PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 | 27-38
Article title

Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych

Content
Title variants
EN
Preferences of the Nursing Faculty Students in terms of Health Related
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Zachowania zdrowotne determinują styl życia człowieka i w znacznym stopniu wpływają na stan zdrowia. Cel. Celem pracy było poznanie i ocena zachowań zdrowotnych studentów kierunku pielęgniarstwo z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego a narzędziem badawczym kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Wyniki. Respondenci najczęściej deklarowali preferowanie takich zachowań zdrowotnych jak: posiadanie przyjaciół i uregulowanego życia rodzinnego, ograniczanie palenia tytoniu, notowanie telefonów służb pogotowia. Niepokojącą sytuacją jest przeznaczanie zbyt małej ilości czasu na wypoczynek i dążenia do unikania przepracowania przez studentów. Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwo prezentują dobre postawy i preferencje w zakresie zachowań zdrowotnych. Płeć różnicowała wybrane zachowania zdrowotne badanych.
EN
Introduction. Health related behaviour determines the style of human life and significantly affects health . Objective. The aim of the research was to investigate and evaluate health behavior patterns of students with consideration of selected socio-demographic preconditions. Material and methods. The research was conducted among Bachelor degree nursing students. The diagnostic survey method was applied, while the Health Behavior Inventory served as a research tool. Results. The respondents most often declared to give preference to such health behaviour as stable family life, social life, restrictions on smoking/the use of tobacco and writing down emergency services phone numbers. Still, the worrying situation is the fact of devoting too little time for resting, and the students’ continuous efforts to avoid any overworking. Conclusion. Nursing students have good attitudes and preferences in terms of health related behaviour. It was gender that differentiated respective health related behaviour patterns.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
References
 • 1. Kulik T., Latalski M. (red.). Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Wyd. Czelej. Lublin 2002.
 • 2. Wysocki M.J., Miller M. Paradygmat Lalonde’a. Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny. 2003; 57; 505-12.
 • 3. Wojnowski J. Wielka Encyklopedia PWN. Wyd. PWN. Warszawa 2001.
 • 4. Denys A. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wyd. Wolters Kluwer. Kraków 2014.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 poz. 631).
 • 6. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2009.
 • 7. Cymerys M., Andrzejewska M., Nowicki M., Kałos U., Klimczak M. Nawyki żywieniowe lekarzy oraz osób z wyższym wykształceniem niemedycznym - analiza porównawcza. Endokrynologia. Otyłość. 2009; 5(3); 141–142.
 • 8. Rasińska R., Nowakowska I. Palenie tytoniu wśród studentów– porównanie badań własnych z literaturowymi. Przegląd Lekarski 2012; 69(10); 888–892.
 • 9. Baumgart M. Zachowania zdrowotne studentów fizjoterapii. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6); 211-224.
 • 10. Suliga E. Zachowania zdrowotne studentów i uczniów. Wydaw¬nictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2004.
 • 11. Iwanowicz E. Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO. Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych. Wydawnictwo Miejskie. Poznań 2007.
 • 12. Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J. i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki Programu WOBASZ. Kardiologia Polska. 2005; 63,IV: 6.
 • 13. Binkowska-Bury M, Marć M, Januszewicz P. Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej. Medycyna Ogólna. 2010; 16(XLV);1: 100-112.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-28b6d327-e073-4719-9791-1d488e300ef2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.