PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 46-55
Article title

Adherencja terapeutyczna pacjentów ze schorzeniami atopowymi leczonych loratadyną

Authors
Content
Title variants
EN
The adherence in patients with atopic diseases treated with loratadine
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Atopic diseases are mainly chronic disorders developing at the base of hypersensitivity reactions. Loratadine is an anti‑histamine drug with potential of inflammation and allergy symptoms minimizing. Reaching the best treatment results needs patient’s cooperation. The study was focused on loratadine treated patients’ adherence. Material and methods: In adult patients taking loratadine according to doctor’s recommendations minimum one month before enrolment the questionnaire survey was realized during two consecutive routine control visits in an outpatient clinic. The data of clinical indication for loratadine, other chronic diseases and prescribed medications, regularity of loratadine taking and the possible causes of doses omission as well as patient’s and doctor’s estimation of clinical course of atopic disease were collected. Results: In 36 960 adult patients (41.38±15.05 years old; 53.3% of women) treated by general practitioners (58.76% of doctors) and specialists, loratadine was recommended because of seasonal allergic rhinitis (44.82%), allergic conjunctivitis (25.25%), perennial allergic rhinitis (16.37%) and urticaria (13.56%). The majority of participants stated that loratadine treatment should not be ceased, but regular intake was realized only in about 40%. The irregular treatment was most frequent in patients beneath 30 years old (25.85% of study group) and in patients with concomitant diseases (37.71% of all participants). Predominant cause of irregular loratadine taking were organizational fails, symptoms relief and belief, that the disease is cured, and apprehension of drug side effects. In the end of the first visit 97% of patients were given additional information about atopic diseases and during the next one the percentage of organizational fails in treatment was significantly lower. Conclusions: Adherence of loratadine treated patients appeared far unsatisfied. Patients with atopic diseases should be offered more information about them and the rules of treatment.
PL
Wstęp: Schorzenia atopowe to w większości przewlekłe zaburzenia rozwijające się na podłożu reakcji z nadwrażliwości. Loratadyna jest lekiem antyhistaminowym o właściwości zmniejszającej nasilenie stanu zapalnego i objawów alergii. Uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego wymaga współpracy pacjenta. Badanie zogniskowano na adherencji terapeutycznej pacjentów leczonych loratadyną. Materiał i metody: W grupie dorosłych pacjentów zażywających loratadynę zaleconą przez lekarza co najmniej jeden miesiąc przed włączeniem do badania przeprowadzono badanie ankietowe w ramach dwóch kolejnych rutynowych wizyt ambulatoryjnych. Zebrano dane dotyczące wskazania do włączenia loratadyny, schorzeń towarzyszących i przepisywanych z tego powodu leków, regularności zażywania loratadyny i prawdopodobnych przyczyn pomijania dawek, jak również oceny przebiegu klinicznego schorzenia atopowego dokonanej przez pacjenta i lekarza. Wyniki: U 36 960 dorosłych pacjentów (41,38±15,05 roku; 53,3% kobiet) leczonych przez lekarzy rodzinnych (58,76% lekarzy) i specjalistów loratadynę zlecono z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa (44,82%), alergicznego nieżytu spojówek (25,25%), całorocznego alergicznego nieżytu nosa (16,37%) i pokrzywki (13,56%). Większość pacjentów twierdziła, że leczenie loratadyną nie powinno być przerywane, jednak regularne przyjmowanie leku realizowało jedynie około 40%. Nieregularne leczenie najczęściej dotyczyło pacjentów poniżej 30. roku życia (25,85% grupy badanej) i pacjentów ze schorzeniami towarzyszącymi (37,71% wszystkich uczestników). Dominującą przyczyną nieregularnego zażywania loratadyny były niedostatki organizacyjne, ustąpienie objawów i wiara, że oznacza to wyleczenie, oraz obawa przed wystąpieniem działań ubocznych leku. Na zakończenie pierwszej wizyty 97% pacjentów otrzymało dodatkowe informacje na temat chorób atopowych – podczas następnej odnotowano istotnie niższy odsetek niepowodzeń organizacyjnych w leczeniu. Wnioski: Adherencja terapeutyczna pacjentów leczonych loratadyną okazała się dalece niesatysfakcjonująca. Pacjenci ze schorzeniami atopowymi powinni otrzymywać więcej informacji na temat tych chorób oraz zasad leczenia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
46-55
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
References
 • 1. Samoliński B., Senatorski G.: Anafilaksja i alergia. W: Chapel H., Haeney M., Misbah S. i wsp. (red. wyd. pol.): Immunologia kliniczna. Czelej, Lublin 2009: 85‑102.
 • 2. Bodtger U., Poulsen L.K., Linneberg A.: Rhinitis symptoms and IgE sensitization as risk factors for development of later allergic rhinitis in adults. Allergy 2006; 61: 712‑716.
 • 3. Duczmal E., Bręborowicz A., Duczmal T.: Marsz alergiczny w okresie dzieciństwa. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 231‑237.
 • 4. Bożek A., Filipowska‑Grońska A., Weryńska‑Kalemba M., Jarząb J.: Pomiary tlenku azotu u pacjentów z alergicznym sezonowym nieżytem nosa w różnych grupach wiekowych. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 96‑100.
 • 5. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. i 5. wsp.; World Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2) LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 supl. 86: 8‑160.
 • 6. Podlewski J.K., Chwalibogowska‑Podlewska A.: Loratadine. W: Leki współczesnej terapii. Wydanie XIX, Medical Tribune Polska, 2009: 463.
 • 7. Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przyczyną nieskuteczności terapii. Pol. Merkur. Lekarski 2003; 9: 732‑735.
 • 8. Morisky D.E., Green L.W., Levine M.: Concurrent and predictive validity of a self‑reported measure of medication adherence. Med. Care 1986; 24: 67‑74.
 • 9. Spławiński J., Cessak G.: Systematyczne stosowanie leku – najważniejszy element terapii. Medycyna po Dyplomie 2008; 3 supl.: 4‑7.
 • 10. Haynes R.B., McDonald H.P., Garg A.X.: Helping patients follow prescribed treatment. Clinical applications. JAMA 2002; 288: 2880‑2883.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-281021ef-4bb5-4b0a-adc5-16bc08f23b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.