka J. i wsp.: Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika. Psychoonko-logia 2002; 6: 31-36.
 • 7. de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M., Szawłowska-Choj-nacka G., Magiera P.: Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową - badania własne. W: de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. (red.): Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994: 89-104.
 • 8. de Walden-Gałuszko: Jakość życia - rozważania ogólne. W: de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. (red.): Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994: 13-40.
 • 9. Kozaka J.: Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika. Psychoonkologia 2002; 6: 13-19.
 • 10. Mielcarek P., Kozaka J.: Funkcjonowanie emocjonalne chorych z objawami niepowodzenia chemioterapii zaawansowanego raka jajnika. Psychoonkologia 2006; 10: 9-14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2c711c2c-4824-4294-a383-79359bb57324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.