PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 21-26
Article title

Zastosowanie przedoperacyjnej brachyterapii z hipertermią w leczeniu raka trzonu macicy – wstępne wyniki własne

Content
Title variants
EN
Preoperative brachytherapy with hyperthermia in the treatment of endometrial cancer – own preliminary results
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Endometrial cancer became recently the most frequently diagnosed female genital malignancy in highly developed countries. In 2003 in Poland, 3953 new cases were diagnosed (standardized coefficient: 13.00) and 783 women died thereof (standardized coefficient: 2.2). In the treatment of malignant tumors, heat has been used since Antiquity. Beneficial effect of hyperthermia relies on direct cytotoxic effect, manifesting after elevation of tissue temperature to 41-43°C. Studies performed hitherto combined hyperthermia with standard therapeutic modalities – radiotherapy and chemotherapy. The aim of this paper was to assess the effectiveness of treatment, based on determination of degree of destruction of tumor cells as assessed by histological studies, evaluation of toxicity of the treatment, assessment of quality of life one year after completion of treatment protocol and determination of 3-years’ survival rate. To date, the study encompassed 18 patients with the diagnosis of clinical stage I endometrial cancer, based on histological study of scrapings from uterine cavity and cervical canal. In 14 patients, study of material obtained at fractionated curettage of cervical canal and uterine cavity revealed endometrial cancer of the endometrioid type, in 1 – papillary type and in 3 – no histological tumor type could be determined. Surgery was performed 15-85 days (mean: 34.88 days) after completion of brachytherapy combined with hyperthermia. Based on histological study of surgical specimens, in 6 out of 18 patients (33.3%) no tumor tissue could be detected. In 2 cases (11.1%) after surgery a FIGO stage IIIC cancer was diagnosed in view of presence of metastases to inguinal lymph nodes. These patients were referred for adjuvant teleradiotherapy. In the remaining 10 cases (55.5%), FIGO stage I endometrial cancer was diagnosed. Based on the results obtained, the following conclusions were reached: 1) No complications directly associated with neoadjuvant brachytherapy with hyperthermia were noticed in any of our patients. 2) Alterations detected at surgery, purportedly associated with the treatment performed, did not compromise course or scope of surgery. 3) In 1/3 of our patients, examination of surgical specimens failed to reveal malignant tissue.
PL
W ostatnich latach w krajach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego rak trzonu macicy stał się najczęściej rozpoznawanym nowotworem narządów płciowych kobiety. W Polsce w 2003 roku odnotowano 3953 zachorowania na ten nowotwór (współczynnik standaryzowany – 13,00) oraz 783 zgony (współczynnik standaryzowany – 2,2). W terapii nowotworów złośliwych ciepło wykorzystuje się od dawna. Podstawą działania hipertermii jest bezpośredni efekt cytotoksyczny, ujawniający się przy podwyższeniu temperatury do 41-43°C. W przeprowadzanych dotąd badaniach hipertermię łączono ze standardowo stosowanymi metodami leczenia – radioterapią i chemioterapią. Celem pracy była ocena efektywności leczenia, dokonana na podstawie określenia stopnia uszkodzenia nowotworu w oparciu o badanie histologiczne, ocena toksyczności leczenia, ocena jakości życia po roku od zakończenia leczenia oraz ocena 3-letniego przeżycia. Dotychczas do badania włączono 18 chorych, u których rozpoznano raka trzonu macicy w I stopniu klinicznego zaawansowania na podstawie badania histologicznego wyskrobin z jamy macicy i kanału szyjki. U 14 badanych kobiet w materiale uzyskanym po frakcjonowanym wyłyżeczkowaniu kanału szyjki i jamy macicy rozpoznano raka endometrium o typie endometrioidalnym, u jednej typ brodawkowaty, zaś u 3 chorych nie określono postaci histologicznej nowotworu. Zabieg operacyjny wykonywano w odstępie od 15 do 85 dni (średnio 34,88 dnia) od zakończenia brachyterapii skojarzonej z hipertermią. Na podstawie przeprowadzonego badania histologicznego materiału pooperacyjnego u 6 z 18 pacjentek (33,3%) nie stwierdzono utkania nowotworu. W 2 przypadkach (11,1%) pooperacyjnie rozpoznano IIIC stopień klinicznego zaawansowania według FIGO, gdyż wykryto przerzuty raka do węzłów chłonnych biodrowych. Pacjentki te zostały zakwalifikowane do uzupełniającej teleradioterapii. U pozostałych 10 kobiet (55,5%) rozpoznano I stopień zaawansowania według klasyfikacji chirurgiczno-patologicznej FIGO. Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wstępne wnioski: 1) Bezpośrednio po przedoperacyjnej brachyterapii z hipertermią nie odnotowano u pacjentek powikłań. 2) Śródoperacyjnie obserwowane zmiany, związane z przebytym leczeniem, nie miały wpływu na przebieg zabiegu operacyjnego i jego zakres. 3) U 33,3% chorych w materiale pooperacyjnym nie stwierdzono rozrostu złośliwego.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
21-26
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów. Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
 • Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2005.
 • 2. Dewey W.C.: Arrhenius relationships from the molecule and cell to the clinic. Int. J. Hyperthermia 1994; 10: 457-483.
 • 3. Suto R., Srivastava PK.: A mechanism for the specific immu-nogenicity of heat shock protein-chaperoned peptides. Science 1995; 269: 1585-1588.
 • 4. van der Zee J., González González D., van Rhoon G.C. i wsp.: Comparison of radiotherapy alone with radiotherapy plus hyperthermia in locally advanced pelvic tumours: a prospective, randomised, multicentre trial. Dutch Deep Hyperthermia Group. Lancet 2000; 355: 1119-1125.
 • 5. Dahl O.: Interaction of hyperthermia and chemotherapy. Recent Results Cancer Res. 1988; 107: 157-169.
 • 6. Touboul E., Belkacémi Y., Buffat L. i wsp.: Adenocarcinoma of the endometrium treated with combined irradiation and surgery: study of 437 patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001; 50: 81-97.
 • 7. Póka R., Szluha K., Lampé L. i wsp.: The role of preoperative brachytherapy as an adjunct to surgery and postoperative radiotherapy in the treatment of stage I endometrial carcinoma. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2000; 92: 241-249.
 • 8. Maingon P, Arnould L., Magnin V i wsp.: Preoperative radiotherapy and surgery for endometrial carcinoma: prognostic significance of the sterilization of the specimen. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1998; 41: 551-557.
 • 9. Piver M.S., Yazigi R., Blumenson L., Tsukada Y.: A prospective trial comparing hysterectomy, hysterectomy plus vaginal radium, and uterine radium plus hysterectomy in stage I endometrial carcinoma. Obstet. Gynecol. 1979; 54: 85-89.
 • 10. Piotrkowicz N., Zieliński J., Jońska J. i wsp.: Wstępne wyniki zastosowania śródjamowej hipertermii 500 kHz u chorych na raka szyjki i trzonu macicy - ocena kliniczna i patologiczna. Ginekol. Pol. 2003; 74: 824-829.
 • 11. Piotrkowicz N., Zieliński J., Jońska J., Dębicki P.: 500 kHz hyperthermia assisted HDR brachytherapy in the treatment of recurrent cervical and endometrial cancer in previously irradiated fields. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2005; 10: 131-134.
 • 12. Field S.B.: Biological aspects of hyperthermia. W: Field S.B., Franconi C. (red.): Physics and Technology of Hyperthermia. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1987: 19-53.
 • 13. Netherton H.: The use of hyperthermia to overcome tumour hypoxia in the treatment of advanced breast cancer. Journal of Radiotherapy in Practice 2008; 7: 39-46.
 • 14. Valdagni R., Amichetti M.: Report of long-term follow-up in a randomized trial comparing radiation therapy and radiation therapy plus hyperthermia to metastatic lymph nodes in stage IV head and neck patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1994; 28: 163-169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2822df3c-4478-49ce-bd30-9a18c7eb74c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.