PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 4 | 278-282
Article title

Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem – opis przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Pleural effusion in patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewlekła białaczka szpikowa (CML, chronic myeloid leukemia) to nowotwór mieloproliferacyjny z obecnością zaburzeń cytogenetycznych pod postacią translokacji genu ABL z chromosomu 9 na chromosom 22: t(9;22)(q34;q11). Aktualnym standardem postępowania terapeutycznego w CML jest zastosowanie leków z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych: imatynibu, dazatynibu czy nilotynibu. Użycie inhibitorów kinaz tyrozynowych ma dużą skuteczność terapeutyczną, ale niesie za sobą ryzyko wystąpienia różnych działań niepożądanych. Jednym z istotnych pozahematologicznych powikłań po dazatynibie jest retencja płynów, objawiająca się m.in. wysiękiem opłucnowym. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej początkowo imatynibem, a następnie z uwagi na nietolerancję (toksyczność skórną) – dazatynibem. W trakcie terapii nim wystąpił wysięk opłucnowy, co było powodem czasowego jego przerwania i leczenia tego powikłania.
EN
Chronic myeloid leukemia (CML) is a myeloproliferative neoplasm with inherence of a cytogenetic abnormalities in the shape of translocation of gene ABL from chromosome 9 to chromosome 22, t(9,22)(q34;q11). Current standard therapy in CML, is made by the application of a medicine from tyrosine kinase inhibitors group (TKI) which means usage of: imatinib, dasatinib or nilotinib. Application of a tyrosine kinase inhibitors with their therapeutic effectiveness can cause a variety of undesirable side-effects. One of the essential nonhematologic complications made by the usage of dasatinib is the fluid retention which may manifest, among the others, of pleural effusion. Here is the case report of a patients with CML treated initially with imatinib and then due to intolerance (skin toxicity) with dasatinib. During dasatinib treatment a pleural effusion occurred, this caused periodic interruption in usage of dasatinib and implementation of appropriate conduct.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
278-282
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Hematologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
References
 • Baccarani M., Pileri S., Steegmann J.L. et al.: Przewlekła białaczka szpikowa: wytyczne praktyki klinicznej ESMO dotyczące rozpoznawania, leczenia i obserwacji klinicznej pacjentów. Ann. Oncology 2012; 23(suplement 7): 72-77.
 • Krzakowski M., Warzocha K.: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tom II. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2013; 9(suplement B): 685-699.
 • Bjorkholm M., Ohm L., Elorata S. et al.: Success story of targeted therapy in chronic myeloid leukemia: a population-based study of patients diagnosed in Sweden from 1973 to 2008. J. Clin. Oncol. 2011; 29: 2514-2520.
 • Szmit S., Jędrzejczak W.W., Torbicki A.: Leczenie celowane przewlekłej białaczki szpikowej a układ sercowo-naczyniowy. Oncoreview 2013; 3(3): 149-162.
 • Lewandowski K., Sacha T., Żołnierowicz J. et al.: Biblioteka czasopisma Hematologia. Przewlekła białaczka szpikowa. Via Medica, Gdańsk 2013.
 • Charakterystyka produktu leczniczego Sprycel® (dazatynib) wersja polska [online: http://www.ema.europa.eu].
 • Quintas-Cardama A., Kantarjian H., O’Brien S. et al.: Pleural effusion in patients with chronic myelogenous leukemia treated with dasatinib after imatinib failure. J. Clin. Oncol. 2007; 25(25): 3908-3914.
 • Bergeron A., Rea D., Levy V. et al.: Lung abnormalities after dasatinib treatment for chronic myeloid leukemia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 176: 814-818.
 • Kim D., Goh H.G., Kim S.H. et al.: Long-term pattern of pleural effusion from chronic myeloid leukemia patients in second-line dasatinib therapy. Int. J. Hematol. 2011; 94: 361-371.
 • Brixey A.G., Light R.W.: Pleural effusions due to dasatinib. Curr. Opin. Pulm. Med. 2010; 16: 351-356.
 • Krauth M.T., Herndlhofer S., Schmook M.T. et al.: Extensive pleural and pericardial effusion in chronic myeloid leukemia during treatment with dasatinib at 100 mg or 50 mg daily. Haematologica 2011; 96(1): 163-166.
 • Masiello D., Gorospe III G., Yang A.S.: The occurrence and management of fluid retention associated with TKI therapy in CML, with a focus on dasatinib. J. Hematol. Oncol. 2009; 2 (46): 1-6.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2bc77bbf-f9d3-49b6-94e1-10aa02035b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.