PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 279–286
Article title

Pourazowe uszkodzenie tętnic domózgowych ze szczególnym uwzględnieniem tętnic kręgowych: charakterystyka procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Content
Title variants
EN
Traumatic damage of cervical arteries with a particular consideration of vertebral arteries: characteristics of diagnostic therapeutic process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwarstwienie tętnic kręgowych jest chorobą występującą rzadko, niemniej wiążącą się z poważnymi konsekwen­cjami. Szacuje się, że jest to jedna z najczęstszych przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu u osób przed 45. rokiem życia. Rozpoznanie uszkodzenia tętnic kręgowych jest łatwiejsze, gdy u chorego widoczne są ślady po doznanym urazie szyi (np. rana cięta). Rozwarstwienie naczynia może być również wynikiem tzw. urazów tępych w mecha­nizmie „bicza”, powstałych np. podczas kolizji drogowej lub w czasie działania tłoczni brzusznej. Początkowo dochodzi do pęknięcia błony wewnętrznej tętnicy, a następnie jej odwarstwienia i tworzenia skrzepliny – zwężającej lub zamykającej światło naczynia, czego następstwami są niedokrwienie mózgu i kliniczne objawy neurologiczne. Tworzenie skrzepliny w tzw. fałszywym świetle tętnicy może być także źródłem materiału zatorowego. W przypadku podejrzenia rozwarstwienia tętnicy kręgowej ważne są monitorowanie stanu neurologicznego pacjenta i wnikliwa diagnostyka naczyniowa. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej przyczyn uszko­dzenia tętnic kręgowych, charakterystycznych dla jednostki objawów, możliwości diagnostycznych i sposobów leczenia oraz rokowań. Uważa się, że wczesne zdiagnozowanie rozwarstwienia tętnicy i zastosowanie leczenia zwiększa szansę na przeżycie, a chory unika trwałych powikłań neurologicznych.
EN
Vertebral artery dissection is a disease that occurs rarely, but binding, however, with serious consequences. It is esti­mated that this is one of the most common causes of ischemic stroke in people under 45 years of age. The diagnosis of vertebral artery damage is easier when the patient shows signs of the occurrence of neck injury (e.g. cut injuries). However, the dissection of the vessel may also be a result of the so-called blunt trauma to the mechanism of “whip” for example, during an accident or during application of the abdominal pressure. Initially there is a rupture of the arterial intima, followed by the detachment and the formation of thrombus. This leads to the formation of throm­bus or narrowing the lumen closure resulting in a clinical cerebral ischemia and neurological symptoms. Thrombus formation in the so-called misrepresent the artery can also be a source of embolic material. In case of suspicion of vertebral artery dissection are important: monitoring the neurological status of the patient and careful diagnosis of vascular. The aim of this study was to present the current state of knowledge about the causes of damage to the ver­tebral arteries, characteristic of the symptoms, diagnostic options and treatments and negotiations. It is believed that early diagnosis of arterial dissection and application of treatment increases the chance of survival and the pa­tient avoid permanent neurological complications.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
279–286
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Szpital Specjalistyczny im. St. Staszica w Pile
 • Oddział Neurologiczny, 107. Szpital Wojskowy z Polikliniką w Wałczu
 • Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Yaghi S., Maalouf N., Keyrouz S.G.: Cervical artery dissec­tion: risk factors, treatment, and outcome; a 5-year experi­ence from a tertiary care center. Int. J. Neurosci. 2012; 122: 40–44.
 • 2. Karp-Majewska A., Adamkiewicz B., Klimek A.: Przypadek skąpoobjawowego rozwarstwienia ścian tętnic. Aktualn. Neu­rol. 2006; 6: 131–135.
 • 3. Chandra A., Suliman A., Angle N.: Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries: the 10-year UCSD expe­rience. Ann. Vasc. Surg. 2007; 21: 178–185.
 • 4. Dziewas R., Konrad C., Dräger B. i wsp.: Cervical artery dis­section – clinical features, risk factors, therapy and outcome in 126 patients. J. Neurol. 2003; 250: 1179–1184.
 • 5. Misztal M., Kwiatkowska W., Ohly P., Nessler J.: Rozwar­stwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej – symptomatologia, dia­gnostyka i leczenie. Kardiol. Pol. 2011; 69: 958–962.
 • 6. Albuquerque F.C., Hu Y.C., Dashti S.R. i wsp.: Craniocervi­cal arterial dissections as sequelae of chiropractic manipula­tion: patterns of injury and management. J. Neurosurg. 2011; 115: 1197–1205.
 • 7. Haneline M.T., Rosner A.L.: The etiology of cervical artery dissection. J. Chiropr. Med. 2007; 6: 110–120.
 • 8. Hauser V., Zangger P., Winter Y. i wsp.: Late sequelae of whip­lash injury with dissection of cervical arteries. Eur. Neurol. 2010; 64: 214–218.
 • 9. Hafner F., Gary T., Harald F. i wsp.: Dissection of the internal carotid artery after SCUBA-diving: a case report and review of the literature. Neurologist 2011; 17: 79–82.
 • 10. Avgerinos E.D., Moulakakis K., Brountzos E. i wsp.: Advanc­es in assessment and management of carotid body tumors. Vascular 2011; 19: 250–256.
 • 11. Haynes M., Milne N.: Color duplex sonographic findings in human vertebral arteries during cervical rotation. J. Clin. Ultrasound 2001; 29: 14–24.
 • 12. Divjak I., Slankamenac P., Jovićević M. i wsp.: Factors pre­disposing to cervical artery dissection. Med. Pregl. 2011; 64: 198–201.
 • 13. Debette S., Leys D.: Cervical-artery dissections: predispos­ing factors, diagnosis, and outcome. Lancet Neurol. 2009; 8: 668–678.
 • 14. Micheli S., Paciaroni M., Corea F. i wsp.: Cervical artery dis­section: emerging risk factors. Open Neurol. J. 2010; 4: 50–55.
 • 15. Gilden D., Cohrs R.J., Mahalingam R., Nagel M.A.: Varicel­la zoster virus vasculopathies: diverse clinical manifestations, laboratory features, pathogenesis, and treatment. Lancet Neu­rol. 2009; 8: 731–740.
 • 16. Guillon B., Berthet K., Benslamia L. i wsp.: Infection and the risk of spontaneous cervical artery dissection: a case-control study. Stroke 2003; 34: e79–e81.
 • 17. Haneline M.T., Lewkovich G.N.: An analysis of the etiology of cervical artery dissections: 1994 to 2003. J. Manipulative Physiol. Ther. 2005; 28: 617–622.
 • 18. Olin J.W., Sealove B.A.: Diagnosis, management, and future developments of fibromuscular dysplasia. J. Vasc. Surg. 2011; 53: 826–836.e1.
 • 19. Arnold M., De Marchis G.M., Stapf C. i wsp.: Triple and quadruple spontaneous cervical artery dissection: presenting characteristics and long-term outcome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2009; 80: 171–174.
 • 20. Poppe A.Y., Minuk J., Glikstein R., Leventhal M.: Fibromus­cular dysplasia with carotid artery dissection presenting as an isolated hemianopsia. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2007; 16: 130–134.
 • 21. Chou F.H., Tung C.S., Lin P.J. i wsp.: Spontaneous dissection of the vertebral artery: report of three cases. Acta Neurol. Tai­wan 2011; 20: 149–154.
 • 22. Sveinsson O.A., Kjartansson O., Valdimarsson E.M.: Cervical artery dissection – review. Laeknabladid 2011; 97: 237–243.
 • 23. Baracchini C., Tonello S., Meneghetti G., Ballotta E.: Neuro­sonographic monitoring of 105 spontaneous cervical artery dis­sections: a prospective study. Neurology 2010; 75: 1864–1870.
 • 24. Arnold M., Pannier B., Chabriat H. i wsp.: Vascular risk fac­tors and morphometric data in cervical artery dissection: a case-control study. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2009; 80: 232–234.
 • 25. Benninger D.H., Herrmann F.R., Georgiadis D. i wsp.: Increased prevalence of hyperhomocysteinemia in cervical artery dissection causing stroke: a case-control study. Cere­brovasc. Dis. 2009; 27: 241–246.
 • 26. Arauz A., Hoyos L., Cantú C. i wsp.: Mild hyperhomocyste­inemia and low folate concentrations as risk factors for cervi­cal arterial dissection. Cerebrovasc. Dis. 2007; 24: 210–214.
 • 27. Stevic I., Chan H.H., Chan A.K.: Carotid artery dissec­tions: thrombosis of the false lumen. Thromb. Res. 2011; 128: 317–324.
 • 28. Kocaeli H., Chaalala C., Andaluz N., Zuccarello M.: Sponta­neous intradural vertebral artery dissection: a single-center experience and review of the literature. Skull Base 2009; 19: 209–218.
 • 29. Jachińska K., Lipczyńska-Łojkowska W., Kuran W. i wsp.: Roz­warstwienie aorty oraz tętnic szyjnych wspólnych i wewnętrz­nych powikłane udarem niedokrwiennym mózgu u osoby ze zwyrodnieniem torbielowatym błony środkowej. Neurol. Neu­rochir. Pol. 2009; 43: 584–590.
 • 30. Yeh H.F., Seak C.J., Chiu T.F., Chang Y.C.: Traumatic verte­bral artery dissection and Wallenberg syndrome after a motor­cycle collision. Am. J. Emerg. Med. 2009; 27: 131.e1–131.e3.
 • 31. Levy M., Levy E., Maimon S.: Atypical postpartum stroke presenting as Opalski syndrome: case report and review of the literature. Case Rep Neurol. 2011; 3: 191–198.
 • 32. Değirmenci E., Ipek M., Kiroğlu Y., Oğuzhanoğlu A.: Wallen­berg Syndrome following neck cracking: a case report. Eur. J. Phys. Rehabil. Med. 2012; 48: 167–168.
 • 33. Schievink W.I., Roiter V.: Epidemiology of cervical artery dis­section. Front. Neurol. Neurosci. 2005; 20: 12–15.
 • 34. Khimenko P.L., Esham R.H., Waqas A.: Spontaneous internal carotid artery dissection. South. Med. J. 2000; 93: 1011–1016.
 • 35. Norris J.W., Beletsky V., Nadareishvili Z.G.: Sudden neck movement and cervical artery dissection. The Canadian Stroke Consortium. CMAJ 2000; 163: 38–40.
 • 36. Garbo G.M., Harmatz A.J., Isaacson G: Incomplete Horner syndrome: report of a case and description of the sympathet­ic nervous system anatomy involved in Horner syndrome. Ear Nose Throat J. 2011; 90: E16.
 • 37. Chan C.C., Paine M., O’Day J.: Carotid dissection: a common cause of Horner’s syndrome. Clin. Experiment. Ophthalmol. 2001; 29: 411–415.
 • 38. Pirouzian A., Holz H.A., Ip K.C., Sudesh R.: Acquired infan­tile Horner syndrome and spontaneous internal carotid artery dissection: a case report and review of literature. J. AAPOS 2010; 14: 172–174.
 • 39. Biousse V., D’Anglejan-Chatillon J., Touboul P.J. i wsp.: Time course of symptoms in extracranial carotid artery dissections. A series of 80 patients. Stroke 1995; 26: 235–239.
 • 40. Guidetti D., Pisanello A., Giovanardi F. i wsp.: Spontaneous carotid dissection presenting lower cranial nerve palsies. J. Neurol. Sci. 2001; 184: 203–207.
 • 41. Walker S., McCarron M.O., Flynn P., Watt M.: Left internal carotid artery dissection presenting with headache, Collet- Sicard syndrome and sustained hypertension. Eur. J. Neurol. 2003; 10: 731–732.
 • 42. Teasdale E., Zampakis P., Santosh C., Razvi S.: Multidetector computed tomography angiography: application in vertebral artery dissection. Ann. Indian Acad. Neurol. 2011; 14: 35–41.
 • 43. Clevert D.A., Jung E.M., Johnson T. i wsp.: Cervical artery dissection: improved diagnosis by B-Flow ultrasound. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2007; 36: 141–153.
 • 44. Lum C., Chakraborty S., Schlossmacher M. i wsp.: Vertebral artery dissection with a normal-appearing lumen at multisec­tion CT angiography: the importance of identifying wall hematoma. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2009; 30: 787–792.
 • 45. Vertinsky A.T., Schwartz N.E., Fischbein N.J. i wsp.: Com­parison of multidetector CT angiography and MR imaging of cervical artery dissection. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2008; 29: 1753–1760.
 • 46. Provenzale J.M., Sarikaya B.: Comparison of test performance characteristics of MRI, MR angiography, and CT angiography in the diagnosis of carotid and vertebral artery dissection: a review of the medical literature. AJR Am. J. Roentgenol. 2009; 193: 1167–1174.
 • 47. Naggara O., Soares F., Touze E. i wsp.: Is it possible to rec­ognize cervical artery dissection on stroke brain MR imaging? A matched case-control study. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2011; 32: 869–873.
 • 48. Meves S.H., Salmen S., Monnings P. i wsp.: The agony of choice: diagnosis of cervical artery dissection by means of duplexsonography or magnetic resonance imaging? Cerebro­vasc. Dis. 2009; 28: 626–628.
 • 49. Nebelsieck J., Sengelhoff C., Nassenstein I. i wsp.: Sensitivity of neurovascular ultrasound for the detection of spontaneous cervical artery dissection. J. Clin. Neurosci. 2009; 16: 79–82.
 • 50. van Wessem K.J., Meijer J.M., Leenen L.P. i wsp.: Blunt trau­matic carotid artery dissection still a pitfall? The rationale for aggressive screening. Eur. J. Trauma Emerg. Surg. 2011; 37: 147–154.
 • 51. Stein D.M., Boswell S., Sliker C.W. i wsp.: Blunt cerebrovas­cular injuries: does treatment always matter? J. Trauma 2009; 66: 132–143.
 • 52. Nedeltchev K., Bickel S., Arnold M. i wsp.: Recanalization of spontaneous carotid artery dissection. Stroke 2009; 40: 499–504.
 • 53. Engelter S.T., Brandt T., Debette S. i wsp.; Cervical Artery Dissection in Ischemic Stroke Patients (CADISP) Study Group: Antiplatelets versus anticoagulation in cervical artery dissection. Stroke 2007; 38: 2605–2611.
 • 54. Srinivasan J., Newell D.W., Sturzenegger M. i wsp.: Transcra­nial Doppler in the evaluation of internal carotid artery dis­section. Stroke 1996; 27: 1226–1230.
 • 55. Lyrer P., Engelter S.: Antithrombotic drugs for carotid artery dissection. Stroke 2004; 35: 613–614.
 • 56. Kobayashi A., Członkowska A.: Leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu. Farmakoterapia w Psychi­atrii i Neurologii 2005; 1: 5–18.
 • 57. Fusco M.R., Harrigan M.R.: Cerebrovascular dissections – a review part I: Spontaneous dissections. Neurosurgery 2011; 68: 242–257.
 • 58. Schwartz N.E., Vertinsky A.T., Hirsch K.G., Albers G.W.: Clin­ical and radiographic natural history of cervical artery dissec­tions. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2009; 18: 416–423.
 • 59. Zinkstok S.M., Vergouwen M.D., Engelter S.T. i wsp.: Safety and functional outcome of thrombolysis in dissection-related ischemic stroke: a meta-analysis of individual patient data. Stroke 2011; 42: 2515–2520.
 • 60. Sacco R., Adams R., Albers G. i wsp.; American Heart Associ­ation; American Stroke Association Council on Stroke; Coun­cil on Cardiovascular Radiology and Intervention; American Academy of Neurology: Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke: co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radi­ology and Intervention: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke 2006; 37: 577–617.
 • 61. Müller B.T., Luther B., Hort W. i wsp.: Surgical treatment of 50 carotid dissections: indications and results. J. Vasc. Surg. 2000; 31: 980–988.
 • 62. Smith M.J., Santillan A., Segal A. i wsp.: Interventional man­agement for secondary intracranial extension of spontaneous cervical arterial dissection. Surg. Neurol. Int. 2010; 1: 82.
 • 63. Ahn J.Y., Chung S.S., Lee B.H. i wsp.: Treatment of spontane­ous arterial dissections with stent placement for preservation of the parent artery. Acta Neurochir. 2005; 147: 265–273.
 • 64. Reuter U., Hämling M., Kavuk I. i wsp.: Vertebral artery dissec­tions after chiropractic neck manipulation in Germany over three years. J. Neurol. 2006; 253: 724–730.
 • 65. Ansari S.A., Parmar H., Ibrahim M. i wsp.: Cervical dissec­tions: diagnosis, management, and endovascular treatment. Neuroimaging Clin. N. Am. 2009; 19: 257–270.
 • 66. Weimar C., Kraywinkel K., Hagemeister C. i wsp.; German Stroke Study Collaboration: Recurrent stroke after cervical artery dissection. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2010; 81: 869–873.
 • 67. Rao A.S., Makaroun M.S., Marone L.K. i wsp.: Long-term outcomes of internal carotid artery dissection. J. Vasc. Surg. 2011; 54: 370–374.
 • 68. Willett G.M., Wachholtz N.A.: A patient with internal carotid artery dissection. Phys. Ther. 2011; 91: 1266–1274.
 • 69. Parwar B.L., Fawzi A.A., Arnold A.C., Schwartz S.D.: Horn­er’s syndrome and dissection of the internal carotid artery after chiropractic manipulation of the neck. Am. J. Ophthal­mol. 2001; 131: 523–524.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-27ee5f42-5989-4439-9709-3a7395863ee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.