PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 4 | 505-521
Article title

Aktywność zaradcza a postawy wobec własnej starości

Content
Title variants
EN
Active coping, and attitudes toward aging in the elderly
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Late adulthood is a period in which a growing number of stressors such as strategies for coping with these situations may be significant for the subjective evaluation of the quality of life and adaptation to old age. The aim of this research is to present the relationship between, proactive coping and attitudes toward aging. 88 subjects aged 60-85 years (M = 69,5; SD = 6,74) participated in the study. The following methods were used: The Proactive Coping Inventory developed by Greenglass, Schwarzer and Taubert (Pasikowski’s adaptation) and The Sentence Completion Test – Attitude towards the Aging developed by Steuden. In these studies, people with high proactive achievement have a more positive attitude towards life and old age than those with less proactive one
Year
Volume
XIX
Issue
4
Pages
505-521
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Department of Clinical Psychology The John Paul II Catholic University of Lublin
 • Katedra Psychologii Klinicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Department of Clinical Psychology The John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Braun-Gałkowska, M. (2006). Nowe role społeczne ludzi starszych. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 183-195). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bromley, D.B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.
 • Brzezińska, M. (2011). Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Brzezińska, M., Steuden, S. (2011). Proaktywne radzenie sobie a satysfakcja z życia w okresie późnej dorosłości. W: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością (s. 131-150). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bugajska, B., Timoszczyk-Tomczak, C. (2006). Człowiek stary wobec przyszłości. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 61-69). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gamrowska, A., Steuden, S. (2014). Coping with the events of daily life and quality of life of the socially active elderly. Health Psychology Report, 2, 2, 123-131.
 • Greenglass, E., Fiksenbaum, L., Eaton, J. (2006). The relationship between coping, social support, functional disability and depression in the elderly. Anxiety, Stress and Coping, 19, 15-31.
 • Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, S.D., Fiksenbaum, L., Taubert, S. (1999). The Proactive Coping Inventory (PCI): A multidimensional research instrument. Paper presented at the 20th International Conference of the STAR (Stress and Anxiety
 • Research Society) Cracow, Poland, July 12-14.
 • Hill, R. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa: Laurum.
 • Jan Paweł II (1999). Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku. Watykan, 1 października 1999 roku.
 • Lazarus, R. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3-4, 2-39.
 • Łój, G. (2007). Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości (psychoneurologia starości). Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
 • Miche, M., Elsässer, V.C., Schilling, O.K., Wahl, H.-W. (2014). Attitude toward own aging in midlife and early old age over a 12-year period: Examination of measurement equivalence and developmental trajectories. Psychology and Aging, 29, 3, 588-600.
 • Nosal, C.S., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Okła, W. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 29-38). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ouwehand, C., de Ridder, D.T.D., Bensing, J.M. (2007). A revie w of successful aging models: Proposing proactive coping as an important additional strategy. Clinical Psychology Review, 27, 873-884.
 • Ożóg, T. (2006). O kilku rzeczach istotnych dla późnej dorosłości.W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 79-82). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Park, N.S., Jang, Y., Lee, B.S., Chiriboga, D.A., Molinari, V. (2014). Correlates of Attitudes Toward Personal Aging in Older Assisted Living Residents. Journal Of Gerontological Social Work.
 • Pasikowski, T., Sęk, H., Greenglass, E., Taubert, S. (2002). The proactive coping inventory – Polish adaptation. Polish Psychological Buletin, 33, 1, 41-46.
 • Ryff, C.D., Singer, B. (2004). Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 147-162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schwarzer, R., Taubert, S. (1999). Radzenie sobie ze stresem: wymiary i procesy. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 17, 72-92.
 • Steuden, S. (2000). Test Zdań Niedokończonych – Postawy Wobec Starości. Lublin: Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłych. Instytut Psychologii KUL. Wydanie eksperymentalne.
 • Steuden, S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.
 • Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Steuden, S., Marczuk, M. (2006). Wstęp. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 9-14). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stogowski, A. (2013). Przyczynek do aksjologicznej perspektywy życia na emeryturze. W: A. Stogowski, S. Dzięgielewska-Gęsiak (red.), Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami. Poznań: WSHiD.
 • Straś-Romanowska, M. (2002). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 263-293). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Top, M., Eriş, H., Kabalcıoğlu, F. (2013). Quality of Life (QOL) and Attitudes Toward Aging in Older Adults in Şanlıurfa, Turkey. Research on Aging.
 • Vaillant, G.E. (2007). Pozytywne starzenie się. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 334-362). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewska-Roszkowska, K. (1989). Starość jako zadanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Wnuk, W. (2006). Sytuacje trudne dla osób starszych w perspektywie geragogiki. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 105-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zych, A.A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2b435729-df6b-47e3-851c-575f7faf70b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.