PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 152–157
Article title

Ultrasound screening for pyelectasis in pregnant women. Clinical necessity or “art for art’s sake”?

Authors
Content
Title variants
PL
Ultrasonograficzna ocena pielektazji u ciężarnych. Kliniczna konieczność czy „sztuka dla sztuki”?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Renal pelvicalyceal dilatation is caused by urine retention in the upper urinary tract. It is referred to as pyelectasis in medical literature. This term does not indicate the cause that leads to the dilatation of and urine retention in the renal pelvicalyceal system. Mild pelvicalyceal dilatation during pregnancy is usually considered to be physiological in nature – it can occur in up to 90% of pregnant women. Retention is more common in the right kidney, in primigravidae, in the second half of pregnancy and in multiple pregnancies. Pyelectasis during pregnancy rarely causes clinical symptoms and often does not require treatment. Nevertheless, urine retention in the renal pelvicalyceal system is conducive to the development of asymptomatic bacteriuria and may be a risk factor for recurrent urinary tract infections, pyelonephritis and acute kidney failure; it may also cause renal colic. In consequence, this condition can lead to intrauterine infection and premature labor in the pregnant woman and to prematurity, anemia, congenital pneumonia or sepsis in the child. In a study conducted at the 3rd Department of Gynecology of the Medical University of Lublin it was concluded that unilateral pyelectasis of more than 20 cm3 is associated with a significant increase in the risk of asymptomatic bacteriuria. This volume corresponds to grade 3 and/or 4 pelvicalyceal dilatation according to the Society for Fetal Urology/European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology classification. The pyelectasis volume measuring method using three-dimensional ultrasound scanning included in the criteria for the assessment of asymptomatic bacteriuria was assessed as sensitive and specific. The ultrasound-based evaluation of the kidneys for the presence of pyelectasis and its grade in pregnant women has some clinical implications. It allows for identifying cases with an increased risk of asymptomatic bacteriuria, which requires treatment in pregnant women. Screening during pregnancy for pyelectasis seems to be important in preventing asymptomatic bacteriuria from progressing to symptomatic urinary tract infection.
PL
Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego jest spowodowane zastojem moczu w górnych drogach moczowych. W piśmiennictwie nosi ono nazwę pielektazji. Termin nie określa przyczyny, która prowadzi do poszerzenia i zastoju moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym. W ciąży łagodne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego zwykle uważa się za zjawisko fizjologiczne – może ono dotyczyć do 90% ciężarnych. Zastój częściej spotykany jest w nerce prawej, u pierwiastek, w drugiej połowie ciąży oraz w ciążach mnogich. Pielektazja w ciąży rzadko wywołuje objawy kliniczne i często nie wymaga leczenia. Mimo to zastój moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym sprzyja rozwojowi bezobjawowego bakteriomoczu i może być czynnikiem zwiększającym ryzyko nawracających zakażeń układu moczowego, odmiedniczkowego zapalenia oraz ostrej niewydolności nerek, a także może wywołać kolkę nerkową. W konsekwencji stan ten może prowadzić u ciężarnej do infekcji wewnątrzmacicznej i porodu przedwczesnego, a u dziecka do wcześniactwa, niedokrwistości, wrodzonego zapalenia płuc lub posocznicy. W badaniach przeprowadzonych w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stwierdzono, że przy objętości pielektazji jednostronnej powyżej 20 cm3 istotnie wzrasta ryzyko bezobjawowego bakteriomoczu. Objętość ta odpowiada poszerzeniu układu kielichowo-miedniczkowego w stopniu III lub/i IV według Society for Fetal Urology/European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. Metodę pomiaru objętości z wykorzystaniem USG 3D w kryteriach oceny ryzyka bezobjawowego bakteriomoczu oceniono jako czułą i specyficzną. Ocena nerek pod kątem obecności i wielkości pielektazji podczas badania ultrasonograficznego u ciężarnych ma swoje implikacje kliniczne. Pozwala to wskazać przypadki, gdy istnieje podwyższone ryzyko bezobjawowego bakteriomoczu, który u ciężarnych wymaga leczenia. Badanie przesiewowe w okresie ciąży pod kątem obecności pielektazji wydaje się istotne w zapobieganiu progresji bezobjawowego bakteriomoczu do objawowego zakażenia dróg moczowych.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
152–157
Physical description
Contributors
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Szopiński T, Keller E, Záťura F: Kidney ultrasound – what is impotant for a urologist? J Ultrason 2016; 16: 371–377.
 • 2. Tyloch JF, Woźniak MM, Wieczorek AP: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 293–307.
 • 3. Lewicki A, Lewicka A, Jakubowski W: Diagnostyka ultrasonograficzna zastoju moczu w górnych drogach moczowych. Przegl Urol 2017; 1: 11–25.
 • 4. Cheung KL, Lafayette RA: Renal physiology of pregnancy. Adv Chronic Kidney Dis 2013; 20: 209–214.
 • 5. Christensen T, Klebe JG, Bertelsen V, Hansen HE: Changes in renal volume during normal pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1989; 68: 541–543.
 • 6. Beydoun SN: Morphologic changes in the renal tract in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1985; 28: 249–256.
 • 7. Roy C, Saussine C, Jahn C, Le Bras Y, Steichen G, Delepaul B et al.: Fast imaging MR assessment of ureterohydronephrosis during pregnancy. Magn Reson Imaging 1995; 13: 767–772.
 • 8. Puskar D, Balagović I, Filipović A, Knezović N, Kopjar M, Huis M et al.: Symptomatic physiologic hydronephrosis in pregnancy: incidence, complications and treatment. Eur Urol 2001; 39: 260–263.
 • 9. Brown MA: Urinary tract dilatation in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 642–643.
 • 10. Cietak KA, Newton JR: Serial qualitative maternal nephrosonography in pregnancy. Br J Radiol 1985; 58: 399–404.
 • 11. Waltzer WC: The urinary tract in pregnancy. J Urol 1981; 125: 271–276.
 • 12. Goldfarb RA, Neerhut GJ, Lederer E: Management of acute hydronephrosis of pregnancy by ureteral stenting: Risk of stone formation. J Urol 1989; 141: 921–922.
 • 13. O’Shaughnessy R, Weprin SA, Zuspan FP: Obstructive renal failure by an overdistended pregnant uterus. Obstet Gynecol 1980; 55: 247–249.
 • 14. Fainstat T: Ureteral dilatation in pregnancy: A review. Obstet Gynecol Surv 1963; 18: 845–860.
 • 15. Meares EM Jr: Urologic surgery during pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1978; 21: 907–920.
 • 16. Lewicki A, Jakubowski W: Część 4: Anatomia ultrasonograficzna nerek prawidłowych oraz wariantów rozwojowych nerek. Technika badania ultrasonograficznego nerek. Przegl Urol 2015; 1: 5–18.
 • 17. Wieczorek AP, Woźniak MM, Tyloch JF: Errors in the ultrasound diagnosis of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 308–318.
 • 18. Hryniewicz W, Holecki M (eds.): Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2015: 38.
 • 19. Gupta K, Grigoryan L, Trautner B: Urinary tract infection. Ann Intern Med 2017; 167: ITC49–ITC64.
 • 20. Smaill FM, Vazquez JC: Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015; 8: CD000490. 21. Nicolle LE: Asymptomatic bacteriuria. Curr Opin Infect Dis 2014; 27: 90–96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b68760c-275b-48ee-ac1a-c58a9f2bdc02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.